Den tredelte hjerne

Report
Å forstå det uforståelige
Traumebegreper
• Smerteuttrykk
• det nye paradigmet: S – A – R
• spør ikke: ”hva er det som feiler barnet/ungdommen,
spør heller: ”Hva er det han/hun har opplevd”
• Trigger og reaktivering
• ”han må ha en god grunn til å gjøre dette”
• Aktivering
• nevrologisk/biologisk prosess ved reaktivering
• det handler ikke om vilje og intensjon
Komponenter i traumebevisst omsorg
Smart
Langsom
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
«Dum»
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Rask
Prevalence of Adverse
Childhood Experiences
Abuse, by Category
Psychological (by parents)
Physical (by parents)
Sexual (anyone)
Prevalence (%)
11%
28%
22%
Neglect, by Category
Emotional
Physical
15%
10%
Household Dysfunction, by Category
Alcoholism or drug use in home
Loss of biological parent < age 18
Depression or mental illness in home
Mother treated violently
Imprisoned household member
27%
23%
17%
13%
5%
Psykologiske traumer
• Opplevelser som er overveldende, og utenfor det
”vanlige mestringsapparatet”
• ”Single-event trauma”
• Utviklingstraume, relasjonstraume, komplekse traumer,
type 1/type 2 traume
• Interpersonlig nevrobiologi
• Stress
Komplekse
traumer
Single-event traume
Gjenopplevelse av traumet
Hjernens organisering
og utvikling
Unngåelse, og
Nummenhet, følelsesmessig avflatning,
distanse
til andre mennesker
Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet,
Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven
Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap
Vold og overgrep blir ikke avdekket i
behandlingssystemene
• Pasienter ved BUP, 0,4% registrert med ”ofre for vold,
vitne til vold”. Ved å intervjue de samme barna; 60.2%
rapporterer ”abuse and neglect” i samme periode de var
registrert som pasienter ved BUP. 25.5% rapporterte mer
enn en type ”abuse”, 33.9 % rapporterte familievold
• Henvisningsgrunner for disse barna var depresjon,
selvmordsfare, atferdsproblemer og rus
• (Reigstad, Jørgensen & Wichstrøm, 2006)
Hvilke diagnoser og merkelapper får
disse barna?
•
•
•
•
•
Angst (58% separasjonsangst)
Fobier (36%)
Atferdsforstyrrelser (22%)
ADHD (22%)
PTSD (35%)
(Ackerman et al 1998)
Halvparten av alle barn utsatt for seksuelle overgrep oppfyller kriteriene
for ADHD
Voksne pas med 4 el flere barndomstraumer oppfylte i gjennomsnitt
kriterier for mer enn 6 DSM diagnoser (Putnam et al 2008)
Adverse Childhood Experiences, ACEstudien
Functional
division
Constituent Parts
Developmental
division
Age of Functional
Division
Functions
Neocortex
Cerebral Cortex
Temporal Lobes
Telencephalon
Puberty
Abstraction
Self Image
Socialization
Affiliation
Childhood
Limbic
CC
Amygdala
Hippocampus
Septum
Amygdala
Hippocampus
Basal ganglia
mm
Diencephalon
Brainstem
Spinal Cord
Midbrain
Cerebellum
Pons
Medulla Obl.
Telencephalon
Early Childhood
Attachment
Mood reg.
Fine motor
Large motor
Diencephalon
Infancy
Complex state
regulation
Mesencephalon
Metencephalon
Six months
Primary state
regulation
Myelencephalon
Third trimester
Third trimester
Core physiological
reflexes and
regulation
KeyProcesses
Age Beginning
Greatest period of Age of Equilibrium
Avtivity
Other
Nyeurogenesis
First trimester
In utero
99% of 100
billion neurons
born by birth
Cell birth in
hippocampus in
adults
Migration
First trimester
Utero through
first year
majority of
migration
complete by
age 3
Possible
migration
following brain
injury
Differentiation
First- second
trimester
Third trimester
throug first year
Primary
differentiation
complete by
age 3
Cont.
throughout life
Apoptosis
third trimester
First year
Age 1
Arborization
Third trimester
First year
PDA present by
age 3
Synaptogenesis
Third trimester
8 months
Activity dep. life
Synaptic
sculpting
Birth
First four years
Second phase
in puberty
Myelination
birth
First four years
Untill early
Cont. sensitivity
through life
• Hjernen formes av bruken
• Use it or loose it!
• Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med
miljøet
• Første leveår; 250 000 oppkoblinger (kontakt mellom
nerveceller) i timen
• ”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en
genetisk styrt prosess
Disrupted neurodevelopment:
• Når hjernen logger seg på et
utrygt, skremmende,
uforutsigbart, eller stimulusfattig
miljø..
