her

Report
Velkommen
til Sunde skole
Foreldreskole for foreldre og foresatte som har barn
som skal begynne i 1. klasse skoleåret 2014/2015
Sunde skole 8. april 2014
Foreldremøtet
8. april 2014

I gymsalen

Velkommen


På Sporet


Informasjon v/Per Henning Uppstad, UiS
Driftsstyret og FAU


Informasjon fra skole/SFO
Informasjon v/Jannike Byberg og Torbjørn Laursen
I klasserommene

Valg

Klassekontakter


2 klassekontakter og 2 vararepresentanter i hver klasse

Klassekontaktene går ut etter ett år

Vararepresentantene blir klassekontakter året etter og nye vararepresentanter velges
FAU-representant

1 representant i hver klasse

Sitter i to år om gangen
1. klasse
Skoleåret 2014/2015

84 elever


4 klasser



42 jenter og 42 gutter
Kontaktlærer og assistent i hver klasse
Ressurslærer i lesing og spesialpedagog
4 flotte klasserom i første etasje i bygg 6

Utgang til lille skolegård som er forbeholdt 1. trinn
Besøksdagen
i morgen

Oppmøte utenfor klasserommene kl 09.00



Klasselister med navnlapper
Oppstilling klassevis i en jenterekke og en gutterekke
Garderobe
klasserom


Det er trangt i skolebyggene. Ikke ta med barnevogner inn.
Opplegg frem til kl 10.30


Lærerstyrt aktivitet med foreldre til stede
Læringsaktivitet uten foreldre til stede


Samlingssted for foreldre i gymsalen. Ved
behov kan foreldre være på biblioteket i
etasjen over klasserommene eller i
klasserommet.
Friminutt i lille skolegård
Oppstart i SFO
Ofte det første møtet med skolen

Påmelding så snart som mulig



Oppstartstidspunkt


www.stavanger.kommune.no/hypernet
Søknadsfrist 15.04.14
SFO åpner 4.august, kl 08.00

Ønsket oppstartstidspunkt meldes til SFO på tilsendt skriv

Tildelt oppstartstidpunkt sendes per brev
Skolefrie dager

Aktiviteter i og ved skolen

Innarbeide rutiner

Oppleve trygghet og ivaretakelse

Bli kjent og ha det kjekt
SFO
på skoledager

Morgenåpent kl 07.30-08.00


Inneaktiviteter og kort friminutt før skolestart
Etter skoletid kl 12.45-16.30

Overgang skole/SFO


Leksehjelp dersom denne fortsetter


Regjeringen gikk på valg for å fjerne leksehjelpen siden forskning viser at
den ikke har ønsket effekt. Vi anbefaler at foreldre og barn gjøre leksene
sammen i første klasse. Informasjon om leksehjelp og påmelding leveres
ut ved skolestart dersom det blir nødvendig.
Mat og tid i primærgruppen


I oppstarten møter primærkontakten gruppen i klasserommet.
Sunde skole har fokus på sunn mat og sunn livsstil, og dette viser igjen i
valg av mat og aktiviteter.
Aktiviteter

Månedsplan med dagsplan og aktiviteter sendes hjem som ranselpost.
Elevene er ofte inne på slutten av dagen pga henting/hjemsending.
Trygghet og kontroll
i SFO

Foreldresamarbeid

Faste avtaler om henting eller hjemsending gjøres i oppstarten


Daglig kommunikasjon skjer via SFO-boken som barna har i
postmappen i ranselen. SFO-ansatte er også tilgjengelig for
samtale ved henting.



Endring av avtaler må gjøres i god tid.
Avtal gjerne tid for en lengre samtale dersom det skulle være behov for
det.
SFO-leder er tilgjengelig på telefon ved akutte henvendelser
Inn- og utregistrering

Inn- og utregistrering vil foregå via KidsMonitor på nettbrett

I oppstarten vil dette kun brukes internt på SFO, men etter hvert kan
dette gjøres tilgjengelig for foresatte slik at beskjeder, endringer av
avtaler og påmelding til aktiviteter kan gjøres via nettet.
Første skoledag
Mandag 18. august kl 9.00

Fellessamling i gymsalen v/rektor



Elevene sitter på stoler merket med klasse
Foreldrene holder ranslene og står bak i lokalet
Kontaktlærerne leder klassene til klasserommene


Foreldrene blir med i starten og lenger ved behov
Vanlig skoledag med læringsaktiviteter, matpause og friminutt

Husk gode uteklær og matpakke
En vanlig skoledag/-uke

Innøving av regler og rutiner








RESPEKT-skole
Oppstilling
garderobe
Klasseromsatferd
Dagsplan
Arbeidsmåter
Spisetid
Utetid
TL-programmet
Organisering



Timer og friminutt
Utedag
Timer i gymsalen
inn i klasserommet
Foreldreskolen

Læreplanen Kunnskapsløftet


«God, bedre, best» og «Fritid på skolen»


Hovedtrekk og målsettinger
§ 9a i opplæringsloven


Krav til grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i
læreplanen
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø
som fremmer helse, trivsel og læring.

Dersom det er noe å utsette på skolens fysiske
eller psykososiale miljø, tar du kontakt med skolen
med en henstilling om endring.

Egen prosedyre for håndtering av klager
Skolens resultater

På skolens hjemmeside – våre resultater
Hjem/skole-samarbeid

Foreldrene er skolens viktigste samarbeidspartnere i elevenes læringsarbeid





10 minutterssamtale
Foreldremøte
Bruk av meldebok
Direkte kontakt

Kontaktlærer
avdelingsleder

Kontaktlærer
klassekontakter
Skolens planverk



Kvalitetsplanen
Handlingsplan mot mobbing
Trafikkplan

Gå til skolen-aksjoner

Trafikkvakter

Sykle?
rektor
FAU
Andre gode samarbeidspartnere







Helsesøster
PPT
Fysio/ergoterapi
BUP
Barnevernet
Norsk hotellhøyskole
Lesesenteret
Foreldreengasjement
Foreldreengasjement

Informasjon om driftsstyret og FAU



Informasjon v/lærer i klasserommet



Driftsstyreleder Jannike Byberg
FAU-medlem Torbjørn Laursen
Valg av klassekontakter og vara
Valg av FAU-representant
Ha en flott besøksdag i morgen!

similar documents