PP Psykoedukation Depression

Report
Psykoedukation for børn, unge og
forældre
Et undervisningsprogram om
depression
Indhold
•
•
•
•
•
Formålet med undervisningen
Diagnose: hvad er det og hvad er det ikke
Forskellige symptomer på depression
Sårbarhed, psykologisk stress, depression
Behandling: medicin, samtalebehandling, motion,
kost, lys
• Hvad kan du selv gøre
• Forhold til familie og venner
• Lovgivning ?
Formålet med undervisningen
• At erstatte usikkerhed og myter om
depression med opdateret viden
• At øge forståelsen for sygdommen depression
• At hjælpe dig til at tage beslutninger
vedrørende behandling
• At gøre dig bedre i stand til at leve med
symptomer og/eller få dem til at forsvinde
• At reducere risiko for nye episoder med
depression
Hvad er en diagnose,
- hvad er den ikke?
• Diagnosen er et navn på en tilstand, der
samler visse symptomer og deres forløb i en
kasse (eller under en hat)
• der kan være mange forskellige
kombinationer af symptomer i den samme
kasse
• Dvs. at samme tilstand kan vise sig forskelligt
og have forskelligt forløb
Diagnose
- hvad er den ikke?
• Diagnose er ingen beskrivelse af personen
• Diagnosen er ikke nogen prognose, men
vejledende for behandlingen
Symptomer på depression
• Episodisk nedsat stemningsleje
• Kognitive symptomer
• Fysiske symptomer
Depression
- nedsat stemningsleje
En længere periode min. 14 dage med nedsat
stemningsleje:
• Tristhed, tomhed, glædesløshed,
håbløshedsfølelse, ”gråhed” (ingen udstråling),
”det er som om der er en mat glasplade
mellem mig og omverdenen”
– Hjælpsøgende eller afvisende
– Overhøflig, kritikløs, acceptere alle forslag
– Irritabel
Kognitive funktioner
hvad er det?
• Kognition betyder tænkning
• Den kan deles op i tænkningens indhold og
tænkningens processer
• Kognitive funktioner er tænkningens byggesten
• De omfatter evnen til at sanse, være opmærksom,
indlære, huske, bearbejde information og løse
problemer
• Kognition er ikke de samme som intelligens, men
forstyrrelser i kognitionen kan hæmme ens evne til at
udnytte sin intelligens
• De kognitive funktioner kan påvirkes af mange forhold,
f.eks. Træthed, rusmidler og en depression
Tænkningens indhold
ved en depression
• Man kan have skyldfølelse, selvbebrejdelser, tænke at der
ikke er nogen fremtid for en, at man ikke duer til noget, at
alle andre kan se hvor dum og dårlig en person man er
• Man kan miste lysten til ting man tidligere glædede sig til
• Man kan være bange for at man aldrig bliver rask, at man
skader andre
• Man kan have en oplevelse af at livet er meningsløst, at alt
er håbløst, at man vil tage livet af sig
• Man kan blive irriteret over den mindste ting, skælde ud og
græde på samme tid
• Man kan få psykotiske symptomer, f.eks. tro at der er gift i
maden eller man er forfulgt
Tænkningens processer
ved en depression
Nogle oplever
• At tænkningen bliver langsommere, man taler
langsommere
• At det kan være svært at komme i gang med helt
almindelige daglige gøremål
• At lyde og lys kan blive for kraftige, lugte og smag kan
ændre sig
• At have svært ved at koncentrere sig og dele sin
opmærksomhed på flere ting, man går ligesom i stå
• At hukommelsen bliver dårlig og at det er svært at lære nyt
• At det kan være svært at overskue , strukturere og
planlægge selv helt almindelige ting som at pakke sin taske
eller købe ind
Fysiske symptomer
ved en depression
• Man kan være meget træt
• Man kan bevæge sig langsommere end normalt
eller blive urolig inden i og have svært ved at
finde ro nogen steder
• Man kan have svært ved at finde ordene
• Man kan enten miste sin appetit , få kvalme, tabe
i vægt eller trøstespise og tage på
• Man kan have svært ved at falde i søvn og/eller
vågne op flere gange om natten og vågne tidligt
eller sove det meste af døgnet
Andre symptomer
ved depression
•
•
•
•
•
•
Angst
Tro at man er fysisk syg
Have mange smerter i kroppen
Tvangstanker
Trække sig fra familie og venner
Isolere sig på værelset
Fakta om depression
• En depression varer sædvanligvis i ca. 1år
• Tidlig behandling kan give et kortere og
mildere forløb
• Forældre, søskende og venner kan hjælpe
• Depression kan behandles
• Depressionen kan komme igen
Sårbarhed, psykologisk stress og
depression
Sårbarhed:
 Man kan have en nedarvet, genetisk, øget
risiko for at få en depression
 Man kan have oplevet forskellige svære tab
eller andre belastninger i sin opvækst
 Man kan have andre psykiske vanskeligheder
Psykologisk stress
• Psykologisk stress er ikke bare at have travlt
• Psykologisk stress inkluderer en følelse af
belastning
• Psykologisk stress er en reaktion på en situation,
som af en selv betragtes som ubehageligt og
medfører en overbelastning af den psykiske
bearbejdning, følelsesmæssigt og
tænkningsmæssigt
• Psykologisk stress er stærkt afhængigt af
personlighed, situation, forhold til andre og hos
børn tillige af udviklingstrin
Behandling af depression
• Undervisning, psykoedukation
• Miljøbehandling herunder reduktion af
psykosociale belastninger
• Samtalebehandling, samtaleterapi
• Motion, lys og kost
• Medicin
• ECT
Psykoedukation
• At lære om sin sygdom, dens symptomer,
årsag, forløb og behandling
• At blive fortrolig med sygdommens
advarselssignaler og symptomer
• At evt. kunne forebygge at den kommer igen i
samme styrke
Miljøbehandling
Hvad er miljøbehandling?
