výroba vzdušného vápna - Učíme v prostoru

Report
UČÍME V PROSTORU
STAVEBNICTVÍ
Název předmětu: Pozemní stavby
Název a ID tématu: Výroba vápna(STA25)
Zpracoval(a):
Ing. Naděžda Bártová
VÝROBA VÁPNA:
VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA, HAŠENÉ
VÁPNO, TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ VÁPNA,
DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ
VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA
» Výroba vzdušného vápna
» Těžba
» Úprava
» Výpal vápna
» Těžba
» Povrchové lomy
» vápence
» dolomity
» Těžení odstřelem dle technolog. postupů
» Nakládání a doprava
VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA
» Úprava
» Drcení
» Čelisťové drtiče
» Kuželové drtiče
» Třídění
» Vícestupňové síto
» Zrnitost dle použité technologie pálení (dle pecí)
• Šachtové pece – zrnitost 50 -200 mm
• Rotační pece – zrnitost 10 -50 mm
• Souproudá regenerativní pec – zrnitost 10 -200 mm
» Skladování a expedice
VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA
» Výpal vápna:
» Výpal vápence
» CaCO3→ CaO + CO2
» Při teplotě 900-1200 °C
» Rovnice pro rozklad dolomitu
» CaCO3. MgCO3→ CaO + MgO + CO2
» Při teplotě 500 – 750 °C
» Výroba vápna v pecích se dělí na tři pásma
» Předehřívací pásmo
» Vypalovací pásmo
» Chladící pásmo
VÝROBA VZDUŠNÉHO VÁPNA
» Pece pro výpal vápna:
» Šachtové pece
» Vertikálně uspořádaná
» Vápenec se pohybuje se shora dolů
» Propadá se pásmy předehřívacím, vypalovacím, chladícím
» Rotační pece
» Horizontálně uspořádaná s mírným sklonem
» Vápenec prochází předehřívacím a vypalovacím pásmem
» Chladicí pásmo mimo pec
» Souproudé regenerativní šachtové pece
» Dvě šachtové pece spojené přechodovým kanálem
» Princip výměníku tepla
HAŠENÍ VÁPNA
» Rovnice hašení vápna:
» CaO + 2 H2O → Ca(OH)2.
» Silná exotermická hydratační reakce
» Hašení vápna provádíme
» Za mokra
» Za sucha
» Hašení vápna za sucha
» Provádí se ve vápenkách v hydrátorech
» Vápno se míchá s rozptýlenou vodou
» Vzniká suchý prášek
HAŠENÍ VÁPNA
» Hašení vápna za mokra
»
»
»
»
Provádělo se dříve přímo na stavbách
Skrápění vrstvy vápna v hasnici
Vzniklé vápenné mléko se nechává odležet
Bezpečnostní opatření při hašení
» Odležení hašeného vápna
» Vápno musí ležet v mokrém stavu
» Je ukončeno, když se vytvoří trhlinky 2 - 3cm široké
» Malta pro zdění 3 - 4 týdny
» Omítka 6 - 8 týdnů
» Předčasné ukončení
» Vzniknou nevyhašené části – střílení omítek
TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ VÁPNA
» Tuhnutí a tvrdnutí vápna
» Tuhnutí je vyvolané odpařováním vody přítomné ve vápenné
maltě
» Účinkem kapilárních sil dochází k shlukování mikroskopických
částí hydroxidu vápenatého a jejich následnému srůstu
» K tvrdnutí (karbonataci) dochází působením vzdušného CO2
» Rovnice karbonatace :
» Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
» Vzhledem k malému obsahu CO2 ve vzduchu karbonatace
probíhá pomalu
» 1 měsíc pro karbonataci omítky
DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ
» Vzdušné vápno:
» Vzdušné vápno na vzduchu za přítomnosti vzdušné vlhkosti
tvrdne
» Je stálé pouze v suchém prostředí
» Rozeznáváme :
» Vzdušné vápno bílé
– Obsahuje 65 - 96 % CAO + MgO (MgO max. 7 %)
» Vzdušné vápno dolomitické
– Obsahuje 65 – 96 % CAO + MgO (MgO min. 7 %)
DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ
» Použití vzdušného vápna
» Dříve přímo na stavbě zdicí a omítkové malty
» Nyní je součástí průmyslově vyráběných maltových směsí na
vápenné bázi
» Nehašené vápno kusové nebo mleté pro výrobu pórobetonů
nebo vápenopískových cihel
» Vápenné mléko pro vnitřní a venkovní nátěr – desinfekční účinek
DRUHY VÁPNA A JEJICH POUŽITÍ
» Hydraulické vápno
» Tvrdnou i ve vlhku nebo ve vodě díky hydraulickým oxidům
» Zachovávají si tvrdost ve vlhku i ve vodě
» Vyrábějí se z jílovitých vápenců obsahující hydraulické oxidy
» Použití hydraulického vápna
»
»
»
»
»
»
Pro suché maltové směsi na vnější omítky
Pro vápenné malty pro zdění
Předepisují jej památkáři
U nás se nevyrábí
Tradiční výrobce je Anglie
V běžné praxi se nahrazuje cementem nižší třídy

similar documents