Nieuwe CAO: kansen voor de Medezeggenschapsraden

Report
Nieuwe CAO: kansen voor de
Medezeggenschapsraden
23 april 2013
Silverijn, Utrecht
Programma
1.
2.
3.
Presentatie: samenwerking tussen lokaal overleg en de
medezeggenshap; inventarisatie professionalisering
Teun van Beusekom (NHTV)
Willem-Jelle Berg (Zestor)
Pauze
4.
5.
Theo de Wit (HAN)
Discussie over stellingen
Dagvoorzitter: Menno van der Veen
Nieuwe cao: kansen voor de MR
•
•
•
In de nieuwe CAO voor het HBO wordt de ontwikkeling om
steeds meer decentraal te regelen bevestigd;
Dit betekent dat de interactie tussen de vertegenwoordiging van
de vakbonden en personeelsgeleding van de
Medezeggenschapsraad steeds belangrijker wordt
Meer overleg, meer afstemming
Tien suggesties voor interactie
Elkaar versterken, gemeenschappelijke speerpunten
benoemen, een toekomstvisie ontwikkelen
Versterk elkaar
1.
Respecteer elkaar!
2.
Leer elkaar kennen
3.
Maak heldere afspraken over bevoegdheden en procedures
4.
Hou elkaar actief op de hoogte
Optie: gemeenschappelijke speerpunten
5. Stel gemeenschappelijke prioriteiten voor elk collegejaar
6. Ondersteun elkaar in communicatie naar achterban
7. Stem overleg en onderhandelingen met bestuur af
Optie; Ontwikkel een gezamenlijke toekomstvisie
8. Stel een gezamenlijke horizon op: word niet ‘te’ concreet
9. Deel horizon met bestuur en vraag er feedback op
10.Communiceer horizon met achterban.
Professionaliseringsplan
Art. O-1 Professionalisering op hogeschoolniveau
Lid 1. De werkgever stelt op hogeschoolniveau een
professionaliseringsplan - hierna het plan - op.
Lid 2: De werkgever dient jaarlijks minimaal 6% van het
getotaliseerde jaarinkomen te besteden aan professionalisering. De
helft daarvan (3%) wordt besteed aan een basisrecht in uren. De
andere helft wordt besteed aan out of pocket kosten.
Lid 6: De hogeschool rapporteert in het sociaal jaarverslag over de
wijze waarop de middelen zijn aangewend en de mate waarin
deze middelen zijn uitgeput.
Medezeggenschap en lokaal overleg
Artikel 0-1 Professionalisering op hogeschoolniveau
3. Het plan wordt ter instemming aan de PMR voorgelegd.
4. Het plan wordt voor advies aan de studentengeleding van de MR
voorgelegd.
5. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het plan en de caoafspraken die hierop betrekking hebben bespreekt de
hogeschool in het lokaal overleg met de vakorganisaties
Inventarisatie
•
•
•
•
14 hogescholen: meeste hogescholen nog in voorfase
Enkele zijn begonnen: aparte werkgroep of commissie P & O
MR’en zijn alert maar ook enigszins afwachtend
In Noord Nederland werken enkele hogescholen samen
Aandachtspunten
•
•
•
•
•
Positie niet-docerend personeel
Gevolgen van niet-nakomen van individuele afspraken door
werknemer of leidinggevende
Onderhandelvaardigheden van individuele werknemers
Betrekken van studentengeleding
Ontwikkelen eigen visie op professionalisering?
Teun van Beusekom
Hoofd P & O NHTV,
Vertegenwoordiger werkgevers in cao-overleg
Wim-Jelle Berg
Bestuurder CNV-onderwijs, bestuurslid Zestor
Theo de Wit
Voorzitter Landelijke Vereniging
Medezeggenschapsraden Hogescholen,
Stellingen
Een vertegenwoordiging van de MR hoort altijd bij
het lokaal overleg aanwezig te zijn
De MR en het lokaal overleg moeten waar mogelijk
een gezamenlijke agenda ontwikkelen
Het lokaal overleg en de MR moeten gezamenlijk
activiteiten organiseren voor medewerkers.
Onderhandelen over professionalisering, leidt tot
ongelijkheid tussen werknemers
De kaderafspraken uit CAOs moeten centraal
worden ingevuld, niet decentraal
Samenwerking tussen hogescholen ondermijnt het
decentrale karakter van de CAO
De afspraken over het professionaliseringsplan
zijn een goed model voor meer onderwerpen
TAQTTEAM
Maarten Poorter
Menno van der Veen
Jasper Groen
TAQT Training en Advies
Sarphatipark 29, Amsterdam
TAQT traint
medezeggenschapsraden en
andere inspraakorganen. Wij
verzorgen trainingen op het
gebied van:
•
•
•
•
•
•
•
WOR / WHW / WMS
Overlegvaardigheden
Onderhandelen
Overtuigen
Presenteren
Visieontwikkeling
Effectief vergaderen
Zie voor meer informatie:
www.taqt.nl
[email protected]
020 4636582
Twitter: @taqt

similar documents