Салт дәстүр - асыл қазынам

Report
Халықтың атадан балаға көшіп,
жалғасып және дамып отыратын
тарихи
әлеуметтік,
мәденитұрмыстық, кәсіптік, салт-сана,
әдет-ғұрып,
мінез-құлық,
тәлімтәрбие және рухани іс-әрекетінің
көрінісі
салт-дәстүр
арқылы
танылады.
Қазақ халқының көнеден келе жатқан салт
дәстүрлері, ырымдары өте көп. Қазақ “қазақ”
деген атын осы кезге дейін қазақи салтдәстүрлерімен, ырымдарымен, той-мереке
тағы да басқа жол-жоралғыларымен талай
елді
таң
қалдырып
келеді.
Ата
бабаларымыздың қалдырған асыл мұрасын
қадірлеп, жоғалғанды жаңғыртып қайта
жаңарту болашақ ұрпақтың қолында.
63.5
Қ 14
Қалиев С. Қазақ халқының салт дәстүрлері . – Алматы: “Рауан”
баспасы, 1994. – 210 бет.
Бұл кітапта салт-дәстүр, әдетғұрыптары мен тәлім-тәрбие
үрдісі , ұлт мәдениеті,адамгершілік
асыл қасиеттер туралы
қамтылған.
Барлығы: 3 дана, оқу залы (2)
көркем әдебиеттер абонементі
(1)
63.3(5қаз)
Қ 14
Қазақ халқының дәстүрлері мен әдетғұрыптары. 1-том / Құраст: С.Әжіғали
– Алматы: “Арыс” Баспасы, 2005. –
328 бет.
Бұл кітап академиялық сипатта
қазақ тілінде кешенді, аналитикалық
және қазақтың дәстүрлі этникалық
мәдениетін кең тұрғыда жан-жақты
қарастыратын алғашқы еңбектердің
бірегейіне жатады.
Барлығы: 3 дана; оқу залы (2),
кітап қорын сақтау бөлімі (1)
ББК 63(5Қаз)
К 30
Кенжеахметұлы С. Жеті қазына
(1, 2, 3 кітаптар). – Алматы: “Ана
тілі” ЖШС, 2007. – 136 бет.
Оқырмандарға ұсынылып
отырған бұл еңбек қазақ халқының
мәдениеті мен этнографиясын
танып, білгісі келетін оқырман
қауымға арналған.
Барлығы: 9 дана; оқу залы (3),
көркем әдебиеттер абонементі (6)
ББК 63.5
Н 34
Наурыз: жаңғырған сал-дәстүр /
Н. Қазбеков. - Алматы: Қазақстан,
1991. – 256 бет.
Кітапта қазақ халқының ұлттық
игі әдет-ғұрыптары мен салт
дәстүрлері, халықтық педагогика
тарихи жазба деректер негізінде
этнографиялық тұрғыдан сөз
болады. Наурыз мейрамының шығу
тарихы мен оны өткізуге
байланысты ұсыныстар, сценарийлер
берілген.
Барлығы: 1 дана, көркем әдебиеттер
абономенті (1)
63.5
Қ-17
Қожахметұлы
С.
Қазақ
халқының
тұрмысы мен
мәдениеті = Быт и
культура казахского народа = Life and
culture of the kazakh people. – Алматы:
“Алматыкітап”, 2007. – 384 бет, суретті.
Мыңдаған жылдар бойы халықтың өмірі
мен тұрмысына алтын арқау болған, салты
мен санасына бағыт бағдар етіп сақтаған
әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ұғым мен ырым,
әдеп пен тыйым, жөн-жосық, жол-жоралғы
сияқты қазақ халқының мінезі мен тіршілігін
баяндайтын бұл бірегей жинақтан көп
жайды біліп, тануға болады.
Барлығы: 2 дана, кітап қорын сақтау
бөлімі (1), оқу залы (1)
ББК 63.5(5Қаз)
А 79
Арғынбаев Х. Қазақтың отбасылық
дәстүрлері . – Алматы: “Қайнар”
баспасы, 2005. – 216 бет.
Кітапта қазақ отбасының өткені
мен бүгіні, халқымыздың бай салтдәстүлері мен әдет-ғұрыптары кең
көлемде қамтылған.
Барлығы: 1 дана, оқу залы
63.5
А 90
Ата салтың – халықтық
қалпың. - Алматы: “Рауан”,
1995. - 168 бет.
Кітапта ұлттық дәстүр –
халықтың даналық қасиеті, асыл
қазынасы екендігі туралы және
туыстық
қарым-қатынас,
үлкенге
ізет-құрмет,
кішіге
ілтипат - қамқорлық секілді
өнегелік
нұсқаулар
туралы
айтылады.
