Presentation (ppt)

Report
Morgonrock Fredag 18 januari 2013 på Stadshotellet i Luleå
Insatser kring barn och unga
– en kortsiktig kostnad eller en långsiktig social
investering med hög lönsamhet?
INGVAR NILSSON, Nationalekonom
AHMED ABDIRAHIM, Ansvarig för Fryshusets ledarskapsutbildningar
Varmt välkomna!
EN SATSNING PÅ UNGA
EN KORTSIKTIG KOSTNAD
ELLER EN
LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING
KOSTNAD FÖR EN
INSATS
SOCIAL INSATSGRUPP 2 MKR
KOSTNAD FÖR ATT
AVSTÅ
1 GÄNGKRIMINELL 100 MKR
DET BLIR FÖR DYRT!!!
SONY – EN KOSTNAD ELLER EN
SOCIAL INVESTERING?
Diagram x.x. de olika samhällskostnaderna för en ung människa
upp till tio års ålder på väg in i allvarligt utanförskap som vuxen
Diagram x.x. de olika samhällskostnaderna för en ung människa mellan 11 och 18 års
ålder på väg in i allvarligt utanförskap och kriminalitet som vuxen
Diagram x.x. de ackumulerade ekonomiska effekterna en aktiv gängkriminell från
födseln upp till 38 års ålder
*
gänget består av 20 personer som inleder sin kriminella karriär på allvar strax
innan man fyller 20 år
*
hälften av dem erhåller sjukpenning eller sjukersättning
*
gänget har under 20 årsperioden utsatt fyra misshandelsoffer för
invalidiserande skador och 8 personer för mindre allvarliga men långvariga
skador
*
hälften av dem har erhållit längre fängelsestraff, samtliga ett kortvarigt
fängelsestraff
*
de har i genomsnitt under 20-årsperioden blivit gripna av polisen 4 gånger
vardera med mycket korta påföljder
*
man har i genomsnitt genomfört 6 indrivningärenden, 4 beskyddarärenden och
4 personrån samt 4 butiksrån var under 20 årsperioden, dvs ett brott av detta
slag i genomsnitt vartannat år
*
man har i genomsnitt medverkat i ett större värdetransportrån under 20
årsperioden, totalt sett 4 för hela gänget
*
två i gänget är regelbundet narkotikamissbrukare
*
gänget har under 20-årsperioden blivit utsatt för större
insatser från polisens sida vart tredje år, totalt sett fem gånger
Diagram x.x.; De ackumulerade kostnaderna för ett aktivt yrkeskriminellt gäng om 20
personer under en 20-årsperiod
Diagram x.x. De genomsnittliga årskostnaderna fördelat per aktör för ett
yrkeskriminellt gäng om 20 personer
Diagram x.x. kostnaderna under uppväxtåren för 20 unga personer som senare i livet
kommer att ingå i ett yrkeskriminellt gäng
Diagram x.x. fördelningen av kostnaderna under uppväxtåren (0-18 år) för en grupp
om 20 unga män som senare i livet hamnar i ett yrkeskriminellt gäng
?
INSATS
Intäkt
Ökad prodförmåga
Minskade
välfärdskostnader
PATRIK
SONY
7 ÅR
”PÅ GLID”
?
TIDSPERSPEKTIV?
INSATS  EFFEKT?
TYP AV EFFEKTER?
VILKA AKTÖRER?
INGEN
INSATS
Kostnad
Kostnader
för insatsen
Intäkt
VAD?
FÖR VEM?
NÄR?
