Kovy alkalických zemin

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrF108
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Únor 2014
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Kovy alkalických zemin, charakterizace, reaktivita,
sloučeniny
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
4)
GREENWOOD, N a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1993, s.794-1635. ISBN 80854-2738-9.
REMY, Heinrich. Anorganická chemie. 2.české vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971.
KOVALČÍKOVÁ, Tatiana. Obecná a anorganická chemie: studijní text pro SPŠCH. 3., upr. vyd. Ostrava:
Pavel Klouda, 2004, 118 s. ISBN 80-863-6910-2.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství
Olomouc, 2000, 262 s. ISBN 80-718-2099-7.
Přehled citací a odkazů: pokračování
5)
ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Beryllium 1.jpg. In: POLARLYS.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-02-02].
Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Beryllium_1.jpg
6) ROONGUTHAI, Warut. Magnesium crystals.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Magnesium_crystals.jpg
7) USER TOMIHAHNDORF ON DE.WIKIPEDIA. Erdalkali.jpg. In: MATERIALSCIENTIST. Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Erdalkali.jpg
8) DE:BENUTZER:TOMIHAHNDORF. Calcium 1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Calcium_1.jpg
9) ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Strontium 1.jpg. In: POLARLYS.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-02-02].
Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Strontium_1.jpg
10) ORIGINAL UPLOADER WAS TOMIHAHNDORF AT DE.WIKIPEDIA. Barium 1.jpg. In: POLARLYS.
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2014-0202]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Barium_1.jpg
Kovy alkalických zemin
Ing. Eva Frýdová
II. A skupina → Skupina kovů alkalických zemin
→ Be, Mg a Ca, Sr, Ba, Ra
• VLASTNOSTI: - Beryllium
- Je tvrdý ale křehký a poměrně těžce tavitelný kov
- Špatně vede elektrický proud a teplo
• VLASTNOSTI: - Hořčík
-
Svými vlastnostmi vytváří jakýsi přechod mezi berylliem a kovy alkalických zemin
Je středně tvrdý, lehký kov, těžší než voda
Vede hůře elektrický proud a teplo
Má velmi dobrou tažnost a proto jej můžeme snadno válcovat na plechy či dráty (podobná
vlastnost jako u kovů alkalických zemin
Kovy alkalických zemin → VLASTNOSTI
- S rostoucím protonovým číslem se výrazně liší svou
hmotností
- Jsou celkem měkké a lze je krájet příborovým nožem, jsou
vysoce reaktivní a tímto jsou podobné alkalickým kovům
- V kapalném amoniaku se rozpouští za vzniku tmavě
modrých až černých roztoků
- Jsou to lepší vodiče elektrického proudu a tepla
- Uchovávají se pod petroleji i když nejsou tak reaktivní jako
alkalické kovy
- Soli těchto kovů opět barvy plamen
Kovy alkalických zemin → VÁPNÍK
-
chemická značka: Ca, latinsky: Calcium
Je velmi reaktivní a v přírodě existuje ve formě Ca2+
Patří k nejlepším vodičům elektrického proudu
Je to biogenní prvek, který je základním stavebním
kamenem buněk
- Vysoká koncentrace v moři (400 mg/l)
→ STRONCIUM
- chemická značka: Sr, latinsky: Strontium
- Lehký, měkký a velmi reaktivní kov
- V kapalném amoniaku se rozpouští za vzniku
černého roztoku
- Plamen barví do červena
Kovy alkalických zemin → BARYUM
- chemická značka: Ba, latinsky: Baryum
- Měkký, velmi reaktivní a toxický kov
- Je nejreaktivnější z kovů alkalických zemin a je
nutné ho uchovávat pod petroleji
- Soli barya barví plamen do zelena
→ RADIUM
-
chemická značka: Ra, latinsky: Radium
Silně radioaktivní prvek ( vyzařuje všechny druhy radioaktivního záření
Radium ve tmě poskytuje modré luminiscenční světlo
Soli radia barví plamen sytě červeně
Kovy alkalických zemin → SLOUČENINY
- Mezi nejčastější sloučeniny kovů alkalických zemin patří hydroxidy, hydridy, oxidy a peroxidy
 HYDROXID VÁPENATÝ
- Lehký, bílý prášek, který je téměř nerozpustný ve vodě
- Vyrábí se hašením páleného vápna (CaO)
CaO + H2O
Ca(OH)2
 OXID HOŘEČNATÝ
- Mimořádně vysoká odolnost vůči vysokým teplotám (vnitřní vyložení vysokých pecí
pro výrobu železa)
- Připravuje se spalováním hořčíku v kyslíkové atmosféře nebo tepelným rozkladem
hydroxidu hořečnatého
Opakování:
1) Mezi kovy alkalických
zemin nepatří
a)
b)
c)
d)
3) Barnaté kationty barví
plamen do:
a)
b)
c)
d)
sodík
hořčík
stroncium
vápník
2) Oxid vápenatý má
vzorec:
a) CaCO3
b) Ca(OH)2
c) CaO
zelena
fialova
ruda
žluta
4) Kolik valenčních
elektronů mají kovy
alkalických zemin
a)
b)
c)
d)
0
1
2
3
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents