RISKBA

Report
Bakgrunn
• RISKBA prosjektet i Bydel Ullern
Effektmål: Risikoutsatte barn og unge skal bli tidligere
identifisert og få hjelp så tidlig som mulig.
Et tiltak ble Forum for råd og veiledning, med
utgangspunkt i foreldrenes egne bekymring
• Behov for et tettere samarbeid mellom bydel og BUP
Inspirasjon fra praksisfeltet
• Reflekterende team som metode. Fra en beskrivelse
av samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og
førstelinjetjeneste.
• Tverrfaglige team i Bodø som tilbyr veiledning/
konsultasjon til foreldre eller fagpersoner etter en
myndiggjørende (empowerment) og
mestringsfokusert modell.
Målsetting
1. Bistå familier, ungdom eller fagpersoner med
tverrfaglig kunnskap slik at de trygges i sine
roller og finner gode løsninger for barnets
utvikling.
2. Gi råd og veiledning slik at de selv kan velge
hva som blir riktige løsninger ut ifra eget
ståsted.
3. Finne frem i hjelpeapparatet
Teoretisk og metodisk referanse
• Rådgivningsmodell der ansvaret for videre oppfølging ligger
hos den som søker råd
• Mestringsteori – beskrivelse av mestringsprosesser
Vurdering av situasjonen
Vurdering av tilgjengelige mestringsressurser
Valg av mestringsstrategi
(Lazarus og Folkman 1984)
• ”Empowerment”- styrking av egne ressurser
• Reflekterende team
Teoretisk og metodisk referanse (2)
Reflekterende team
Utviklet fra systemisk familieterapi (Tom Andersen)
Mål: Bidra til bevegelse i forhold til fastlåst problem
Reflekterende team – metode:
• Vektlegge forståelse av problemet og prosesser
• Foreldrene får legge frem uforstyrret
• Det å høre seg selv fortelle – lytte til seg selv – kan ha stor
betydning
• Teammedlemmene snakker til hverandre under refleksjonen – ikke
til foreldrene - slik at foreldrene gis mulighet til å lytte/ la tankene
gå andre steder/ lytte til sin indre dialog
• Teamet bidrar med refleksjoner som er passe uvanlige – høyner
sjansen for endring
Teoretisk og metodisk referanse (3)
Reflekterende team forts.:
• Bruk av foreldrenes nøkkelord kan bidra til gjenoppleving
• Reflekter innenfor rammen av det som er fortalt av
foreldrene
• Ikke kommenter det usagte – kun det sagte. Ikke tolk!
• Reflekter i undrende, spørrende form- unngå meninger
• Ved behov for mer info eller oppklaring etterspør
beskrivelser, ikke årsak. Ikke spør hvorfor, men hva,
hvem, hvor, når, hvordan etc.
Implementering av rådgivningsmodell
• De faste team-medlemmene lærte reflekterende
metode gjennom veiledning i hovedprinsippene/
øving sammen
• Videre kompetanseutvikling/ økt trygghet gjennom
felles praksis
• Jevnlig evaluering og justering av praksis for å sikre at
teamets arbeid er i henhold til målsettingen
Teamet
• Koordinator (Familiens hus)
Representanter fra:
• Helsestasjon
• Barnevern
• Psykisk helse
• BUP
• Pedagogisk fagsenter
4 fagpersoner i reflekterende team hver gang, valgt ut
ifra problematikkens karakter
Eksempler på bekymringer ifht.:
•
•
•
•
•
•
Engstelige barn
Sinne
Dårlig selvbilde/ sosiale utfordringer
Sen språkutvikling/ motorisk utvikling
Atferd
Søvn
Evaluering etter 1 år - TJENESTENE
• Lavterskel – er vi på riktig nivå?
• Metodikken hjelper oss å avklare problematikk tidlig
• Ressursbesparende, stor tilgang på informasjon om
og henvisning til aktuelle tiltak
• Henvisninger som ellers ville gått til BUP, avklares/ gis
hjelp tidligere, så henvisning blir ikke aktuelt
• Fagpersoner blir kjent med hverandre og hverandres
tjenester
Evaluering (2)- FORELDRENE
• Foreldrene bestiller hva de vil ha hjelp til – eierskap
• I de alle fleste sakene er både mor og far
representert, også når de ikke bor sammen
• Stort behov for foreldreveiledning, støtte på hvordan
de møter/ tolker sitt barn
• Får hjelp på lavest mulig nivå
• Oppfølgingssamtale med foreldrene etter 2 mnd
• Brukere av Forum er fornøyd med metoden og
opplever at de får hjelp og støtte ..
Kontaktinformasjon
Anne Usterud-Svendsen
Bydel Ullern, Barn og unges psykiske helse
[email protected] Mob: 952 98 336
Else Sodeland
BUP Vest, leder Ullern teamet
[email protected] Tlf: 22 12 24 60
TAKK FOR OSS!

similar documents