Kostnad
Minskad prodförmåga
Ökade
välfärdskostnader
SJUKSKÖTERSKA
KURATOR
SKÖTARE
ÅKLAGARE
LÄKARE
Psykiatrisk
vård
POLIS
SJUKGYMNAST
Försörjning
VÅRDARE
ADVOKAT
PSYKOLOG
BARNMORSKA
SOCIONOM IFO
ARBETSFÖRMEDLARE
KRONFOGDE
DOMARE
LÄKARE
Somatisk
vård
DISTRSKÖT
SKULDSANERARE
GOD MAN HANDLÄGG FK
Kriminalvård
PSYKOTERAPEUT
ARBETSTERAP
FÖRVALTARE
KURATOR
BOSTADSFÖRETAG
BISTÅNDSBEDÖM
SJUKSKÖT BOENDESTÖD
SKÖT
Boende
BOENDE
Ungdomar
”på glid”
SSK AVGIFTNING
BEHHEM
HANDLED SYSS
Beroendevård
ARBETSVÄGLED
OSA-HANDLED
Sysselsättning
MARIA UNGDOM
ALKOHOLTERAPEUT
BEHHEM
SOCIONOM
IFS
Missbruksvård
BOENDESTÖD
RSMH
SYOKONSULENT
SPECILAPEDAGOG
LVU
Social liv & sammanhang
Familj & Sociala nätverk
Skola &
utbildning
SOC BARN/UNGA
SKOLSKÖTERSKA
FÄLTASSISTENT
BUP
KURATOR
LÄRARE
ELEVASSISTENT
MOBBINGTEAM
Individuellt program
Skolproblem
Studie- och
yrkesvägledare
Skolsköterska
Skolkurator
Mobbingteam
Bostadsbidrag
Boende
Avvikande
elev
Utredning
Diagnos
Mindre klass
Elevassistent
Social kontrakt/
försöksboende
Elevvårdskonferens
Speciallärare
Särskilt
boende
Kontakt
socialtjänsten
Utredning
Missbruk
Inackordering
Kontinuerlig
kontakt
Fältassistent
Härbärge
Beroendemottagning
Öppenvård
Överklagan
Kammarrätt
Boende
Inackordering
Advokat
Länsrätt
Polisingripande
Ingen
bostad
Stödboende
Utredning
PBU/BUP
Hotellhem
Beslut om
ärende
Beroendemottagning
Ärende
Kontaktperson
Advokat
Behandlingshem
Beslut
Anmälan
Karensdagar
Aktivitetsersättning
Försörjning
LVM
hem
Utredning
Sjukersättning
Läkare
Försörjning
Sjukpenning
Sjukhus
Utredning
Rehabersättning
Dålig
ekonomi
Utredning
Ekonomiskt
bistånd
Inget
jobb
Utredning
Alfakassa
Sjuk
Etnicitet
Länsrätt
Nämnd
Psykiska
problem
Socialsekreterare
Överklagan
Barn i riskzon
Missbruk
Handikapp
Dysfunktionell
familj
Maria Ungdom
A-kassa
Ungdomsmottagning
Psykakut
Aktivitetsgaranti
Psykiatri & Beroende
OSA
Psyk
öppenvård
Psyk
slutenvård
Lönebidrag
Psykiatriska
Psykiatriska
symptom
Avgiftning
Metadon
Subitex
Skatteintäkter
Missbrukets
mentala
effekter
Läkemedel
Vitt
Beroende
Abstinens
Kroppsliga
effekter
Lönearbete
Produktionsvärde
Svart
Antabus
Klotter
Skadegörelse
LVU
Brott
Övrigt
Utsatta barn
Bedrägeri
Överklagan
Kammarrätt
Korttidshem
Biltillgrepp
Advokat
Inbrott
Jourfamilj
Länsrätt
PBU
Anmälan
Utredning
Kontaktperson
Stöld
Beslut om
ärende
Snatteri
Häleri
Beslut
Övrigt
Familjehem/Behandl
Ärende
Utredningshem
Omedelbart
omhändertagande
Polisutredning
Sexuellt ofredande
Familjehem/Trad
Skadereglering
Sexualbrott
Bidragsförskott
Sexuellt utnyttjande
Egendomsförlust
Jourhem
Våldtäkt
Egendomsskador
Prostitution
Stödresurs Barnomsorg
Övrigt
Stödresurs Skola
Innehav
Narkotika, Alkohol &
Tobaksrelaterade
brott
Användande
Langning
Trafikbrott
Knivlagen
Vapeninnehav
Övrigt
Tid/Prodförlust
drabbade
Gripande
KOSTNAD
SAMVERKANSVINSTER &
TIDSFAKTORN
INVESTERINGSPUCKEL
TID
SAMVERKANSVINSTER
www.seeab.se
Hur skulle det gått för dig utan Lugna Gatan –
hur ser det ut i ditt gamla gäng?
• ”Ungefär 20% är kriminella,
ordentligt kriminella och
missbrukar dessutom
ganska ordentligt. Ungefär
60% drar omkring, får
pengar från soc eller
försäkringskassan, röker på.
Ungefär 20% har fått
ordning på sitt liv och fått
jobb och skaffat egen
lägenhet.”
• Om inte Lugna Gatan hade
funnit hade jag idag med
säkerhet varit arbetslös –
70% av min gamla klass är
det. Jag hade sannolikt
missbrukat, säkerligen varit
kriminell suttit i fängelse.
