Dr. Szőke-Milinte Enikő prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
A pedagógusok pályamotivációja a
nemzetközi gyakorlatban
Dr. Szőke-Milinte Enikő
PPKE BTK
Tanárképző Intézet
Motiváció
• Movere – lat. mozgatni, indítani
• Gyűjtőfogalom – az ember viselkedéseinek
hátterét és mozgatórugóit jelöli
• Felelős a viselkedés beindításáért, irányítja és
fenntartja egészen addig, míg a célirányos
viselkedés a motiváció kielégülését nem
eredményezi.
• Alapfogalmak:
– Szükséglet
– Hajtóerő
– Ösztönző
Motiváció
A motivált viselkedés alapsémája
Szabó, 2004. 171.
A motiváció fajtái
Intrinzik
Extinzik
Önjutalmazó
Kívülről irányított
Kompetenciamotívum
Elsajátítási motívum
Érdeklődés
Teljesítménymotívum
Jutalmak –
büntetések
Elvárások
Fontos személyek
LEPPER, M. R.; GREENE, D.; NISBETT, R. E. 1973 ; DECI, E.L. ; RYAN, R.M. 1985
BARRET, K. C. – MORGAN, G. A. 1995
Motivációelméletek
Humanisztikus megközelítés:
Maslow (1983)
Allport (1980)
ÖNMEGVALÓSÍTÁS
ÉRTÉK
ESZTÉTIKAI
SZÁNDÉK
MEGÉRTÉS, TUDÁS
ATTITŰD
ELISMERÉS, STÁTUSZ
ÉRDEKLŐDÉS
SZERETET
SZOKÁS
BIZTONSÁG
MOTÍVUM
FIZIOLÓGIAI
SZÜKSÉGLET
Pályamotiváció
Donald Super (1953) életpályamodelljének alapelvei
• egyénenként különböző képességek, érdeklődés,
személyiség
• alkalmasság több pályára
• a pályák jelentősen eltérő embereket is befogadnak
• időben változó preferenciák és kvalifikációk az egyén
élettörténete során
• életstádiumok sorozata jellemző az egyénre
• az egyén pályafutását befolyásolja szocioökonómiai
indulása, képességei, készségei, személyiségjellemzői és
rendelkezésre álló lehetőségei
Pályamotiváció
Donald Super (1953) életpályamodelljének alapelvei
• a fejlődési folyamat irányítható
• központi szempont az öndefiníció a pályafejlődési
folyamat során
• az egyéni, a társadalmi tényezők és saját elképzelések
egyeztetése szükséges a realitással
• az önmegvalósítás az élettel való elégedettség alapja,
amely az életstíluson, életszerepeken keresztül fejeződhet
ki (Szilágyi 2000)
Pályamotiváció
A pályaválasztás felelőssége
A pedagóguspálya választásának
felelőssége
Pályakép
Pályamotiváció
Az életpálya egy olyan folyamat, amelyben
a személy számos fejlődési feladattal találja
magát szembe, amelyeket úgy próbál meg
megoldani, hogy eközben azzá váljék,
amivé szeretne. Mivel a self és a szituációk
állandó változásban vannak, a kettő közötti
megfeleltetési folyamat sohasem válhat
teljessé. (Super 1984)
Super szivárványmodellje
Forrás:http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/super_szivrvnymodellje.html,
2013.05.27
A pályamotiváció gondozása
Külső tényezők
Teljesítményalapú pedagógusbérezés
Példák:
Egyesült Királyság
Románia
Dia alcím:
A pályamotiváció gondozása
Belső erőforrások gondozása
– Pozitív pszichológia
– Pozitív pedagógia
– Programok – pszichológiai immunrendszerünk
védelme, gondozása
• Antonovsky 1979
• Seligman 2002
• Seligman és
Csíkszentmihályi 2000
• Oláh 2004
• Sheldon és King 2001
• Wehmeyer,2002
Hazai kezdeményezések
Szárny és teher
Mentorálás, szupervízió
Szaktanácsadás rendszere
SOTE Magatartástudományi Intézet –
burnout prevenció
• Bagdy Emőke – Pedagógus Akadémia
•
•
•
•
Köszönöm a figyelmet!

similar documents