hvordan kan nye løsninger fungere sammen med

Report
IKT og integrering
– hvordan kan nye løsninger fungere sammen med
eksisterende programvare i sektoren?
v/ Terje Bremnes & Jan Helge Norekval, Helse Vest IKT AS
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Agenda
•
•
•
•
•
Innledning
Virksomhetsarkitektur
Arkitekturarbeid
Et konkret eksempel
Oppsummering
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Integrasjoner forenklet bilde – HBE (2008)
Mellomvare
BizTalk
Laberatoriesystem
NetLab
HL7
HL7
XML
Blodbank
ProSang
Intensiv
ICIP
RIS
Message
server
Propritært
XML
XML
XML
NFS/Fil
Propritært
DL
Desktop
PACS
HL7 - fil
KiBi
Desktop
NFS/Fil
SQL
Operasjons
system
Orbit
SQL
SQL
SQL insert
SQL
Amis
DTS
Modesty
ODBC/SQL
SQL Sync
ODBC/SQL
Meldinger - SQL
Pims
PasLink
WebService
Datawarehus
Fil
SQL
Fil
Reskontro
Formula
Fil
JBS
SQL
Folkeregister
XML
SQL
POLK
Akuttdatabase
PPS
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
XML
XML
Fødesystem
Natus
Avviksystem
Synergi
XML
XML
Cytostatika
Cytodose
POS
Arbeidsliste
Logisk applikasjonsarkitektur med funksjonsområder
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Funksjonsområder med applikasjoner
DocuLive
Netlab – Klin.fys
Orbit
PiMS
DocuLive - PAIS
Amis Bergen
Agfa RIS
Medrec
Netlab – Mikrobio
Netlab – Klin.fys
Dips
Bup
Natus
DocuLive - PAIS
Natus
Dips
Bup
ProSang/InterInfo?
Natus
ProSang/InterInfo
DocuLive
Netlab – Klin.fys
PiMS
DocuLive
Bup
PiMS
DocuLive
Dips
Bup
PiMS
Shire
Agfa RIS
Netlab – Mikrobio ProSang/InterInfo
Dips PiMS
DocuLive - PAIS
DocuLive
Dips
ProSang/InterInfo?
Dips
Agfa RIS
PiMS
Natus
Bup
Bup
Bup
Amis Bergen Natus Orbit Natus Orbit
Netlab – Klin.fys Amis Bergen Amis Bergen
DocuLive
Bup
Bup
Orbit
Agfa PACS
Orbit
Agfa RIS
Orbit
Agfa RIS
Orbit
Orbit
Merida
Orbit
Agfa RIS
Orbit
Agfa RIS
PiMS
Merida
Merida
Dips
Bup
Merida
ProSang/InterInfo
Agfa RIS
Merida
Amis Bergen
ProSang/InterInfo
POS
Dips
PiMS
DocuLive
Orbit
Dips
PiMS
Bup
PiMS
Dips
Bup
Orbit
Alfaliste
Amis Bergen
Amis Bergen
Bup Orbit
Natus
ProSang/InterInfo
Amis Bergen Netlab – Klin.fys
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Orbit
Dips
Bup
Natus
Amis Bergen
DocuLive - PAIS
Orbit
ProSang/InterInfo
Hjerte PACS
Hjerte PACS IV Natus
Agfa RIS
POS
Netlab
– Mikrobio
Dips PiMS
Dips
(PiMS)
Dips
PiMS
Hjerte PACS
Hjerte PACS IV
Netlab – Mikrobio
ProSang/InterInfo
Dips
Bup
PiMS
Dips
Bup
Bup?
Dips
Amis Bergen
Orbit
Amis Bergen
Merida
Bup
Natus
DocuLive
Dips
Netlab – Klin.fys
Netlab – Mikrobio
DocuLive – PAIS?
ProSang/InterInfo
Hjerte PACS
Hjerte PACS IV
Virksomhetsarkitektur?
Virksomhetsarkitektur er å se relasjonene mellom alt dette, samt en prosess for å
omforme virksomhetens strategi til effektiv virksomhetsendring .
Forretningsarkitektur
Informasjonsarkitektur
Applikasjonsarkitektur
Teknologiarkitektur
Strategi
Organisasjon
Prosesser
Pasient
Diagnose
Kritisk
info
Kontakt
Pasientdemogr.
Klinisk
dokum.
Timebok
Kodeverk
Legemidl
er
Resepter
Klin.
Planlegg.
Lab. &
Radiologi
Desktop
Server
Lagring
Nettverk
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Nasjonalt arkitekturarbeid
• ”Den blå bibelen” (2008)
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
PAS/EPJ-applikasjonsmonolitt
1
2
4
T T T T T T T T
Tjenestebuss
(Tjenester,Sikkerhet,SSO,Overvåking,Infrastruktur)
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Timebok
Demografi
Kodeverk
Klinisk planl.
Lab. tjeneste
Fagstøtte
Tjenester
Tjenester
Pasientmottak
T T
PAS/EPJ
PAS/EPJ
Radiologi
Fellestjeneste
PAS/EPJ
Modulært/tjenestebasert
oppbygget system landskap
- målbildet
3
Fellestjeneste
Tjenester
PAS/EPJ
PAS/EPJ
PAS, EPJ, fellestjenester
og andre tjenester
tilgj. på tjenestebuss
PAS/EPJ-funksjonalitet
tilbys som tjenester
LOP – Legemiddel og pasientsikkerhet
Prosjektets formål
Bakgrunn
Foto: Monica
Bjermeland/NFT
De fleste
uheldige
legemiddelhendelser
forekommer
i forbindelse
med
ordinering
og
istandgjøring/
utdeling
(
Legemiddelmeldingen
(St.meld.nr 18, 2005)
Objectives
• ”…feilmedisinering i 20 % av
behandlingsforløp...”
• ”…kostnader for feilmedisinering anslått til
ca. 5 milliarder kr pr år i Norge”
 redusere uønskede legemiddelhendelser
 forbedre kvalitet og pasientsikkerhet
 understøtte pasientbehandlingen
2010/11 Forprosjekt
2011/12 Anskaffelse
2012 -> Implementering
Tiltak / delprosjekt:
Riktigere
legemiddel
anamnese
Elektronisk
ordinering
av
legemiddel
og klinisk
beslutningsstøtte
Meldesentralen (Oppsummeringsrapport 2001-2007)
• 27 % av alle meldinger gjeld
legemiddelbruk/-handtering
Feilmedisinering hos pasienter innlagt i
sykehus (Teigen et al, TDNLF 13/2009)
• 610 rapporter om legemiddelfeil over en
fireårsperiode på et sjukehus
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Ikke pasient- bundne endose
Elektroniske
legemiddelkabinett
Strekkodekontroll ved
utdeling av legemiddel til
pasient
Elektronisk kurve og legemiddelmodul
Økt
farmasøytisk
rådgiving
Legemiddel og pasientsikkerhet - LOP
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Kurver
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Informasjon tilknyttet kurvebegrepet
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
En konseptuell skisse – Legemiddel til pasient
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Integrasjon arbeidsflater
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011
Oppsummert
• Fokus på tjenestebasert arkitektur
• Standardisering –
tjenester/informasjon/grensesnitt
• Informere/samarbeide med leverandørene om
utvikling av standardiserte tjenester.
• Konsolidering av funksjonalitet
• Økt fokus på sosio-teknisk
samspill/integrasjon
Pasientflyt og klinisk beslutningsstøtte – HELSE BERGEN HF – 28.04.2011

similar documents