schemat organizacyjny - Uniwersytet Warmińsko

Report
Rektor
Prorektor ds. Kadr
Prorektor ds.
Ekonomicznych i
Rozwoju
Prorektor ds.
Nauki
Prorektor ds.
Kształcenia
Biuro ds. Kadr
Dział Obsługi
Projektów
Europejskich
Biuro ds. Nauki i
Współpracy z
Gospodarką
Centrum Badań
Europy
Wschodniej
UWM
Dyrektor
Gabinetu
Rektora
Zespół Kontroli
Wewnętrznej
Biuro ds.
Socjalnych
Centrum
Innowacji
i Transferu
Technologii
Biuro ds.
Współpracy
Międzynarodowej
Biuro Rektora
Biuro ds.
Mediów
i Promocji
Archiwum Muzeum
Regionalne
Centrum
Informatyczne
Centrum Badań
Rozwoju
Mleczarstwa
UWM
Biblioteka
Uniwersytecka
Centrum Badań
Społecznych
UWM
Fundacja im. M.
Oczapowskiego
Wydawnictwo
Uniwersyteckie
Fundacja na
Rzecz Rozwoju
UWM
w Olsztynie
Centrum Rozwoju
Obszarów
Wiejskich UWM
Zakład
ProdukcyjnoDoświadczalny
„Bałcyny” sp.
z o.o.
Centrum Badań
Energii
Odnawialnej
UWM
Zakład
ProdukcyjnoDoświadczalny
„Pozorty” sp.
z o.o.
Centrum Badań
Żywności
Naturalnej i
Tradycyjnej
UWM
Stacja
DydaktycznoBadawcza z
Siedzibą w
Łężanach
Biuro kwestora
Dział Kontroli
Finansowej
I Płatności
Zagranicznych
Dział Rozliczeń
Działalności
Badawczej
i Zleconej
Sekcja ds. Podatku
VAT
Stanowisko ds.
Rozliczeń Delegacji
Zagranicznych
Dział FinansowoKsięgowy
Kasa
ZapomogowoPożyczkowa
Dział Ewidencji
Majątku
Biuro
Informatycznej
Obsługi Studiów
Centrum
Egzaminacyjne
Instytutu
Goethego przy
UWM
Audytor
Wewnętrzny
Biuro
Strategicznych
Analiz
Ekonomicznych
Zamiejscowy
Wydział w Ełku
Ośrodek
Szkolenia
Praktycznego
Nauczycieli
Rzecznik
Patentowy
Dział
Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy
Studium Języków
Obcych
Uniwersytet
Dzieci
Zespół Radców
Prawnych
Uniwersytecki
Szpital Kliniczny
w Olsztynie
Centrum
Innowacyjnych
Technik
Diagnostycznych
i Terapeutycznych
Uniwersytet III
Wieku
Biuro ds. Spraw
Studenckich
Akademickie
Centrum
Szkolenie
Sportowego
Biuro ds.
Studentów
Niepełnosprawnych
Akademicki
Zespół
Sportowy
Samorząd
Studencki
Fundacja
Samorządu
Studenckiego
Studium
Wychowania
Fizycznego
Fundacja ŻAK
Ośrodek Kultury
Studenckiej
Kanclerz
Biuro Kanclerza
Dział Zamówień
Publicznych
Zespół
Planowania
i Analiz
Zakład
Poligraficzny
Dział Gospodarki
Nieruchomościami
Rozdzielnia
Korespondencji
Dział Płac
Dział Obsługi
Finansowej Projektów
Zagranicznych
Centrum Kultury
Języka Polskiego
Dla
Cudzoziemców
Stanowisko
ds. Obronnych
i informacji
Niejawnych
Stacja
DydaktycznoBadawcza z
Siedzibą w
Bałdach
Zastępca Kwestora ds.
FinansowoKsięgowych
Biuro ds.
Kształcenia
Biuletyn
Informacji
Publicznej
Kwestor
Zastępca Kwestora
ds. Działalności
Naukowo-Badawczej
Prorektor ds.
Studenckich
Dział
Informatyzacji
Administracji
i Telekomunikacji
Zastępca Kanclerza
ds. AdministracyjnoGospodarczych
Zastępca Kanclerza
ds. InwestycyjnoTechnicznych
Dział
Bezpieczeństwa i
Dozoru Mienia
Dział
Zabezpieczenia
Logistycznego
Dział Inwestycji
i Nadzoru
Budowlanego
Dział
Inwentaryzacji
Dział Obsługi
Gospodarczej
i Terenów Zieleni
Dział Obsługi
Technicznej
i Utrzymania
Infrastruktury
Dział Obsługi
Obiektów
Dydaktycznych
Stanowisko ds.
Gospodarki
Odpadami
Stanowisko ds.
Ppoż
Stanowisko ds.
Energetycznych

similar documents