Casen om skifergas ved Dybvad, Jette Brønnum

Report
Efterforskning af skifergas
Casen om Skifergas
En faglig og politisk debat om væsentlighed i Frederikshavn
Jette Brønnum og Lene Morthensen
Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø
Miljøvurderingsdag 2013 i Aalborg
Dagsorden
 Hvad er skifergas?
 Hvorfor er projektet så omdiskuteret?
 Frederikshavn Kommunes myndighedsbehandling
 Status
Side 2
Hvad er skifergas?
• Al naturgas bliver dannet i skiferlag
i undergrunden af organisk
materiale
• Skiferformationer er ”tætte” og
gassen kommer ikke ”ud af sig selv”
• Stor variation i dybden til skiferlag
fra område til område.
• Alunskiferen kan ses i brud i Norge,
Sverige og på Bornholm, mens den
andre steder i Danmark findes i 2-8
km’s dybde
• Skifergas = naturgas
Licenser til efterforskning og
indvinding
Energiministeren gav i juni 2010 licenserne L1-10 og L2-10
Total E&P Danmark B.V.: 80%
Nordsøfonden (statens olie og gasselskab): 20%
Moratorium
18. juni 12: miljømæssige udfordringer, skepsis i USA og Europa
Side 4
Hvad omfatter licensen?
Efterforskning
1. Etablering af boreplads
2. Etablering af dyb boring
3. Udtagning af kerneprøver
4. Hydraulisk frakturering
5. Produktionstest
Hvis alle 5 trin er positive, kan licensen benyttes til indvinding.
Udnyttelsen af licensen kræver myndighedsbehandling ved
Kommune, Energistyrelsen mv.
Side 5
Boring efter skifergas
76 cm
Drikkevand 40-60 m
Salt vand fra 170 m
12 cm
Side 6
Side 7
Hydraulisk frakturering
Tilsætningsstoffer:
• Sandkorn/keramiske
partikler for at holde
sprækkerne åbne.
• Geleringsvæske for at
holde partiklerne på
plads.
• Biocid for at forhindre
bakterievækst.
• Antikorrosionsvæske.
En del af væsken
efterlades i
undergrunden
Side 8
Oversigt over en boreplads
Boretårn (ca. 40m)
Kontorer,
mødelokaler,
toilet, bad,
køkken etc.
Parkering for
ansatte
Bore
spåner
Indgang
Mudder
tanke
Borerør
Mudderpumper
Foringsrør
Værksteder
Jordvold
Mudder
siloer
Skifergas i Frederikshavn Kommune
Hvordan startede projektet for Frederikshavn Kommune?
2. februar 2012:
Total holder møde i Hjørring med borgmestre fra nordjyske kommuner
16. marts 2012:
Total holder møde med Brønderslev og Frederikshavn Kommune
august 2012:
Total indgår lejeaftale med lodsejer i Frederikshavn Kommune
oktober 12:
Total sender ansøgninger ind i forhold til projektets fase 1
Myndighedsbehandling
Efterforskning af skifergas er opdelt i minimum 2 faser:
2022-2025
Fase 1
Fase 2
dybdeboring
kerneprøver
produktionstest
frakturering
Indvinding
Myndighedsbehandling
Nødvendige afgørelser fra Frederikshavn Kommune i fase 1:
• screening af dybdeboring efter VVM-reglerne
• landzonetilladelse/lokalplan
• tilladelse til vandindvindingsboringer
• tilladelse til udledning af overfladevand til vandløb
• tilladelse til afledning af overfladevand til behandlingsanlæg
• tilladelse til samletank til sanitært spildevand (toilet, bad,
køkken)
• tilladelse til vejprojekt
• tilladelse til opstilling af dieseltanke
• kontrol af bortskaffelse af affald
Myndighedsbehandling
Nødvendig tilladelse fra Energistyrelsen i fase 1:
• Boretilladelse (godkendelse af boreprogram)
Myndighedsbehandling
Fase 1
Fase 2
dybdeboring
kerneprøver
produktionstest
frakturering
screenes for
VVM-pligt
obligatorisk*
VVM-pligt
2022-2025
Indvinding
* Ændring (juli 2012) af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, nyt nr.:
"39. Anlæg med direkte henblik på frakturering udelukkende i forbindelse med
efterforskning eller udvinding af skifergas."
Kommunens VVM-screening af fase 1
Energistyrelsen og Miljøstyrelsens konklusion på fase 1:
Hvis den beskrevne fremgangsmåde og god borepraksis følges
=> ingen væsentlig påvirkning af drikkevandsmagasiner fra
dybdeboringen.
Påvirkninger begrænser sig til områder 10-30 cm omkring de lag,
der gennembores.
Der er truffet ekstra sikkerhedsforanstaltninger ift. cementeringen
af foringsrør – udover normal praksis
Byrådsmøde 27. februar 2013
Det var indstillet til Byrådets beslutning, at
• Der meddeles landzonetilladelse samt
• Screeningsafgørelse om at fase 1 i projektet ikke kræver en
VVM-redegørelse.
Byrådet gik imod forvaltningens indstilling om ikke VVM-pligt.
Baggrunden for byrådets beslutning
• usikkerhed ved risikoen for påvirkning af grundvandet
(sammenblanding af grundvand og kemikalier).
• usikkerhed omkring hvilke kemikalier, der skal benyttes og i hvilket
omfang.
• usikkerhed omkring boremudderets karakter.
• som folkevalgt skal der tages et hensyn til folket. Politikere skal
anerkende den usikkerhed og utryghed, der er blandt folket. Det
kræver en debat om projektet.
• forsigtighedsprincippet bør iagttages, når man er i tvivl og er utryg,
derfor bør der gennemføres en VVM-redegørelse.
Udgangspunkt for det videre forløb
Politisk beslutning om, at vi skal udarbejde VVM, selv om
projektet ikke er VVM-pligtigt.
Hvad gør vi så?





