PowerPoint-presentasjon

Report
Rådmannsrollen slik jeg ser den
Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og styremedlem i NR
Rådmannens 3 dialoger:
Organisasjonsdialogen
Den politiske dialogen
•Sikre virksomhetens
• Støtte og utfordre
resultater
politiske ledere
•Være rollemodell
Råd- • (re) fokusere visjon /
•Bygge felleskultur som
mann mål
understøtter endringer
• Tilby gode, balanserte
•Forme team med fokus på
anbefalinger
effektiv politikkoppfølging
Lokalsamfunns / innbygger dialogen
•Sikre åpenhet
•Levere innbyggerorienterte tjenester
•Utvikle effektiv og ærlig
kommunikasjon med innbyggere og eiere
Alle bor i en kommune
Fylkeskommunene
gjøre kommunene til gode
lokalsamfunnsutviklere
Vårt samfunnsoppdrag
 Yte tjenester som
Telemark
trenger
 Gjøre Telemark
sterkere
Tett på samfunnsutviklingen
Planmyndighet / forutsigbarhet
 Bærekraftig miljø
• Klima og energi
• Natur, kulturmiljø og landskap
• By- og tettstedsutvikling
 Bærekraftig økonomi
• Verdiskaping og næringsutvikling
• Samferdsel og infrastruktur
 Bærekraftige sosiale forhold
• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
• Kompetanse og utdanning
• Kultur / opplevelser
Oppgaven og utfordringen er stor
- sektorovergripende
- ansvar flyttet fra helsesjef til rådmann
 Hele kommunens ansvar –
alle sektorer – ikke bare
helse som før FHL
 Rådmannen er kommunens
folkehelsesjef
Arbeid pågår • For å gjøre våre styringsdokumenter
– mer sammenhengende
– mer strategiske
– mer mål- og resultatrettet
Hvordan ivareta arbeidsgiveransvaret?
Når verdiene møter praksis
Uttrykte verdier
Anvendte regler
Ta initiativ
Bryt ikke regler
Gi tidlig beskjed når noe
oppstår
Tenk lenger enn
øyeblikket
Tenk på organisasjonen
som enn helhet
Samarbeid med andre
Du blir straffet dersom du
gjør feil
Din nåværende atferd
straffes/belønnes
Gå ikke inn på andres
ansvarsområde
Konkurrer med andre
Arbeidsavtale / hele kommunestyrets rådmann
Hvorfor slutter rådmenn?
• Sluttårsakene kan deles inn i tre hovedkategorier:
• Organisasjonseksterne forhold som «trakk» rådmannen mot
noe nytt
– Rådmenn er attraktive på arbeidsmarkedet. De fleste gikk til en ny
rådmannsjobb (ofte i en større kommune), eller til andre lederstillinger i det
offentlige. Enkelte tok lederstillinger i privat næringsliv.
• Organisasjonsinterne forhold som bidro til å «skyve»
rådmannen mot utgangsdøra
– Samarbeidsproblemer med en ny ordfører eller annen politisk ledelse, valg
og-/eller regimeendringer.
• Private sluttårsaker
– Knyttet til familiesituasjon, oppvekststed eller lav tilhørighet til kommunen
eller regionen som bosted.
«Hvorfor slutter rådmenn? En studie av turnover i 10 norske kommuner» 1991-2010.
Erik Magnussen
Motivasjon (lat. Movere = bevege) – det som
”beveger” mennesker til handling
Vårt prestasjonsbehov er delt i to
hovedmotivasjoner (Mc Clelland):
• Håp om suksess
• Frykt for nederlag
Nettverk
En bedre framtid
skapes ikke av
jordnær realisme
alene. Den skapes i
spennet mellom det
mennesker tør å
drømme om - og den
motstanden som
virkeligheten byr på.

similar documents