Kanske död. Två av mina
gamla klasskamrater har
dött till följd av brott,
missbruk eller våld”
DIREKTA & INDIREKTA
EFFEKTER AV
LUGNA GATAN
SAMHÄLLSKLIMAT
SAMHÄLLSKLIMAT
SAMHÄLLSKLIMAT
MINSKADE
VÄLFÄRDSKOSTNADER
SAMHÄLLSKLIMAT
JOBB
PRODUKTION
SKATTEINTÄKTER
MINSKADE KOSTNADER FÖR
STÖK, VANDALSERING ETC
SAMHÄLLSKLIMAT
MINSKAD NYREKRYTERING
TILL UTANFÖRSKAP
SAMHÄLLSKLIMAT
www.seeab.se
De socioekonomiska vinsterna på kort sikt
• För varje värd som på heltid är verksam i Lugna
Gatan uppstår årligen en socioekonomisk vinst
som uppgår till cirka 435 000 kronor.
• De stora vinsterna uppstår dels som en följd av
utebliven brottslighet och missbruk och dels
uteblivna kostnader för försörjning.
RESULTATRÄKNING STOCKHOLM
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Kommun
Landsting
Lugna Gatan
Rättsväsende
Övriga
Totalt
Vinst
359 792
901 357
1 990 644
840 613
0
4 451 603
4 533 944
13 077 954
Vinst/Värd
11 993
30 045
66 355
28 020
0
148 387
151 131
435 932
www.seeab.se
Lugna Gatan som en långsiktig social
investering
• De långsiktiga socioekonomiska vinsterna av Lugna
Gatans verksamhet till följd av minskade
samhällskostnader uppgår i Stockholm till 282 Mkr
• Till dessa effekter kommer det produktionsvärde som
uppstår till följd av att värdarna går från att vara
försörjd i ett utanförskap till att arbeta. För de här
berörda värdarna uppgår detta till drygt 5 Mkr på
årsbasis eller för deras återstående tid i arbetslivet
cirka 117 Mkr.
• För var och en av värdarna uppgår denna del av den
långsiktiga vinsten till cirka 5,5 Mkr.
Långsiktiga effekter Stockholm
1 år
Arbetsförmedling
538 024
Försäkringskassan 1 359 644
Kommunen
2 999 792
Landstinget
1 273 966
Rättsväsendet
6 700 571
Övriga
6 803 551
Summa
19 675 548
5 år
1 818 154
4 564 933
10 079 099
4 262 384
22 532 884
22 931 755
66 189 209
10 år
3 160 190
7 925 230
17 500 760
7 395 321
39 130 845
39 839 917
114 952 263
20 år
5 169 877
12 957 244
28 614 633
12 086 867
63 986 147
65 159 741
187 974 510
45 år
7 784 838
19 504 790
43 075 757
18 191 403
96 327 314
98 105 335
282 989 437
Anders Carlberg
socioekonomiskt bokslut
Varje år under 30 års tid har Anders
arbete och insatser räddat minst 10
unga människor tillbaka till samhället
De mänskliga värdena av detta går inte
att beräkna men samhällsvinsterna kan
vi sätta ett mått på
Den långsiktiga vinsten uppgår till
knappt 5.000 Mkr
Stockholm stad är skyldig Anders 848 Mkr
1
Vinst
Arbetsförmedling
Försäkringskassan
Kommunen
Landstinget
Rättsväsendet
Övriga
Summa
4
6
Vinst Grupp
Antal år
8
10
15
30
270 463 331 1 021 023 695 1 474 518 026 1 893 799 028 2 281 447 884 3 127 400 742 4 863 935 359
1
5 751 031
30 126 862
47 187 323
24 348 462
31 386 577
25 823 077
164 623 331
4
21 710 665
113 731 645
178 136 440
91 917 659
118 487 185
97 484 466
621 468 060
Uteblivna kostnader - Grupp
10
8
6
31 353 598 40 269 032 48 511 852
164 246 296 210 949 932 254 130 067
257 256 902 330 408 216 398 040 718
132 743 486 170 489 259 205 387 347
171 114 041 219 770 528 264 756 184
140 782 827 180 814 596 217 826 217
897 497 151 1 152 701 562 1 388 652 386
15
66 499 876
348 360 603
545 632 817
281 544 254
362 926 847
298 595 413
1 903 559 811
30
103 424 896
541 792 881
848 603 352
437 875 784
564 447 243
464 394 846
2 960 539 002
LUGNA GATAN – KORTSIKTIG KOMMUNAL
KOSTNAD ELLER
LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING
UTAN LUGNA GATAN
Kortsiktig kommunal
besparing
Långsiktiga samhällskostnader
MED LUGNA GATAN
Kortsiktig kommunal
kostnad
Långsiktig samhällsbesparing
www.seeab.se
www.seeab.se
Nästa Morgonrock fredag 1 februari på Stadshotellet i Luleå
Pionjärer i Norrbotten konkurrerar
med hela världen
BENGT GRAHN, vd Compodium AB
MARIE LAESTANDER, vd Electro Tech AB i Kalix
STEFAN NORDMARK, Electro Tech AB
Varmt välkomna!

similar documents