Alta - Ergoterapeutene

Report
Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom
kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved
Alta-modellen
Norsk
Ergoterapeutforbund
22.-23. sept.2011
Fritz Solhaug
rådgiver
Bakgrunn Altamodellen
•Kombinasjon av befolkningsstørrelse og
avstand til sykehus
•Alta Helsesenter (1977, 2000) er
fundamentet for Altamodellen
•Visjonen var å skape en fysisk
fellesarena for helse- og sosialetjenester i
kommunen og HF.
Bakgrunn forts.
Ved hjelp av teknolog og organisering kan det
tilbys tjenester og kompetanse som Alta
kommune ikke alene kan opparbeide.
–Brukernes behov settes i sentrum
–Motvirke sentralisering ved å dra nytte av
sentrale fagmiljø
Modellen viser hvordan man flytter informasjon,
tjenester og spesialister til et sted nær pasienten,
ikke omvendt
Alta kommune
Nordkapp
Hammerfest
Vadsø
Loppa
Lakselv
Kvænangen
Tromsø
Troms
Kirkenes
Alta
Finnmark
Kautokeino
Avstand til sykehus
-Hammerfest
-Tromsø
-Kirkenes
140 km
430 km
540 km
Fremskrivingsalterativer for Alta kommune
24 000
23 000
22 000
21 000
20 000
19 000
18 000
2010
2015
2020
2025
2030
Høy nasjonal vekst HHMH
Svak aldring HLMH
Høy nettoinnvandring MMMH
1 Prosent årlig vekst
Sterk aldring LHML
Middels nasjonal vekst MMMM
Ingen flytting MM00
Lav nettoinnvandring MMML
Lav nasjonal vekst LLML
Ingen innvandring MMM0
Samhandlingsrelatert aktivitet
•Sykestua
•Fødestua
•Diabetesteam
•Spesialistpoliklinikken
•Private spesialister
•DPS/BUP
•Kompetanseutveksling
Sykestua
•16 sykestuer i Finnmark
•1-9 senger, totalt 40
•Tilbud Alta:
- dialyse
- cytostatika
- røntgen
- televisitter
- dagbehandling
Alta
Sykestua
•Daglig legevisitt - 4 timer
•Støtte av indremedisiner HF
•Pasienter som ellers måtte være på sykehus
•Delt finansiering
•IKT som verktøy
•Finansieringsprosjekt fra 2009
•Sykestueprosjekt fag
•“Intermediærløsning”- samhandling
Sykestua - pasientgrupper
•Tidlig tilbakeførte pasienter fra sykehus
•Kreftpasienter under aktiv behandling
•Geriatriske pasienter
•Rehabiliteringspasienter som et alternativ til
forlenget sykehusopphold
•Rehabilitering
•Opptaksmøtes rolle
•Observasjon av akutte sykdommer (asma-kolshjerteproblemer etc)
Dialysepasient i Alta
- nefrologer i Tromsø.
”Visitt” via videokonferanse
Fødestua
Ca 300 gravide pr år
•100 fødsler Alta - selekterte
•Barselopphold
•Faglig ansvar i foretaket
•Fullfinansiert av HF
•Tilbud til ungdom UHS
Diabetesteam
•En fastlege faglig ansvarlig
•2 dia-sykepleiere
•Henvisning fra fastlege
•600 diabetikere
•Gode resultater
•Fundusfoto
•Normaltariff
Norut-analyse 2011:
Supplement for kommunen
Reduserer bruk av
spesialisthelsetjeneste
Samfunnsøkonomisk
lønnsomt
Balanserer ved 177
konsultasjoner/år
Studie fra 2005* indikerer
lavt forbruk av
spesialisthelsetjenester:
* Claudi, T., et al., Kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis.
Tdnlf, 2008. 22(2570‐2574).
