Dombos Tamás, Közép

Report
Dombos Tamás (Közép-európai Egyetem)
Gyűlölet-bűncselekmények
Magyarországon:
Jogi szabályozás, statisztikai adatok,
sértetti csoportok
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
MI A GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY?
•
EBESZ meghatározás:
•
„előítéletes indokból elkövetett bűncselekmények”
(MC.DEC/9/09)
•
„A) minden olyan bűncselekmény, ideértve a személy vagy
vagyon elleni bűncselekményeket, ahol a bűncselekmény
áldozatának, helyszínének vagy tárgyának kiválasztása mögött
ezen áldozatok, helyszínek vagy tárgyak B pontban
meghatározott csoporthoz való vélt vagy valós tartozása, e
csoporthoz fűződő kapcsolata, vagy e csoport számára nyújtott
támogatása áll;
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
B) egy csoport bármely olyan tulajdonságon alapulhat, amelyben
a csoport tagjai osztoznak, így például a tagok vélt vagy valós
faji hovatartozása, nemzeti vagy etnikai származása, nyelve,
bőrszíne, vallása, neme, kora, értelmi vagy testi
fogyatékossága, szexuális irányultsága vagy más hasonló
tulajdonsága” (ODIHR working definition)
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
JELENTŐSÉGE
Magyar szabályozás
•
– nagyobb trauma, identitásában érinti az áldozatot
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
áldozatra gyakorolt hatása jelentősebb
•
„átsugárzik” a csoport valamennyi tagjára
– én is lehetek áldozat, általános félelemérzet, rejtőzködés
Jellemző sértetti csoportok
•
csoportok közötti ellenségeskedéssé fajulhat
– elszabadulhatnak az indulatok
– közbiztonsági kockázat
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
Magyar szabályozás
MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS - TÉNYÁLLÁSOK
•
•
közösség tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §)
aljas indok (emberölés Btk. 166. § (2) c), testi sértés Btk. 170.
§ (3))
•
vallási tisztelet tárgya, temetkezési hely elleni lopás, rongálás
(Btk. 316. § (4) b); 324. § (4) b))
a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (Btk. 174/A. §)
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
•
•
•
•
közösség elleni izgatás (Btk. 269. §)
önkényuralmi jelképek használata (Btk. 269/B. §)
a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek
nyilvános tagadása (Btk. 269/C. §)
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
KÖZÖSSÉG TAGJA ELLENI ERŐSZAK
BTK 174/B. § (1) Aki mást valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási
csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt
tartozása miatt bántalmaz, illetőleg erőszakkal vagy fenyegetéssel arra
kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntettet követ el,
és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(1a) Aki mással szemben valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz
vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt
olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra,
hogy riadalmat keltsen, bűntettet követ el, és három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a
bűncselekményt a) fegyveresen, b) felfegyverkezve,c) jelentős érdeksérelmet
okozva, d) a sértett sanyargatásával, e) csoportosan, f) bűnszövetségben
követik el.
(3) Aki a közösség tagja elleni erőszakra irányuló előkészületet követ el,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
ÖSSZEVETÉS MÁS TÉNYÁLLÁSOKKAL
•
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
kényszerítés:
– jelentős érdeksérelem: szükséges v. minősítő körülmény
– súlyosabb büntetés: 0-3 v. 0-5 év (+minősítő körülmények)
•
testi sértés:
–
–
–
–
testi épség vagy egészség sérelme v. bántalmazás
magánindítvány v. hivatalból üldözendő
súlyosabb büntetés: 0-2 v. 0-5 év (jellemző elkövetés: 2-8 év)
további minősítő körülmények: csoportosan, fegyveresen,
felfegyverkezve
– halmazatban: közösség tagja elleni erőszak + súlyos testi
sértés
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
•
garázdaság:
– erőszakosság nem feltétel
– súlyosabb büntetés: 0-2 v. 0-3 év (+minősítő körülmények)
•
nyomozás megyei/fővárosi hatáskörben (3/2008. (I. 16.) IRM
rend.)
