Arbeider og prosjekter i perioden 2014 til 2015

Report
HVA SKJER ETTER SOMMEREN 2014 – OG FREM MOT SOMMER 2015
1.Gang- og sykkelvei langs Kirkeveien
2.Veiarbeider i Drøbakveien
3.Barnehage bygges i Utveien 4
4.Grisehuset bygges om til fiskelab
5.Interne anleggsveier på byggeområdet etableres
6.Overflytting av virksomhet til Nye SHF
7.Gamle bygg rives
8.Grunnarbeider starter
1. GANG- OG SYKKELVEI LANGS KIRKEVEIEN
• Starter august 2014
• River først potetkjeller Utveien 4
• Fortau langs Kirkeveien fra nr 17
ned til Utveien i
august/september
• Gang-/sykkelveien videre ned til
Meierikrysset ferdig vår 2015
• Myke trafikanter skal ivaretas på
en sikker måte mens vi bygger
2.VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN
• Starter august 2014
• Legge om adkomst Antrozoologisenteret
• Bygge om Meierikrysset
• Ny rundkjøring ved husdyrfagbygget
• Omfattende arbeider og trange forhold
på en svært trafikkert vei
•= KØ
• Endelig fremdriftsplan for denne når
entreprenør er kontrahert i juli 2014
2. VEIARBEIDER I DRØBAKVEIEN forts
• Tiltak for trafikkavvikling
• Ordinære tiltak som ved veiarbeider, skilting osv
• Statens Vegvesen: vi forsøker få til skilting på E6 og E18
for å redusere gjennomfartstrafikk/langtransport gjennom
Ås
• Anleggstrafikk egne byggearbeider: ser på mulighet for å
styre denne utenom rushen på Drøbakveien
• ELLERS:
• Oppfordrer til å redusere unødvendig bilbruk til og fra
NMBU, spesielt i rush-tiden, kjøre kollektivt, sykle, gå de
som kan
3. BARNEHAGE BYGGES I UTVEIEN 4
• Starter september/oktober 2014,
når fortauet er ferdig
• 3 avdelingers barnehage, ca 560
kvm BTA
• Gjerder inn byggeplassen
• Adkomst anleggstrafikk fra
Kirkeveien inn Utveien
• Tiltak for å skille myke trafikanter
fra anleggstrafikk i Utveien
4.GRISEHUSET BYGGES OM TIL FISKELAB
• Starter oktober 2014, når bygget
er fraflyttet, tømt og rengjort
• Adkomst til byggeplassen er under
avklaring, legger vekt på å skille
myke trafikanter fra
anleggstrafikken
• Gjerder inn byggeplassen
• Ferdigstilles sommer 2015
5. Interne anleggsveier etableres
• Vei V2 fra ny rundkjøring forbi
stoffskiftefjøset og verkstedbygget
bygges våren 2015
• Vei V4 fra Osloveien opp til ny
fiskelab bygges høst 2014
• Vei V5 mellom V4 og V2 bygges
høst 2014
6. OVERFLYTTING TIL NYE SHF
• Nytt senter for husdyrforsøk
ferdigstilles vår 2015
• Overflytting skjer suksessivt etter
hvert som de nye byggene er
ferdig
7. GAMLE BYGG RIVES
• Byggene fraflyttes etter nærmere
avtale mellom NMBU og Statsbygg
• Prosjektet overtar de fraflyttede,
tømte byggene
• Deretter rives disse
• Noen bygg rives mens det fortsatt
er andre bygg i drift i nærheten
• Statsbygg legger stor vekt på å
ivareta drift og sikkerhet for
bruker
• Noe ulemper må likevel påregnes
8. GRUNNARBEIDER STARTER
• Grunnarbeider starter når
hoveddelen av byggene er revet,
sommer 2015 (graving og
spunting)
• Vi gjerder inn byggeområdet
sommer 2015
• Råbyggsarbeider starter høsten
2015 (peling, fundamenter,
betong)

similar documents