Барлығы: 12 дана, оқу залы
(3),
ғылыми
әдебиеттер
абонементі (9)
ББК 63.5(5Қаз)
Ж 93
Жігіттің үш жұрты: туыстық
қатынастар хақындағы әңгімелер
жинағы. – Алматы: “Қайнар”, 1994.
– 192 бет.
Бұл кітапта ұмыт болып бара
жатқан туыстық қарымқатынастарымыз бен ұлттық әдетғұрып салт-дәстүрімізді жаңғыртып,
жандандыру туралы сөз қозғалады.
Сөйтіп, жас ұрпағымызды қасиетті
ата жолына бет бұрғызу,
имандылыққа, ибалылыққа
тәрбиелеп, көнеден келе жатқан
жөн - жосық, жол - жоралғыларға
баулу туралы айтылады.
Барлығы: 1 дана, оқу залы
ББК 63.5
К 90
Керімов Ш. Күйеу келтір, қыз
Ұзат. – Алматы: Ана тілі, 1992. - 112
бет.
Жинақта құда түсіп, жаушы
жіберу, есік-төр көрсету тойы,
ұрын той, ең соңында қыз ұзату
мен келін түсіру сияқты сәнсалтанаттардың қалай
өткізілетіні кең суреттелген.
Барлығы: 20 дана, оқу залы (3),
көркем әдебиеттер абонементі (17)
ББК 82.3(5Қаз)
Б 27
Бата-тілектер (жинақ). –
Алматы: “Арыс” баспасы, 2005.
– 88 бет.
Бұл жинаққа қазақтың өткен
ғасырлардағы және одан кейінгі
кезеңдерде айтып жүрген бататілектері енгізілген.
Барлығы: 26 дана, көркем
әдебиеттер абонементі (26)
ББК 83.3(5 Каз)
Д 44
Диваев А. Казахское народное
творчество
=
Қазақ
халық
шығармашылығы. - Астана: “Алтын
кітап”, 2007. – 318 с. – (Библиотека
казахской этнографии, том 15).
В данную
книгу из серии
«Библиотека казахской этнографии»
вошли материалы по казахскому устнопоэтическому творчеству, собранные
профессором А. А. Диваевым. Одна часть
этого
наследия
представляет
героические поэмы и легенды-предания
древнего народа, а другая – уникальные
этнографические материалы.
Всего : 3, чз (2), кх (1)
ББК 63.5(5 Каз)
А 38
Ақ тілек , ақ бата / құраст. К. Ж.
Оразалин. – Алматы: “LEM”, 2002. – 204
бет.
Ерте заманнан келе жатқан
халқымыздың қасиетті дәстүрінің бірі ақ тілек тілеп, бата беру. Халқымыздың
ежелден айтылатын, әр адамның көңіл
санасындағы мейір шапағаты, жылы
пейіл- ықыласы, шын жүрегінен шыққан
лебізі, екінші бір пенденің дәтіне қуат,
рухына тағзым ететін ақ тілегі. Бұл
кітап тәрбиелік мәні жоғары
халқымыздың асыл қазынасын жаңғырту
мақсатында ұсынылады.
Барлығы: (1) дана, оқу залы
“ ... Мақал тақпаққа жақын салт санасына сәйкес айтылатын
пікірлер. Тақпақтан гөрі мақал маңызды, шын келеді.
ББК 63.5(5Қаз)
Қ 17
Қабылбеков А. Қазақ мақал
мәтелдері. – Шымкент :“Жұлдыз”,
2012. – 184 бет.
Бұл басылымға қазақ халқының
әдет-ғұрпын, ұғым-сенімін, дүниеге
көзқарасын көрсететін өмір
тәжірибесінен, тіршілік танымынан
түйіп тізілген мақал-мәтелдердің бір
шоғыры топтастырылып берілген.
Барлығы: 1 дана, көркем
әдебиеттер абонементі (1)
ББК 82.3(5 Каз)
Қ 17
Қазақ мақал-мәтелдері / құраст:
Ж. Малайсарин. - Алматы: “Ана
тілі” баспасы, 2008. – 184 бет.
Бұл кітапқа қазақ халқының ел
арасына кеңінен тараған
мақалдар мен мәтелдері енгізілген.
Барлығы: 4 дана, көркем
әдебиеттер абонементі (4)
ББК 82.3(5 Каз)
Қ 17
Қазақ мақал-мәтелдері / құраст:
М. Аққозин. - Алматы:
“Алматыкітап”, 2007. – 272 бет. –
Қазақ және орыс тілдерінде.