Stress hormoner
Konsekvenser av komplekse traumer
Fellesnevnere (van der Kolk, 2009, Nordanger, 2010)
• Vansker med regulering på
alle områder!
konsekvenser
konsekvenser
konsekvenser
Dette skyldes
Effekter på hjernen
• Mindre hjerne
• Undertrykking av aktivitet i venstre frontal cortex;
observerende ego,metakognisjon,integrasjon
• Underutvikling av venstre orbitofrontal cortex; evne til
selvregulering
• Effekt på cerebellum; koordinasjon av bevegelse,
balanse
Effekter på nervesystemet av komplekse
traumer
• Direkte effekter av forlenget eksponering til cortisol
•
•
•
•
Skader i hippocampus, mindre volum
Manglende integrasjon mellom ulike deler av hjernen
Manglende integrasjon mellom hjernehalvdelene
Fortrengning av vanlige, nødvendige kroppslige prosesser,
effekter på generell utvikling
• Hypersensitivitet
Den tredelte hjerne
tenke
føle
sanse
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Mentalisering
Tilknytning
Episodisk
Hukommelse
System for
krisehåndtering,
stressrespons
(Siegel, 1999)
Top-down
Bottom-up
La oss se på noen av disse systemene..
Underkastelse
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
Ikke kaptein
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
Kaptein
4
3
FREEZE
Ikke kaptein
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
A
K
T
I
V
E
R
I
N
G
Over- og underaktivering som
reaksjoner på fare
Sympatisk aktivering; Kamp/flukt
Økt hjertefrekvens, raskere pust, blod til muskulatur
Parasympatisk aktivering: underkastelse:
Lav hjertefrekvens, lavere blodtilstrømning,
Bedøvelse
40
Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse
Langt frem Dager/
timer
Timer,
minutter
Minutter,
sekunder
Uten tidsopplevelse
Primære/
Neocortex
sekundære Subcortex
hjerneområ
der
Subcortex
Limbisk
Limbisk
Midbrain
Midbrain
Brainstem
Brainstem
Autonom
Kognisjon
Abstrakt
Konkret
Emosjonell
Reaktiv
Refleksiv
Mental
tilstand
Rolig,
Calm
Våken,
alert, aktiv
Alarm
Fear
Sterk frykt
Terror
Biologisk system for kriseshåndtering
• ..\..\Videos\LINK - Do you control anger - YouTube.flv
Emosjoner
• Affekt/emosjonssystemet er et signalsystem
• Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte
situasjoner
• Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til
dem om handlingsalternativer
• Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen,
utløser de «automatiske» handlingsresponser
Hvilken affekt blir utløst?
Sinne
Aggresjon
Vold
Tristhet
Gråt
Tilbaketrekning
• ..\..\Videos\Facial Expression (Emotion) Recognition YouTube.flv
Grunnaffektene
(Oppmerksomhet/interesse
• Velbehag/glede
• Ømhet/kjærlighet
• Selvtillit/stolthet
• Engstelse/redsel
• Vemod/tristhet
• Irritasjon/sinne
• Uvilje/vemmelse
• Overlegenhet/forakt
• Forlegenhet/skam
• Savn/misunnelse
• Skyldfølelse/dårlig samvittighet
Skammens kompass
Positive affekter
Glede
Interest-Excitement
Surprise, startle
Fear
Distress-anguish
Løsningen på affektregulering
Affect display…
Eksplisitt
Semantisk
hukommelse
Episodisk
hukommelse
Implisitt
Prosedural (automatisert)
Hukommelse (sanse-motorikk)
Tilknytning (og mye annet
• ..\Spedbarn Samspill\VTS_06_1.VOB
• Tilknytning som biologisk system for ivaretakelse
Eksempel på ikke-regulering
Kapteinen..
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
Ikke kaptein
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
Kaptein
4
3
FREEZE
Ikke kaptein
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Den logiske følgen: det som er skadet må
repareres
•
•
•
•
•
Stress-respons systemet
Tilknytning (relasjon)
Følelser (affektregulering og integrering)
Integrasjon av hukommelsesmateriale
Øke evne til refleksjon (mentalisering)
Dissosiasjon
• Automatisk aktivering av unngåelsesresponser;tanker,
persepsjon, identitet og affekt.
• Maskinisten handler på egenhånd
• Betinget unngåelse når traumatiske minner ”truer med å
bli husket” (Silberg, 2009)
• Remember ”not to remember”
Bottoms-up
Bruce Perry, CTA
Kaptein
Fornuft
Forståelse,
refleksjon,
kontroll
Relasjon, tillit,
godhet, nærvær,
følelsesbevissthet
Maskinist
Følelser
Fyrbøter
Sanser/akt
Rytme, balanse,
respirasjon,
kroppsbevissthet,
koordinasjon

similar documents