Презентација г-дина Живадиновића

Report
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
ИПАРД 2014-2020
Бојан Живадиновић, Управа за аграрна плаћања
Београд, 20.01.2014. године
1
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
ИПАРД – основе и принципи
• Кофинансирање
• Подела надлежности
• Успостављен ефективни систем унутрашње
контроле
• Јасне процедуре управљања операцијама
• Независна спољашња ревизија
• Транспарентна недискриминишуће јавне набавке
за послове, услуге и снабдевање
Београд, 20.01.2014. године
2/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
ИПАРД - основни услови (структура)
Европска комисија
NIPAC
CAO
(министар МФ)
(директор
Канцеларије за ЕИ)
Надзорни комитет
CAO
УПРАВЉАЧКИ И КОНТРОЛНИ СИСТЕМ
Одлука о
националној
акредитацији
ОПЕРАТИВНА СТРУКТУРА - МПШВ
УПРАВЉАЧКО ТЕЛО
ИПАРД АГЕНЦИЈА
(ОДЕЉЕЊЕ ЗА РУРАЛНИ
РАЗВОЈ)
(Управа за аграрна
плаћања)
•Надзор над
спровођењем програма
•Одобравање и контрола
обавеза и плаћања
•Евалуација
•Исплата
Извештавање
Рачуноводство
Координација
извештај
и
Предлог пројеката, одобравање
пројеката, захтев за исплату
Корисници
Исплата новца ИА
NAO
именује
(МФ)
NAO&NF
Национални
фонд
(пм МФ)
Захтев за
фондовима од ОС
ка НФ; трансфер
новца од НФ ка
ОС, коначна
исплата
корисницима
Контрола на лицу
места, ИА
3/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Припреме за акредитацију – ИПА 2013
• До 15. арила 2013. године завршене процедуре неопходне за
акредитацију мера 101 и 103
• Управа за аграрна плаћања отпочела акредитацију за ИПАРД –
15. априла 2013. године (самопроцена)
• Завршена самопроцена у јулу 2013. године
• Настављена обука запослених за ИПАРД кроз различите форми
помоћи Европске уније (Твининг, оквирни уговор итд.).
• Јул 2013 – информација Европске комисије да не може да
обезбеди алокацију за ИПАРД (из ИПА 2013)
Београд, 20.01.2014. године
4/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Припреме за акредитацију – ИПА 2013
(налази самопроцене – блокирајући фактори)
• непотписан Секторски споразум
• непотврђен ИПАРД Програм 2013
• непотврђена листа прихватљивих трошкова
• неусвојени подзаконски акти за имплементацију ИПАРД
програма
• недовољан број
акредитацију
запослених
у
Београд, 20.01.2014. године
УАП
потребних
за
5/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Планови 2014/2015
• Рад на мерама ИПАРД програма у сарадњи са Одељењем
за рурални развој – март 2014
• Финализација акредитационог пакета – јун 2014
• Почетак акредитације (самопроцена) – септембар 2014
• Добијање акредитације – крај 2015. године
• Расписивање првог конкурса за ИПАРД мере 101 и 103 –
крај 2015. године
Београд, 20.01.2014. године
6/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Предуслови за акредитацију
• Правни оквир – усвајање законског и подзаконског оквира
којим би се уредио поступак пред Управом за ИПАРД
• Упошљавање довољног броја запослених – 200 у 2014.
години и 300 у 2015. години
• Пребацивање централе Управе у Београд
• Реализација ИПА
капацитета Управе
пројеката
намењених
Београд, 20.01.2014. године
изградњи
7/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Управа – тренутна ситуација
• Седиште - Шабац
• Број запослених – 67 стално запослених, 12 ангажованих
по уговорима о привременим и повременим пословима, 2
привремени премештај, 3 дански пројекат Fruits&Berries
• Већина запослених ангажована на обради и исплати
националних субвенција (у 2013. години обрађено око
71.000 захтева, исплаћено око 26 милијарди РСД)
Београд, 20.01.2014. године
8/9
Република Србија,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Инфо центар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
е-пошта:
[email protected]
Тел: 011-260-79-60
Тел: 011-260-79-61
Факс:
011/260-79-61
Адреса:
Омладинских бригада бр: 1 Пословна зграда СИВ 3 11070 Нови Београд
Београд, 20.01.2014. године
9/9

similar documents