Staż podyplomowy - Wielkopolska Izba Lekarska

Report
Komisja ds. Młodych Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
i
Rada Uczelniana
Samorządu Studenckiego
15.05.2013
1
Aby zgłosić się na LEK we wrześniu
trzeba mieć Dyplom lub
zaświadczenie o ukończeniu studiów
w momencie ZGŁASZANIA – CEM
będzie to weryfikował z Uczelniami –
jest to informacja uzyskana od
Dyrektora CEM. Niestety potwierdza
on, że pytania z LEKu i odpowiedzi,
nie będą oficjalnie publikowane.
2
WIELKOPOLSKA IZBA
LEKARSKA
3






www.wil.org.pl
Marcin Karolewski [email protected]
(tel.691 957 929)
Bartosz Urbański (zastępca przewodniczącego, KML NIL)
Katarzyna Wiśniewska
Patryk Szczęśniewski
Marcin Żytkiewicz
4
LEKARZE I LEKARZE DENTYŚCI Z TERENU
IZBY LEKARSKIEJ
DELEGACI NA
OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
OKRĘGOWA KOMISJA
REWIZYJNA
OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI
PREZES ORL
OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOSCI
ZAWODOWEJ
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA
DELEGACI NA NZL
5
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
PREZYDIUM ORL
SEKRETARZ
ZASTĘPCY PREZESA
KOMISJE PROBLEMOWE
SKARBNIK
6
OKRĘGOWA RADA LEKARSKA
CHÓR WIL
ZESPÓŁ MUZYCZNY
PLENERY
MALARSKIE
REPREZENTACJE W
ZAWODACH SPORTOWYCH
INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI ???
SPOTKANIA TOWARZYSKIE ???
7
8
9
10
11
12
Próby – środy godz.18.00 siedziba WIL
13
STAŻ PODYPLOMOWY
14
 Zawód
regulowany
 Ustawa
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
 Ograniczone
Prawo Wykonywania Zawodu
Lekarza lub Lekarza Dentysty
15
TE SAME PRZEPISY DLA LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW !!!
16
Artykuł 15, ustęp 3a
Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje
zawód na podstawie ograniczonego prawa
wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty
pod
nadzorem
lekarza
posiadającego
specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1,
tytuł specjalisty w określonej dziedzinie
medycyny albo lekarza dentysty wykonującego
zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego
dalej „opiekunem”.
17
Artykuł 15, ustęp 3b
Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest
uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie
w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem
art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod
kierunkiem
lekarza
posiadającego
prawo
wykonywania zawodu.
18
Artykuł 15, ustęp 3b (…)
Stażysta jest uprawniony w szczególności do:
1)przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz
udzielania porad lekarskich po konsultacji z opiekunem,
2)wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń
lekarskich,
3)wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na
badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne,
z wyjątkiem badań wymagających metod
diagnostycznych i leczniczych stwarzających
podwyższone ryzyko dla pacjenta,
4)samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna,
metod diagnostycznych i leczniczych, których
praktyczna umiejętność została potwierdzona przez
opiekuna, (…)
19
Artykuł 15, ustęp 3b (…)
Stażysta jest uprawniony w szczególności do:
(…)
5)wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów
operacyjnych oraz wspólnie stosowania metod
leczniczych i diagnostycznych objętych programem
stażu,
6)prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii
choroby i innej dokumentacji medycznej,
7)udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po
skonsultowaniu z opiekunem treści tych informacji,
8)zlecania czynności pielęgnacyjnych,
9)w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia
podania pacjentowi leków, a jeżeli są to leki silnie
lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w
miarę możliwości, opinii jednego lekarza.
20
Artykuł 15, ustęp 3c
Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do
wystawiania recept oraz wydania opinii i
orzeczeń lekarskich.
21
 Rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z 26 września 2012 r. w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty
22
Najważniejsze informacje umieszczone są na stronie WIL

www.wil.org.pl -> Kształcenie -> Staż podyplomowy





Informacje dotyczące stażu podyplomowego
Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy
stażystów (szpitale macierzyste – podpisanie umowy)
Wykaz placówek uprawnionych do zatrudniania lekarzy
dentystów stażystów
Wzór podania o staż podyplomowy
Wykaz dokumentów wymaganych do przyznania
ograniczonego prawa wykonywania zawodu
23