Behandling ved forældre og andre i nærmiljøet
• At blive forstået af sine nærmeste
• Få hjælp til at forstå sin sygdom
• Få hjælp til at få struktur i dagligdagen
• Få støtte til at modtage behandling
• Få hjælp til at nedbringe ydre belastninger som skænderier,
store krav i f.eks. skole eller derhjemme, at lave en ting af
gangen, ved behov mulighed for større aflastning evt.
indlæggelse
• Hjælp og støtte til lystgivende aktiviteter i passende omfang
Samtalebehandling
• Støttende samtaler
• Samtale terapi enten individuel, familie eller gruppe
Formålet er
• At lære at forstå og håndtere symptomerne
• At få støtte til at ændre den meget negative tænkning
og derved opleve at følelserne kommer igen og at man
får lyst til ting, at se mere nuanceret på sig selv og
andre samt på fortid, nutid og fremtid
• At blive bedre til at håndtere uenigheder i familien og
med andre
Medicinsk behandling
hvorfor medicin?
Antidepressiv medicin (SSRI):
• Fluoxetin, sertralin, citalopram
• Virkningsmekanisme: Det øger signalstoffet
serotonin imellem nerver i hjernen i de
områder af hjernen der regulerer
stemningslejet og dermed tænkningen,
følelserne samt adfærden
• Det kan helbrede, lindre og forebygge
symptomer
Medicin
bivirkninger
De hyppigste:
• Forbigående kvalme, opkastninger, hovedpine
• Mundtørhed
• Søvnbesvær (”stærke drømme”)
• Seksuelle bivirkninger
• Forbigående øget impulstrang f.eks. suicidale
impulser
Andre meget sjældne
Motion, lys og kost
Motion kan øger ens velbefindende:
• Giver mere energi, gør kroppen stærkere, kan modvirker angst,
forbedrer nattesøvnen, regulerer appetitten, stimulerer fordøjelsen,
holder maven i orden
• Kan give øget selvværd
Lys(hvidt lys) i morgen og dagtimer kan have en dæmpende effekt
på depressive symptomer
En sund kost kan øge energien og dæmper de depressive
symptomer
ECT
• I meget sjældne tilfælde, der hvor de
depressive symptomer truer opretholdelsen af
livet og anden behandling ikke virker
tilstrækkeligt kan man behandle med ECT,
elektrostimulation af hjernen, under fuld
bedøvelse
• Børn behandles ikke med ECT
Hvad kan forværre symptomerne
• Hash
• Andre stoffer: amfetamin, cocain, ekstacy
• Alkohol
• High expressed emotion(se senere)
Hvad kan man selv gøre?
• Du kan lære dine advarselssignaler at kende
• Du kan tage advarselssignalerne alvorligt
Mulige advarselssignaler
Børn:
• Uforklaret hoved- og
mavepine
• Bange for at være alene,
anden angst
• Irritabilitet, vredesudbrud
• Kan ikke følge med i skolen
• Lavt selvværd
• Isolerer sig
Unge:
• Irritabilitet
• Lavt selvværd
• Ændret adfærd:
bliver væk fra skolen,
mister lysten, ryger nemt i
slagsmål, begynder et
misbrug eller øger
misbruget
• Får angst
• Isolerer sig
• Svært ved at koncentrere
sig
Mestrings teknikker
• Lære at udholde uro, angst ved f.eks.
vejrtrækningsøvelser, afledning, udholde og
leve med symptomerne
• Gøre små ting der gør en glad
• Forsøge at korrigere, udfordre den negative
tænkning
Forholdet til familie og venner
• Når man har en psykisk sygdom kan kontakten
til andre være vanskelig
• Det er derfor godt at vide, hvad der hjælper og
hvad der ikke hjælper på kontakten og
forholdet
Kommunikationsformer
Høj ”expressed emotion”=
• Fjendtlighed
• Kritik
• Overindvolvering / overbeskyttelse
Medfører øget risiko for forværring, tilbagefald eller
vedligeholdelse af psykisk sygdom
Lav ”expressed emotion”=
• Varme
• Positive kommentarer
Medfører nedsat risiko for forværring, tilbagefald af psykisk
sygdom
Konflikt
• Konflikter eller uenigheder er en del af
tilværelsen og hører med til udvikling og
forandring
• En konflikt er et udtryk for at man vil noget
forskelligt og at ønsker og behov er forskellige
og kommer i vejen for hinanden
• Hvis man kan håndtere en konflikt kan det
medføre udvikling og give nye muligheder
Dilemmaet i forhold til forældre
• Som ung har man brug for afstand og
frigørelse
• Når man får eller har en psykisk sygdom kan
man også blive afhængig af forældrene
Fællesskab hjælper
• Det hjælper at dele sine oplevelser med andre
• Det hjælper at få nye oplevelser sammen med
andre
• Man kan lære nye måder at løse problemer på

similar documents