M - RP-NFP.org

Report
LACTATIONAL AMENORRHEA METHOD (LAM)
• Ang PAGPASUSO
• Usa ka temporaryong pamaagi sa pagplano sa
pamilya alang sa usa ka inahan nga anaa sa 3 kaCriteria:
• Nagpasuso nga walay laing pagkaon ang bata gawas
sa gatas sa inahan.
• Wala pa mobalik ang iyang regla sukad nanganak.
• Ang bata wala pa moabot og 6 ka bulan
• Ang sal- ang sa pagpasuso kinahanglan nga dili
molapas sa 4 ka-oras panahon sa adlaw ug 6 ka oras
panahon sa gabii.
• Adunay 99% ang ka-epektibo.
Kon adunay mawala sa criteria sa
paggamit sa LAM, mawala usab ang kaepektibo niini ug ang asawa posibling
malahosan sa magmabdos
Aron malikayan nga kini mahitabo,
kinahanglan ang asawa magsugod na
sa pagpaniid sa iyang mucus ug
paggamit sa mga talamdan.
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
BREASTFEEDING AND MUCUS INTERFACE (BMI)
3 ka kahanas nga kinahanglan sa paggamit sa BMI:
SIMBOLO:
U – Uga, walay mucus
M – Uga apan anaay mucus nga hagkot, dinogmok
X – Basa, ang mucus danlog, mainat, tubigon,
sihag, klaro
1,2,3 – Changes in BIP abstain
–
Pagpakighilawas
BREASTFEEDING CHART
Asawa: ___________________________________________
Bana: ___________________________________________
Cycle
Day
Bulan
Petsa
UNSAY
AKONG
GIBATI?
UNSAY
AKONG
NAKITA?
SIMBOLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
Bulan/Tuig: ______________________________
Gitas-on sa Cycle: _________________________
1
3
1
4
1
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
1
3
2
33
34
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
BREASTFEEDING CHART
Asawa: ___________________________________________
Bana: ___________________________________________
Cycle
Day
Bulan
Petsa
UNSAY
AKONG
GIBATI?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
Bulan/Tuig: ______________________________
Gitas-on sa Cycle: _________________________
1
3
1
4
1
5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
1
3
2
33
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
0
JUNE
JUNE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
U UU U U U UU U U U UU U U U U U U B
G GG G G G GG G G G GG G G G G G G A
A AA A A A AA A A A AA A A A A A A S
A
D
A
L
A
G
UNSAY /
AKONG
H
NAKIA
TA?
G
K
O
T
DD
AA
L L
AA
GG
/ /
HH
AA
GG
KK
OO
T T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
DD
AA
L L
AA
GG
/ /
HH
AA
GG
KK
OO
T T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
DD
AA
L L
AA
GG
/ /
HH
AA
GG
KK
OO
T T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
DD
AA
LL
AA
GG
/ /
HH
AA
GG
KK
OO
TT
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
S
I
H
A
G
B U U U U U U U U U U U U B B U U UU U
A G G G G G G G G G G G G A A G G GG G
S A A A A A A A A A A A A S S A A AA A
AA
A
S
I
H
A
G
DD
AA
L L
AA
GG
/ /
HH
AA
GG
KK
OO
T T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
D
A
L
A
G
/
H
A
G
K
O
T
S
I
H
A
G
S
I
H
A
G
DDDDD
AAAAA
LLL LL
AAAAA
GGG GG
/ / / / /
HHHHH
AAAAA
GGG GG
KKKKK
OOO OO
TTT TT
1 23
123
SIMBOLO
34
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M X X M M M M M M M M M M M M X X MM MM M
BIP Abstain
♥ ♥ ♥
EDR
CHANGE
IN BIP
ABSTAIN
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
EDR
CHANGE
IN BIP
ABSTAIN
♥
Pagpaklaro sa nasabtan sa kleyente
• Pangutan- a ang kleyente kon adunay gitudlo nga dili
Klaro . Hatagi’g dugang pagpasabot kon
gikinahanglan.
• Ipasulay ang kleyente sa pagrecord sa chart ug
pagbasa ug pagpasabot sa tanang nakasulat sa chart.
• Pangutan-a ang kleyente kon unsay iyang gibati nga
sa pagpauli sa ilang balay aduna na siyay nakat-onan,
ug pggamit sa LAM.
• Hatagi ang Kleyente ug blank chart.
• Dasiga ang kleyente sa pagbalik kon adunay siya’y
Kalibog o pangutana mahitungud sa pamaagi.
• Padayon sa PAGBALIK - BISITA
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Pagbalik – Bisita (Return Visit)
• Dalhon sa Kleyente sa Pagbalik – Bisita
•
LAM CHART
•
Kapikas sa kinabuhi( kon wala nakakuyog sa
unang pagbisita)
• Protocol sa Pagbisita – Balik
•
kon mobalik na ang regla
•
kon wala na nagpasuso sa anak
•
kon niabot na ug unom (6) ka –Bulan ang bata
•
Ang kleyente pwede nang i-rehistro as “New
client” panahon sa iyang unang pagbisita
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program
Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program

similar documents