Staż jest przydzielany przez okręgową izbę
lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się
wykonywać zawód lekarza (odbywać staż
podyplomowy)
WIL obejmuje obszar woj. wielkopolskiego
Podanie o przyznanie miejsca stażowego należy
złożyć na adres:
Wielkopolska Izba Lekarska
Aleja Niepodległości 37
61-734 Poznań
Budynek C (parking)
Pani mgr Katarzyna Bukiewicz,
mgr Monika Gumna
tel. 61 852 58 60 wewn.220; kom.601-799-706
[email protected]
24

Przyjmowanie podań o staż od początku
czerwca

Nieprzekraczalny termin złożenia
podania o staż:
30 czerwca

Aby złożyć podanie nie trzeba mieć
zdanych wszystkich egzaminów
25
WZÓR PODANIA O STAŻ NA STRONIE
WIL i w BIP WIL
http://wil.poznan.ibip.pl/public/?id=42988
26
W podaniu należy podać:




dane osobowe i PESEL
miejsce zamieszkania – jeśli chce się
odbywać staż w ramach Wielkopolskiej Izby
Lekarskiej należy podać wielkopolski adres
i podawać go już na wszystkich innych
dokumentach do końca stażu
sugerowane miejsce odbywania stażu wybrane przez siebie dwie jednostki (z
listy)– ważna kolejność!
27

JEDNOSTKA, KTÓRA ZAPEWNIA REALIZACJĘ
PROGRAMU PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO STAŻU
I SĄ WPISANE NA LISTĘ MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
28
POZNAŃ
(ŚREDNIE OCEN)
 Grunwaldzka 2,66-4,44
 Długa 2,73-4,53
 Centrum Medyczne HCP 2,98-4,85
 Szwajcarska 3,03-4,75
 Juraszów 3,30-4,61
 Przybyszewskiego 3,31-4,74
 Dojazd 3,39-4,11
 Mickiewicza 3,98-4,71
29
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
(ŚREDNIE OCEN)
 Puszczykowo 3,05-4,44
 Kościan 3,07-4,66
 Koło 3,15
 Wolsztyn 3,17-3,98
 Pleszew 3,24
 Oborniki Wlkp. 3,32-4,27
 Turek 3,38-3,48
 Trzcianka 3,40
30
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
(ŚREDNIE OCEN)
 Konin 3,44-4,19
 Kalisz 3,55-4,30
 Września 3,58-3,65
 Szamotuły 3,59-4,32
 Ostrów Wlkp. 3,83-4,23
 Leszno 3,84-4,69
31
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
(ŚREDNIE OCEN)
 Gniezno 3,85-4,17
 Kępno 3,89
 Złotów 3,98
 Środa Wlkp. 4,00
 Piła 4,05
32
Po ostatnim egzaminie należy w Dziale
Rejestracji Lekarzy (pokój nr 2/4) złożyć:



wniosek o przyznanie ograniczonego prawa
wykonywania zawodu (wniosek W-1)
zaświadczenie o średniej wydawane przez
dziekanat UM (średnia decyduje o
pierwszeństwie przyznania miejsca
stażowego)
33
Do tego podania należy załączyć:







arkusz zgłoszeniowy lekarza stażysty
dyplom ukończenia studiów (odpis dyplomu
- 1 z 3, które otrzymuje się w Dziekanacie)
orzeczenie o stanie zdrowia na druku z izby
lekarskiej wydane przez lekarza medycyny
pracy lub uprawnionego do badań
profilaktycznych
2 zdjęcia legitymacyjne
ksero dowodu osobistego
ksero decyzji o nadaniu NIP-u – jeśli się
posiada
34

Termin złożenia podania o Ograniczone
PWZ:
9 sierpnia 2013

Z tego względu należy rozważyć termin
ostatniego egzaminu, bo wyrobienie
dyplomu trwa ok. 2-3 tygodni (zależy od
natłoku zajęć w dziekanacie)
35

Termin przyznawania miejsc stażowych przełom sierpnia i września.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego
ogłoszone będą i dostępne w WIL oraz na
www.wil.org.pl -> BIP niedługo później

