Chemické výpo*ty

Report
Opakovanie učiva

Koľko atómov uhlíka obsahuje 6 molov
uhlíka?

Koľko molekúl obsahuje 12 molov vody?

Koľko molekúl obsahujú 2 moly kyslíka?

Koľko atómov obsahuje 8 atómov medi?



Vypočítajte hmotnosť 3 molov HCl, 5 molov
PbS a 2 molov CaO
Aké látkové množstvo predstavuje 180 g
vody?
Vypočítajte molovú hmotnosť zlúčenín:
HCl, CaO, NaOH, KBr, H2SO4, Al (OH)3



Vypočítajte hmotnosť oxidu uhličitého, ktorý
vznikne spálením 120g uhlíka.
Vypočítajte hmotnosť oxidu vápenatého,
ktorý vznikne tepelným rozkladom 65g
uhličitanu vápenatého.
Máte pripraviť 20g chloridu zinočnatého.
Vypočítajte hmotnosť zinku, ktorý je na to
potrebný.



Aká je látková koncentrácia kyseliny sírovej v
roztoku obsahujúcom 5 molov kyseliny v 2
litroch roztoku?
Koľko g chloridu sodného potrebujeme na
prípravu 15 litrov vodného roztoku s
koncentráciou 0,25 mol/ dm3 ?
Koľko g síranu železitého potrebujeme na
prípravu 2 litrov roztoku s koncentráciou 5
mol/ dm3 ?

similar documents