Alta
1,4%
Spesialistpoliklinikken
•Drives av Helse Finnmark
•Avtalespesialister
•Ambulerende spesialister
•Hudenhet
•Røntgenenhet
•Lab-samarbeid
Spesialisttjenester
•ØNH, audiograf
•Øye
•Gynekologi
•Indremedisiner
•Hudlege
•Barnelege
•Ortoped
•Nevrolog
•Nefrolog
•Fysikalsk medisiner
•Lungelege
•UL-screening gravide
•Kirurg
•Obstretiker
•Reumatolog
•Anestesilege/-team
Røntgenenhet
•Elektive
undersøkelser
•Ø-hjelp fra
legevakta
Spesialistpoliklinikken
Norut NIBR Finnmark, 2003
–Samfunnsøkonomisk besparelse
20 mill pr år
–Reduserte reisekostnader 2003
10,5 mill pr år
”Samfunnsøkonomisk analyse
av spesialistpoliklinikken i Alta ”
(Abelsen og Gaski, 2003)
Gevinster spesialistpoliklinikk
•Øker behandlingsstandard- og kvalitet.
•Bedret ø-hjelp beredskap.
•Reduserer reising for gamle og syke.
•Gode og stabile tjenester.
•Tilgang til multidisplinære tjenester lokalt.
•Reduserer helse-ulikheter.
•Samfunnsøkonomiske gevinster.
Psykiatri Alta
•Helse Finnmark Klinikk Psykiatri
- Administrasjon
- DPS Vest Finnmark
- BUP Alta
- VPP Alta
- Sengepost Alta
•Alta kommune
–Enhet for rus og psykiatri
Opptreningssenteret i Finnmark
•Kontrakt med RHF
•Privat foretak
•50 døgnplasser
•Samlokalisert
•Fagmiljø
Sentrum legepraksis
10-legepraksis
Samdrift personell
Samdrift laboratorium
Bistillinger
Alta kommunale legevakt
•”Nye”, hensiktsmessige lokaler
•ca 15.000 henvendelser/år
•ca 10.000 konsultasjoner/år
•God førstelinjeberedskap
•Videokonferanseutstyr
mot sykehus - VAKe
Alta legevakt
•Dag:
-Lege
-Turnuslege
-2 sykepleiere
•Ettermiddag/kveld:
- Lege
- Bakvaktlege
- 2 sykepleiere
•Natt:
- Lege
- Bakvaktlege
- Sykepleier fra sykestua
Ambulansepersonell tilstedevakt 24/7/365.
Ambulanseberedskap
3 Ambulansebiler
2 Ambulansefly
Helikoptre
-Sea king Lakselv
-Legehelikopter UNN
Videreutvikling av Altamodellen
i tråd med intensjonene i
Samhandlingsreformen
Forprosjekt 2008 - 10
Hovedprosjekt 2010-2012
Ønskede tiltak
•Utvidet sykestue- intermediærenhet
-”Før, i stedet for og etter sykehus”
•Interkommunalt
•20 plasser
•Lindrende enhet
•Rehabiliteringsenhet
•Observasjonsplasser
•Utvidet billeddiagnostisk tilbud
Ønskede tiltak II
•Ambulante team- interkommunale
-Styrke diabetesteamet
-KOLS team
-Demensteam (forsterket enhet?)
-Psykiatri (samarb. m. DPS?)
-IKT/telemedisin støtte
Ønskede tiltak III
•Styrke spesialisthelsetilbudet
-CT og/eller MR
-Øyekirurgi?
-Geriatri
-Laboratoriediagnostikk
Begrensninger i Altamodellen?
•Geografien
•Mangel på ”back-up” legger begrensninger
på mulighetene
•Mangel på felles ikt-systemer
•Kommuneøkonomien er ikke innsatsstyrt
•Kommunenes rolle som generalist
Området har gode
forutsetninger for å
imøtekomme
samhandlingsreformen !
- og pasientene her kanskje
den største gevinsten av
den?

similar documents