"Қазпочта" АҚ Орталық аппаратының ұйымдылық

Report
Директорлар кеңесімен бекітілді
«Казпочта» АҚ
____04.07.2014.
№ 07/14 хаттама
«Қазпочта» АҚ Орталық аппаратының ұйымдық құрылымы
Басқарма Төрағасы
Ішкі аудит қызмет
Корпоративтік хатшы аппараты
Кеңесшілер
Басқарма
төрағасының
орынбасары
Басқарма
төрағасының
орынбасары
Басқарма төрағасының
орынбасары
Басқарушы
директор
Құзырет
орталығы
Басқарма төрағасының
орынбасары
Басқарушы
директор
Басқарушы
директор
– ИҚОҚД
директоры
Логистика
департаменті
Қаржы
қызметтерін
сату
департаменті
Брокерлікдилерлік
қызмет
департаменті
Корпоративтік
басқару
департаменті
Сатып алу
департаменті
Почта бизнесі
департаменті
Қаржы бизнесі
департаменті
Трансферагенттік жұмыс
қызметі
Сыртқы
байланыстар
жөніндегі
департамент
Инфрақұрылым
және қоршаған
ортаны қорғау
департаменті
Почта
қызметтерін сату
департаменті
Маркетинг
департаменті
«Оңтүстік»
ақпараттықлогистикалық
орталығы
Сұрыптау
орталығы
Карточка
бизнесі
департаменті
РАБҚ
КСДФ
Kazpost GMBH
Электронпост
«Почтасервис»
филиалы
EMS Kazpost
Қаржы директоры
Басқарушы
директор–
АТД
директоры
Ақпараттық
технологияла
р
департаменті
Бас есепші
Тексеріс және
бақылау
департаменті
Операциялық
департамент
Экономика
жөнінде
басқарушы
директор
Бухгалтерлік
есеп
департаменті
Экономика және
тарифтік
жоспарлау
департаменті
Заң
департаменті
Салық есебі
департаменті
Стратегиялық
және
инвестициялық
жоспарлау
департаменті
Адами
ресурстарды
басқару
департаменті
Қазынашылық
департаменті
Облыс
филиалдары,
Почтамттар,
Өкілдер
Тех.сервис
АЖПД
филиалы
Комплаенсбақылаушы ЗД -директоры
Қауіпсіздік
департаменті
МҚҚ және
жұмылдыру
жұмысы
жөніндегі
қызмет
Еңбекті қорғау
қызметі
Тәуекелдерді
басқару
департаменті

similar documents