Henvisning og oppfølging - Pko

Report
Emnekurs fastleger 020414
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
Henvisning: ADHD ?
• Samarbeidsavtale VVHF – kommuner om
behandlingslinje for ADHD, 010610
– Regulerer samarbeidet BUP – PPT i Drammen, Lier,
Hurum, Røyken og Nedre Eiker
• Alternativer:
1. Fastlege henviser direkte til BUP
– Og innhenter selv nødvendig info fra foreldre/skole m.fl.
2. Fastlege henviser til BUP etter samarbeid med PPT
•
Foreldre oppfordres til å ta opp ‘skolebekymring’ med skole, som henviser til
PPT
3. Barnehage / skole henviser PPT
– Om PPT mistenker ADHD – henviser til BUP sammen med
fastlege
•
Også i tilfeller der sakkyndig vurdering fra PPT ikke er ferdigstilt
Jfr. Østfold modell, som ‘krever’ PPT utredning
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
Hva bør fastlegen gjøre?
 ADHD veileder HDir


IS-1244 (nåværende)
Nye retningslinjer nå i utkast
 Hva pas/pårørende mener er problemet
 Start og omfang av symptomer
 Grad av funksjonsnedsettelse
 Andre sykdommer, familieproblemer, mobbing etc
 Komorbide emosjonelle problemer?
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
• Anamnese
• Tidligere og aktuelle somatiske/psykiske
•
•
•
•
•
•
•
sykdommer
Relaterte sykdommer hos familiemedlemmer
Familiesituasjon og sosial tilpasning
Tilleggsopplysninger og skolegang, evt utdanning og
arbeid, fritidsaktiviteter, interesser
Medisinske undersøkelser, blodprøver . Rus på
indikasjon
Evt spørreskjemaer
Tilleggsinformasjon fra PPT, helsestasjon, skole
Evt oppfølging/observasjon over tid før henvisning
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
Østfold BUP ’Manual for
fastleger’
 www.adhd-behandlingslinje.no
 Rask screening, evt bruke sjekkliste
 Medisinsk og utviklingsanamnese
 Medisinske undersøkelser
 Høyde, vekt, BT, puls, medikamenter?,
orienterende nevrologisk us., søvn, allergier
 Blodprøver
 Vurdere evt diff. diagnoser
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
Etter utskriving fra BUP
• Fastlegens oppgaver:
•
•
•
•
•
•
Får epikrise
Søknadskjema for spesiell rekvireringsrett ikke lenger
nødvendig fr 010114
Tilstrekkelig å skrive navn til legespesialist som har
startet behandlingen på resepten
Halvårlige kontroller
– Informasjon fra barnet, foreldre og skole (be foreldre
ha med oppdatert info fra kontaktlærer) om fungering i
skole, fritid, sosialt, søvn, apetitt
– Vekt, høyde, BT, puls
Evt konsultere pr tlf barnepsykiater BUP
Evt Melatonin ved innsovningsvansker – obs søvnhygiene
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
Refusjonsregler
• Metylfenidat godkjent på ’blå resept’ fra 6-18
år, § 2, diagnose F 90.0
• < 6 år og >18 år: Søknad HELFO
•
•
HELFO, Region Sør
Blankett NAV 05-14.05
– Pkt 3 – sykdom gått inn i langvarig fase
– Pkt 4 – omsøkt preparat: Metylfenidat, oppgi
preparat, men godkjenning av et preparat utelukker
ikke bytte til annet
– Pkt 6.3: Begrunnelsen, dvs metylfenidat til pasient
over 18 år, utredet BUP, legespesialist startet
behandlingen
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
 Vær særlig oppmerksom på regelmessig
oppfølging av ungdom !

Obs autoseponering, rus !
 Vi ser dessverre en del pasienter som har gått
år uten kontroller og seponeringsforsøk
 Bruk oss til konsultasjon !
 Evt. rehenvis hvis problemer
 Obs rus i ungdomsgruppen !
 Sertifikat !
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
ADHD og førerkort
 IS 1437 og IS 1348
 ADHD F 90.0 uten atferdsforstyrrelse:
 førerkortforskriftens helsekrav oppfylt for de lavere
førerkortklassene (A1, A, B(E), M, S og T). Det har
ikke betydning om tilstanden behandles med
sentral-stimulerende medikament eller ikke.
 Hvis oppmerksomhetsforstyrrelsen antas å være av en
slik grad og art at kjøreevnen påvirkes vesentlig:
 førerkortforskriftens helsekrav er ikke oppfylt for de
lavere klassene.
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen
 Høyere førerkort klasser:

Helsekrav ikke oppfylt
 Hvis komorbiditet (angst, bipolar, rus, alkohol,
medikamenter):

Ikke oppfylt, etter konkret vurdering
 Hvis uttalt utagerende, dyssosial, impulsiv adferd:

Diagnosen er F 90.1 Hyperkinetisk adferdsforstyrrelse og
helsekravene er ikke oppfylt
 Søknad om dispensasjon:



Behandlende lege skriver uttalelse/erklæring
Fylkesmannen kan innhente spesialisterklæring
Altså: Ikke nødvendig for fastlege først å be om erklæring fra
BUP
Rune Andreas Lea, overlege BUP Drammen

similar documents