Screeningsresultat med ikke VVM-pligt.
En række usikkerhedsmomenter fra Byrådet trods screening.
Udgangspunkt i at gennemføre efterforskningsboring på landzonetilladelse.
En ansøger. som presser på, fordi tiden i forvejen er skredet i forhold til
tidsplanen.
Politikerne er gået i valgår, og det mærkes på de mere komplekse projekter
som skifergas og eksempelvis vindmøller.
Side 18
Myndighedsbehandling
• Formel udarbejdelse af afgørelse om VVM-pligt i fase 1
meddeles til ansøger den 2. april 2013.
• Opstartsmøde med ansøger om videre proces i april, herunder
fastlæggelse af tidsplan.
• Ansøger overvejer, om kommunes afgørelse om VVM-pligt skal
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Overvejelser i forhold til proces
• Hvordan håndterer vi den videre proces i forhold til de 2 faser – fase 1
(efterforskningsboring) og fase 2 (hydraulisk frakturering)?
• Hvordan håndterer vi offentligheden?
• Hvordan tilrettelægger vi den politiske beslutningsproces for et
komplekst projekt i et valgår?
• Hvad med pressen?
• Vil vi fortsat gennemføre projektet i fase 1 på en landzonetilladelse,
eller vil vi udarbejde vi lokalplan?
Side 20
Tidsplan
• Politisk stillingtagen i forhold til igangsætning af proces.
• Foroffentlighedsfase og høring af berørte myndigheder i 4 uger før
sommeren 2013.
• Politisk behandling af indkomne indsigelser til foroffentlighedsfasen i
december 2013.
• Udarbejdelse af forslag til VVM og kommuneplantillæg samt lokalplan
og miljøvurdering i efteråret 2013.
• Politisk behandling af forslag i februar 2014.
• Offentlighedsfase marts-april 2014.
• Endelig vedtagelse før sommeren 2014.
• Offentliggørelse i sommeren 2014.
…… og så skal vi tænke proces for fase 2 – hydraulisk frakturering!
Side 21
Foroffentlighedsfase
12. juni - 10. juli 2013
Målgruppe:
Borgere, myndigheder og
interesseorganisationer
Invitation til at deltage i
debatten og kvalificere
indholdet af den efterfølgende
planlægning og VVM
Modtaget 14 indsigelser
Side 22
VVM-redegørelsens indhold
….udover det vi allerede ved….
Kemikalier
• Yderligere beskrivelse af de kemikalier, der anvendes og deres
funktion.
• Hvilke anvendes i grundvandszonen og hvilke længere nede.
• Kvantificering af mængden af de specifikke kemikalier, der maksimalt
vil efterlades i undergrunden
• Hvilken effekt vil det have, når de efterlades?
• Og har det en anden effekt, når man ser på at kemikalierne
sammenblandes (cocktail-effekten)?
VVM-redegørelsens indhold
….udover det vi allerede ved….
Boremudder
• Eventuel radioaktivitet
• Hvilke arbejdsprocedurer afføder det?
Visualisering
• Borerig set fra nærliggende veje
Alternativer
Overvejelser fremadrettet
• Fase 2 – hydraulisk frakturering - kræver også en VVM-redegørelse,
som ikke er igangsat endnu. Hvordan tilrettelægger vi processen bedst
muligt i forhold til ansøgers ønsker og den politiske beslutningsproces?
• Frederikshavn Kommune har en målsætning om at omlægge 20 % af
kommunens samlede energiforbrug til vedvarende energi inden 2020.
Hvordan harmonerer det med skifergasprojektet? og den begrænsede
udbygning med vindmøller i kommunen?
Info om skifergas
Frederikshavn Kommune har informationer om skifergas på
hjemmesiden:
Skriv skifergas i søgefeltet på www.frederikshavn.dk
• Projektstatus
• Væsentlige dokumenter fra ansøger, styrelser mv.
• Meddelte tilladelser/afgørelser
• Oversigt over den politiske behandling (hidtil og fremadrettet)
• Spørgsmål/svar funktion
Man kan abonnere på ændringer på side.

similar documents