Podania o staż nie będą rozpatrywane jeśli nie
będzie się miało OPWZ
36
UWAGA dla spóźnialskich i w przypadkach
losowych


niezłożenie podania do 9 sierpnia nie
zamyka jeszcze szansy na planowe
rozpoczęcie stażu

po 10 września planowane jest drugie
posiedzenie Komisji przyznającej miejsca
stażowe
37
Po przyznaniu miejsca stażowego, ale nie
wcześniej niż pod koniec września należy
zgłosić się do WIL po:




uchwałę o przydzielonym miejscu
„Kartę stażu podyplomowego” – potrzebną do
wpisywania zaliczeń szkoleń i staży
anonimową ankietę oceny stażu
38
W JEDNOSTCE MACIERZYSTEJ KAŻDY STAŻYSTA
MA PRZYDZIELONEGO KOORDYNATORA
STAŻU, Z KTÓRYM UZGADNIA
M.IN.KOLEJNOŚĆ STAŻY.
NA KAŻYM STAŻU CZĄSTKOWYM STAŻYSTA MA
PRZYDZIELONEGO OPIEKUNA STAŻU.
39
Należy zgłosić się do przyznanego
szpitala (najlepiej 2 tyg.przed), aby:






uzgodnić kolejność staży z koordynatorem
stażu
zrobić badanie lekarskie u lekarza
zakładowego
donieść książeczkę sanepidowską
dowiedzieć się o terminie szkoleń BHP –
niektóre szpitale robią je już we wrześniu
podać nr konta, na które ma być wpłacana
pensja
40
Należy zawsze zabrać ze sobą:






dowód osobisty
ograniczone prawo wykonywania zawodu
dyplom ukończenia studiów
zdjęcie
i ewentualnie uchwałę o przyznaniu miejsca
stażowego
41
Po otrzymaniu prawa wykonywania zawodu
należy wyrobić sobie pieczątkę:


OBOWIĄZKOWO muszą być zamieszczone tylko:


imię i nazwisko
tytuł zawodowy taki jak w ustawie, na dyplomie i
PWZ:




nr (ograniczonego) prawa wykonywania zawodu
MOŻNA ALE NIE TRZEBA coś jeszcze:



lekarz (lek.), nie lekarz medycyny (lek.med.)
lekarz dentysta (lek.dent.)
np. telefon komórkowy
umieszczanie adresu jest bez sensu
Numer ograniczonego prawa wykonywania
zawodu nie zmienia się po stażu i jest
identyczny z normalnym „pełnym” prawem
wykonywania zawodu – nie trzeba zmieniać
pieczątki po stażu
42
 Początek
1 październik – i ta data ma być na
umowie o pracę
 Następny
termin rozpoczęcia stażu:
1 marca
43
Lekarze – 13 miesięcy (w tym 20 dni roboczych
urlopu)
 Lekarze dentyści – 12 miesięcy (w tym 20 dni
roboczych urlopu)
 Początek 1. października i 1. marca (inna data
tylko za zgodą Ministra Zdrowia)
 Umowa o pracę na czas określony




uprawnienia m.in. dla kobiet w ciąży
„chorobowe”
Szpitale macierzyste – podpisanie umowy
44
KAŻDY DZIEŃ ZWOLNIENIA
LEKARSKIEGO WYDŁUŻA
STAŻ !!!
45

2007 zł brutto,

1 dyżur w tygodniu (10 godz. i 5 min) lub 2 dyżury
(5 godzin oraz 5 godz. i 5 min) - płatny 125% stawki
godzinowej lekarza stażysty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (bony na
Święta, wczasy pod gruszą – wnioski trzeba złożyć
dużo wcześniej) – każdy szpital ma swój regulamin
funduszu
46

Staż podyplomowy lekarza obejmuje dziedziny:







choroby wewnętrzne (w tym 1 tydz. Krwiodawstwo i
HIV/AIDS)
11 tyg.
pediatria w tym neonatologia
6+2 tyg.
chirurgia ogólna, w tym chirurgia urazowa
6+2 tyg.
położnictwo i ginekologia
7 tyg.
psychiatria
4 tyg.
intensywna terapia, anestezjologia, medycyna
ratunkowa
2+1+3 tyg.
medycyna rodzinna w warunkach stacjonarnej,
ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej
6 tyg.
47

Staż podyplomowy lekarza dentysty obejmuje
dziedziny:

stomatologia ogólna, z uwzględnieniem
stomatologii zachowawczej
(w tym 1 dzień szkolenie HIV/AIDS)
 stomatologii dziecięcej
 chirurgii stomatologicznej
 periodontologii
 ortodoncji
 protetyki stomatologicznej
10 tygodni
kurs z ratownictwa medycznego
2 tyg.