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
HIVATALOS STATISZTIKÁK
Regisztrált 174/B. § esetek száma
Magyarországán (ENYÜBS)
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
40
35
35
36
2011
2012
30
25
19
20
15
10
12
9
5
0
2008
2009
2010
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
HIVATALOS STATISZTIKÁK NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN
Regisztrált gyűlölet-bűncselekmények száma
néhány európai országban (EBESZ)
60,000
50,000
50,688
40,000
30,000
20,000
10,000
0
5,493
2,802 1,152 4,040
162
Regisztrált esetek száma
128
238
222
29
Eset/100.000 fő
36
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
REPREZENTATÍV KÉRDŐÍVES ÁLDOZATKUTATÁSOK
Elmúlt öt évben gyűlölet-bűncselekmény
áldozatává váltak száma (EU ICS 2005)
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
4.2%
4.1%
3.6%
3.0%
2.6%
2.3%
1.1%
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
HIVATALOS STATISZTIKÁK ÉS A VALÓSÁG
Áldozatkutatás
3.5%
Regisztrált bcs.
45,000
3.3%
42,329
40,000
3.0%
35,000
2.5%
30,000
2.0%
25,000
1.5%
20,000
1.1%
1.0%
15,000
10,000
0.5%
0.0%
5,000
0
42
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
ELTÉRÉS OKA?
•
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
átfogó gyűlölet-bűncselekményfogalom hiánya
– nem minden gyűlöletbcs. esik a 174/B. § alá
•
látencia
– más bűncselekményeknél alacsonyabb jelentési hajlandóság
– oka:
Áldozatkutatások
• alacsony bizalom a hatóságok munkájában
• hatóság előítéletes fellépésétől (másodlagos viktimizáció) való
félelem
• vonatkozó jogszabályok ismeretének hiánya
• szégyenérzet, félelem a védett tulajdonság kiderülésétől
• tanult érzéketlenség
Jellemző sértetti csoportok
•
alulminősítés
– motiváció vizsgálatának figyelmen kívül hagyása
– oka:
• alacsony tudatosság (képzések, útmutatók hiánya)
• társadalmi előítéletek érvényesülése a hatóságok munkatársainál
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
Magyar szabályozás
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
SÉRTETTI CSOPORTOK
2010-ben Magyarországon ismertté vált gyűlöletbűncselekmények megoszlása (Athéna Intézet)
homofóbia
16%
keresztényellenesség
3%
Jellemző sértetti csoportok
rasszizmus
55%
antiszemitizmus
26%
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
NÉHÁNY JELLEMZŐ ESET I.
•
Magyar szabályozás
romák elleni támadások
–
–
–
–
romák elleni támadássorozat/ sorozatgyilkosság (2008-2009)
romaveréssel Facebookon dicsekvő rendőr (2011)
Betyársereg gyöngyöspatai incidens-sorozata (2011)
kődobálás romák házai ellen a Jobbik devecseri felvonulásán
(2012)
– fenyegető feliratok romák házain Nagykanizsán (2012)
– roma vendég elutasítása és megverése egy diszkó előtt (2012)
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
•
antiszemita támadások
–
–
–
–
ablakot kővel bedobják Széder esten (2010)
gyalázkodó felirat a halasi zsinagóga falán (2011)
disznólábak a Wallenberg-szoborra (2012)
hitközségi vezető bántalmazása a zsinagóga előtt (2012)
Gyűlölet-bűncselekmény
fogalma
NÉHÁNY JELLEMZŐ ESET II.
•
Magyar szabályozás
homofób/transzfób támadások
– meleg szórakozóhelyek elleni Molotov-koktélos támadás (2008)
– meleg szórakozóhelyről hazafelé tartó férfit bántalmazzák a
„nemzeti” szórakozóhely vendégei (2010)
– Budapest Pride felvonulásról hazafelé tartó felvonulókat a
kordonon kívül bántalmaznak (2008-2012)
– nemét megváltoztató transznemű személyt bántalmaznak egy
edzőteremben (2011)
– tömegközlekedési eszközön sértő megjegyzéseket tesznek,
majd bántalmaznak egy meleg férfit (2012)
Hivatalos statisztikák
Áldozatkutatások
Jellemző sértetti csoportok
•
egyéb támadások
– muszlim székház körül parkoló autók felgyújtása ima alatt
(2011)
– afgán menekültek elleni támadások a balassagyarmati
menekültszálló környékén (2012)
Kérdések?
Dombos Tamás
[email protected]

similar documents