Жинаққа 2 мыңнан астам мақалмәтелдер енгізілген. Олар мазмұнына
қарай 50 тақырыпқа топтастырылған.
Барлығы: 5 дана, кітап қорын
сақтау бөлімі (1), оқу залы (4)
ББК 82.3(5 Каз)
Қ 17
Қазақ мақал-мәтелдері / құраст:
М. Қ. Рахметова. – Алматы:
“Көшпенділер” баспасы, 2007. –
240 бет.
Бұл кітапқа осы кезге дейін
жарық көрген таңдамалы мақалмәтелдер жинағы қазақ және орыс
тілдерінде енгізілген. Әр түрлі мақалмәтелдер тақырыбына сай реттеліп
орналастырылған.
Барлығы: 8 дана, кітап қорын
сақтау бөлімі (1) , көркем
әдебиеттер абонементі (7)
ББК 82.3(5 Каз)
К 14
Казахские народные пословицы и
поговорки / сост. и пер. с каз. В. Б.
Захаров, А. Т. Смайлова – Алматы:
ИД “Кочевники”, 2002. – 216 с.
В книге даны казахские пословицы
и поговорки посвященные разной
тематике .
Всего: 1 экз, ах (1)
ББК 82.3(2)
Қ 17
Қазақтың мақал-мәтелдері / құраст:
А. Т. Смайлова. – Алматы:
“Көшпенділер” баспасы, 2006. – 296
бет.
Бұл кітапқа осы кезге дейінгі жарық
көрген таңдамалы мақал-мәтелдер
енгізілген. Мұнда үш мыңнан аса әр
түрлі тақырыптарға арналған мақалмәтелдер жинақталған және олар
тақырыбына сай реттеліп
орналастырылған.
Барлығы: 10 дана, оқу залы (4),
көркем әдебиеттер абонементі (6)
ББК 82
Қ 19
Қазақтың мақалдары мен
мәтелдері. – Алматы: “Білім”
баспасы, 2009. – 272 бет.
Кезінде көрнекті жазушы, әрі
ақын Өтебай Тұрманжанов жинап,
құрастырған бұл кітапқа қазақ
халқының ел арасына кеңінен
тараған мақалдары мен мәтелдері
енген.
Барлығы : 10 дана, көркем
әдебиеттер абонементі (10)
ББК 63.5(5Қаз)
Қ 19
Құралұлы А. Қазақы тыйымдар
мен ырымдар. – Алматы: Өнер, 1998.
– 64 бет.
Бұл кітапта қазақ халқының
тыйымдары мен ырымдары адамның
іс-әрекетіне, үй тұрмысына, тағамға,
киімге,
төрт
түлік
малға,
аңшылыққа
т.
б.
қатысты
сараланып, ғылыми негізде бір
жүйемен берілген.
Барлығы: 2 дана, оқу залы (2)
Қазақ халқының ұлттық киімдері
37.24
К 14
Хинаят Б. Қазақ халқының
ұлттық киімдері = Национальная
одежда казахского народа. - Алматы :
«Алматыкітап», 2007. – 384 бет.
Бұл басылымда қазақ халқының
ұлттық киім түрлері жүйеленіп
берілген.
Барлығы: 2 дана, кітап қорын сақтау
бөлімі (1), көркем әдебиеттер
абонементі (1)
63.5 л6
Қ 19
Әлімбай Н. Қазақтың дәстүрлі
киім-кешегі:
ғылыми
каталог
=
Традиционная одежда казахов: научный
каталог. - Алматы : "Өнер", 2009. - 344
бет.
(Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік
Орталық
музейінің
этнографиялық коллекциясы)
ҚР МОМ қорындағы хронологиялық
шеңбері XVIII-XX ғғ. ортасына дейінгі
аралықты қамтитын, барлығы 371
музейлік құндылықтар киімінің түрлері
бойынша топтастырылып, ғылыми
тұрғыда сипатталған.
Барлығы: 2 дана,
кітап қорын
сақтау бөлімі (1), оқу залы(1)
63.5
А 90
Асанова С. Сымбат : Қазақтың
ұлттық киiмдерi. - Алматы: Атамұра,
1995. – 208 бет.
Қазақстандағы бірегей “Сымбат”
сән
академиясының
президенті
Сабыркүл Асанованың бұл кітабы
қазақ ұлттық киімдері тарихынан осы
заманғы сән талаптарына дейінгі
аралықты қамтиды.

Барлығы: 2 дана, оқу залы (2)
Назарларыңызға рахмет!

similar documents