Snímek 1 - FSI Forum

Report
DTB Technologie obrábění
Téma 7
VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ,
VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ
Úvod
• Obrábění válcových děr - rozměrový nástroj – zpravidla vícebřité
nástroje
• Vrtání zhotovení nebo zvětšení již předvrtané díry
• Hlavní pohyb je rotační a vykonává ho obvykle nástroj, méně
často obrobek
1 Vrtání
1.1 Technologická charakteristika
Kinematika vrtacího procesu
• Šířka záběru ostří šroubovitého vrtáku při vrtání díry je ap = D/2
• Šířka záběru ostří ve směru posuvu af = f/z
Jmenovité rozměry třísky při vrtání šroubovitým vrtákem
Průřez třísky při vrtání dvoubřitým šroubovitým vrtákem [H-I2/6, KP/143 ]
Jmenovitá tloušťka třísky
Jmenovitá šířka třísky
při vrtání do plného materiálu
f
hD  . sinκ r
2
bD 
D
2.sinκr
Jmenovitá šířka třísky
při rozšiřování díry z d na D
Dd
bD 
2.sinκ r
Jmenovitý průřez třísky
při vrtání do plného materiálu
D.f
AD  hD . bD 
4
Jmenovitý průřez třísky
při rozšiřování díry z d na D
Dd
AD 
.f
4
1.2 Řezné síly
Řezné síly při vrtání šroubovitým vrtákem [H-I2/7, KP/143]
Empirické závislosti
xFc
Fc  CF c . D . f
yFc
[N]
Ff  CF f . DxFf . f yFf [N]
D.f
FC  k C .
[N]
2
1.3 Krouticí moment a řezný výkon
Mk  2 .
FC D
D
.
 FC .
[N .mm]
2
4
4
Fc . v c
Fc . v c
Pc 

[ k W]
3
4
60.2.10
12.10
1.4 Jednotkový strojní čas při vrtání
šroubovitým vrtákem
Dráha nástroje ve směru posuvu při vrtání
šroubovitým vrtákem [H-I2/8, KP/144]
ln  l  lp
L
t AS 

[min]
n. f
n. f
Pro vrtáky s úhlem 2r = 118° bude
lp = 0,5D . tg 31°+ (0,5 až 1)  0,3D + (0,5 až 1) [mm ]
ln = (0,5 až 1) [ mm ]
1.5 Vrtací nástroje
1.5.1 Vrtací nástroje pro vrtání krátkých děr
Středicí vrtáky
Středící vrtáky [H-I2/4]
Šroubovité vrtáky
Základní parametry šroubovitého vrtáku [H-I2/9]
Ostření šroubovitých vrtáků
Způsoby ostření šroubovitých vrtáků – na hřbetních plochách
[H-I2/10]
Kopinaté vrtáky
Kopinaté vrtáky SHARK- Drill německé firmy Arno [H-I2/11]
Vrtáky s vyměnitelnými destičkami
Vrtáky firmy Sandvik-Coromant [H-I2/13]
Pracovní možnosti vrtáků s vyměnitelnými destičkami [H-I2/14]
1.5.2 Vrtací nástroje pro vrtání hlubokých děr
Hlavňové vrtáky
Geometrie hlavňových vrtáků d = r až 32 ISCAR [H-I2/14]
Odvod třísek při vrtání hlavňovým vrtákem [H-I2/15]
Ejektorový vrták
Princip ejektorového vrtání [H-I2/15]
Hlavice ejektorových vrtáků firmy Bosch [H-I2/15]
Zařízení pro ejektorové vrtání [H-I2/15]
Nástroje BTA (Bohring and Trepaning Assoiation)
A STS (Sigle Tube System)
Princip funkce BTA a STS nástrojů [H-I2/16]
BTA vrták [H-I2/17]
STS vrtací hlavice Corodrill800 [H-I2/17]
Zařízení pro STS vrtání [H-I12/18]
1.6 Vrtací stroje
•
•
•
•
•
Stolní vrtačky
Sloupové vrtačky
Stojanové vrtačky
Otočné vrtačky
Speciální vrtačky
– na hluboké díry, souřadnicové, vícevřetenové, stavebnicové
Stolní vrtačka [H-I2/18]
Sloupová vrtačka [H-I2/18]
Otočná vrtačka [H-I2/19]
1 – stojan. 2 – vřeteník, 3 – rameno, 4 – vřeteno, 5 – upínací
kostka, 6 – základová deska
2 Vyvrtávání
2.1 Technologická charakteristika
• Rozšiřování předlitých, předkovaných, předlisovaných,
předvrtaných nebo jinými způsoby předhotovených děr na
požadovaný rozměr nebo tvar
• Při vyvrtávání se obrábí vyvrtávacími noži upevněnými ve
vyvrtávacích tyčích nebo hlavách
• Obráběné rotační plochy mají geometrický tvar válce, kužele,
čelního mezikruží nebo rotační tvarová plocha
Kinematika vyvrtávání [H-I2/28, KP/155]
a) podélný posuv nástroje
b) příčný posuv nástroje
c) podélný a příčný posuv nástroje
2.2 Vyvrtávací nástroje
• Vyvrtávací tyče
Vyvrtávací tyče – uložení [H-I2/29, KP/155]
Vyvrtávací tyč firmy M&V Vsetín [H-I2/29]
a) nože s pájenou destičkou ze SK, b) nože s VBD ze SK
• Vyvrtávací hlavy
Vyvrtávací hlava firmy Sandvik- Coromant [H-I2/30]
Vyvrtávací hlava italské firmy d’Andrea a její pracovní možnosti
[H-I2/30]
2.3 Vyvrtávací stroje
•
•
•
•
Stolové vyvrtávačky
Deskové vyvrtávačky
Jemné vyvrtávačky
Souřadnicové vyvrtávačky
Vodorovná stolová vyvrtávačka [H-I2/34]
Vodorovná desková vyvrtávačka [H-I2/34]
2.4 Charakteristické vyvrtávací technologie
Vyvrtávání, vrtání, frézování, řezání závitů apod.
3 Vyhrubování a vystružování
3.1 Technologická charakteristika
• Rozměrové nástroje
• Vyšší parametry přesnosti díry – rozměry, tvar, drsnost povrchu
3.2 Výhrubníky a výstružníky
Výhrubníky
Výhrubníky – a) stopkový, b),c) nástrčný [H-I2/20]
1- řezný kužel. 2- těleso, 3- upínací stopka, 4- upínací díra,
5- pájené břitové destičky ze SK
Tvar a geometrie břitu výhrubníku z HSS [H-I2/20]
Výstružníky
• Ruční výstružníky
• Strojní výstružníky
• Rozpínací výstružníky
• Stavitelné výstružníky
• Výstružníky jednobřité
• Loupací výstružníky
Tvar a geometrie zubu ručního výstružníku [H-I2/22]
Tvar a geometrie břitu strojního výstružníku [H-I2/22]
4 Zahlubování
• Obrobení souosého válcového nebo kuželového zahloubení
• Zarovnání čelní plochy
• Nástroj je zpravidla veden v předvrtané díře vodicím čepem
Zahlubování a záhlubníky [H-I2/25]
a) souose válcové zahlubování, b) souosé kuželové zahlubování, c),
d) zarovnávání čelní plochy
Záhlubníky švédské firmy Grandlung [H-I2/25]
DTB Technologie obrábění
Téma 7
VRTÁNÍ, VYVRTÁVÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ,
VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ
Konec přednášky
Děkuji za pozornost

similar documents