Riskfaktorer för våld mot barn

Report
Vårdgivare inom sjukvård
- akut-öppen-sluten vård


"Barn försummas när deras basbehov inte blir
tillfredsställda oberoende av orsak"
Kärlek och omsorg, hörd och bekräftad,
respekterad, har trygghet och uppsikt, får
stimulans, hälsovård, skolgång och adekvata
kläder, mat och hygien tillgodosedd

I familjer där det förekommer våld mellan föräldrarna löper barnen 8 gånger högre risk att bli slagna
 (går emellan, avleder, direkt riktat, ”våldsspiral”)

Om ett barn tidigare blivit slaget och det förekommer våld i familjen är risken 35 gånger högre att barnet blir slaget
på nytt.

Barn med ADHD, kronisk sjukdom samt svår dyslexi löper dubbelt så stor risk att bli slaget än andra barn.

Nära hälften av de barn som bevittnat våld har även själva utsatts för våld, men bara ett fåtal barn får frågan!
Det handlar om extra sårbara och utsatta barn – vilket kräver att myndigheter
samverkar!
Far illa? Berusad förälder? Misshandel? ÄR det
så? Tänk om jag har fel? Borde inte skolan ha
sett detta? Är jag, jag skyldig att anmäla? Måste
jag ha bevis? Sviker jag barnet om jag anmäler,
inte anmäler? Vad vet jag egentligen?
Engångshändelse? Tänk om barnet ljuger? Tänk
om det är en tvist mellan föräldrarna dom
skyller på varandra? Tänk om polisen kommer
hit? Måste jag vittna? Finns det en blankett?
Hur gör jag? Ett slag är väl inte hela världen?
Det är ju i uppfostrande syfte? Kommer soc. att
ta barnet? Vad gör jag…….?
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa:
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,(fr o m 20150101,
tillkommer polisen med anmälningsplikt- skall krav)
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för
utredning av ett barns behov av stöd och skydd.






Anmälan ska göras utan dröjsmål!
Skriftlig anmälan - rekommenderas
Brådskande - muntligt i telefon, sedan
skriftlig
Klinikchef / verksamhetschef kan skriva
under tillsammans med anmälare
Ingen lagstadgad skyldighet att informera
familjen innan anmälan görs!
Osäker - rådgör innan med socialjour /
barnahus eller ordinarie socialtjänst dagjour
Faktorer som rör föräldrar:
Missbruk
 Kriminalitet
 Psykisk sjukdom
 Egen utsatthet för övergrepp som barn
 Positiv inställning till barnaga
 Social stress ( ex. separation, social isolering)
 Ekonomisk stress ( arbetslöshet,
sjukskrivning, låg inkomst
 Våld i hemmet mellan vuxna





Att någon av föräldrarna är benägen att
använda våld i konfliktsituationer
Onormal belastning på föräldrarna,
belastning som upphäver spärrar som annars
finns mot våld
Bristande socialt nätverk som inte förmår att
skydda barnet
Ett barn som inte förmår skydda sig själv och
som är extra sårbart
Faktorer som rör barn:
Små barn
 Barn utan språk
 Barn med olika handikapp
 Kroniska sjukdomar
 Funktionsnedsättning
 Hyperaktivitet
 ”Oppositionella” barn
 Barn långt nere i hierarkin i familjen

Missbruk hos gärningsman
 Separation
 Förekomst av tidigare hot och våld
 Svartsjuka hos gärningsman
 Personlighetsstörning hos
gärningsman



En utredning till skydd för ett barn ska
bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast
inom 4 månader, om det inte finns särskilda
skäl (11 kap 2 § 3 st SoL)
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att
samverkan kommer till stånd mellan
myndigheter vars verksamheter berör barn
och unga (5 kap 1 a § SoL)
1§
Att sekretess till skydd för en enskild inte
hindrar att en uppgift lämnas till en annan
enskild eller till en myndighet, om den enskilde
samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller
med de begränsningar som anges där.


2 § Sekretess hindrar inte att en uppgift
lämnas till en enskild (ex sjukvård) eller till
en annan myndighet, om det är nödvändigt
för att den utlämnande myndigheten ska
kunna fullgöra sin verksamhet.
25 kap 12 § kan en myndighet inom hälso –
sjukvård i vissa fall lämna uppgifter till en
annan sådan myndighet eller till
socialtjänsten om det behövs för att ge
barnet nödvändig vård, behandling eller
annat stöd.
 Detsamma
gäller uppgift om en
gravid kvinna eller någon
närstående till henne, om
uppgiften behöver lämnas för en
nödvändig insats till skydd för det
väntade barnet.
 Hänvisning
till
anmälningsskyldigheten finns
i 2 f § HSL
(hälso – och sjukvårdslagen)

och 6 kap 5 § PSL
(patientsäkerhetslagen)
Skyddsbedömningbehov av åtgärd
AKUT
Inleda utredning
Insats SoL / LVU § 6
/ Placering
Anmälan
Skyddsbedömning icke behov av akut
åtgärd
Icke akut
Förhandsbedömning
- om ej våld
Inleda utredning max 4 mån



Orosanmälan till ordinarie socialtjänst
- den kommun där barnet bor / är
skriven i
Alla kommuner / stadsdelar har en
jourmottagning dagtid
Efter kontorstid - socialjour - finns i
länets alla 26 kommuner
 Socialtjänsten
 Socialjourer
 Barnahus
kontorstid
Stockholm City
 Barnahus Norrort
 Barnahus Söderort
När det gäller barn som far illa har myndigheter möjlighet
att samverka till skydd för barn och för barns bästa.

Socialtjänstlagen 14:1 / 11:1,2

Offentlighet- och sekretesslag (OSL) 10:21
(Socialtjänstens möjlighet att bryta sekretess vid misstanke om brott mot barn)

Inhämtande av journal från sjukvård OSL 10:28
Socialtjänst:
Skydd och utredning av barnets behov (ser framåt)
Polis:
Utreda om någon gjort sig skyldig till brott (ser
bakåt)
Åklagare:
Leder polisens utredning när målsägande är under
15 år och misstänkt är över 18 år
BUP:
BUP på Barnahuset kan erbjuda krisstöd till barn
och föräldrar, vid behov remittera vidare till
ordinarie BUP
BST:
Medicinska och rättsmedicinska
undersökningar på begäran av
åklagare

similar documents