10 tyg.
8 tyg.
4 tyg.
5 tyg.
8 tyg.
48
Staż
lekarza i lekarza dentysty
obejmuje:
 Orzecznictwo lekarskie –
 Bioetyka 3 dni
 Prawo medyczne – 3 dni
3 dni
49
 Uznanie
stażu podyplomowego za granicą
 Paragraf
16 rozporządzenia w sprawie stażu
podyplomowego
50
LEKARSKI
I LEKARSKODENTYSTYCZNY
EGZAMIN KOŃCOWY
51
 Lekarski
Egzamin Państwowy
 Pierwszy był w 2004 roku (wcześniej
przeprowadzano TEM)
 Egzamin kwalifikacyjny do specjalizacji
 Za przeprowadzenie odpowiedzialne jest
Centrum Egzaminów Medycznych (ma
siedzibę w Łodzi) – www.cem.edu.pl
52
 Terminy
LEKu: 15-30 września i 15-28 luty
 Terminy LDEKu: 1-15 września i 1-15 luty
 Lekarz zamierzający przystąpić do LEKu
składa wniosek do dyrektora CEM, w terminie
do 30 czerwca i do 30 listopada
 Formularz wniosku - www.cem.edu.pl
53

200 zadań:


5 możliwych odpowiedzi do wyboru
test jednokrotnego wyboru
Należy mieć 56% aby zdać
 Sposób przeprowadzenia egzaminu jest określony
przez Regulamin Porządkowy Lekarskiego
Egzaminu Końcowego (www.cem.edu.pl)
 Treść zadań wynika z programu stażu
 UWAGA !!! NA LEK I LDEK ZABIERAMY DYPLOM
LUB ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STUDIÓW.

54
 Tematyka










pytań testowych obejmuje:
Stomatologia zachowawcza – 46 zadań
Stomatologia dziecięca
– 35 zadań
Chirurgia stomatologiczna
– 25 zadań
Protetyka stomatologiczna – 25 zadań
Peridontologia
– 14 zadań
Ortodoncja
– 20 zadań
Medycynę ratunkową, intensywną terapię i
anestezjologię
– 10 zadań
Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań
Orzecznictwo
– 7 zadań
Zdrowie publiczne
- 8 zadań
55
 Tematyka










pytań testowych obejmuje:
Choroby wewnętrzne
– 39 zadań
Pediatrię
– 29 zadań
Chirurgię
– 27 zadań
Położnictwo i ginekologię
– 26 zadań
Psychiatrię
– 14 zadań
Medycynę rodzinną
– 20 zadań
Medycynę ratunkową, intensywną terapię i
anestezjologię
– 20 zadań
Bioetykę i prawo medyczne – 10 zadań
Orzecznictwo
– 7 zadań
Zdrowie publiczne
- 8 zadań
56
Ok. 3-4 tygodnie przed LEP-em kurs
przygotowawczy do LEPu w
Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej
57
SPECJALIZACJA
I INNE SPRAWY
58
Wniosek o PWZL z załącznikami
http://wil.poznan.bip-i.pl
(www.wil.org.pl -> BIP -> prawo
wykonywania zawodu)
59
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZDROWIA
PUBLICZNEGO
wczp.poznan.uw.gov.pl
60
Miejsce akredytowane (nie „akredytacyjne”) –
posiadające akredytację do prowadzenia
specjalizacji (lista na www.cmkp.edu.pl)
 Specjalizacje podstawowe i szczegółowe
 Formy realizowania specjalizacji:



rezydentura
pozarezydenckie:




etat
oddelegowanie
studia doktoranckie
umowa cywilnoprawna
61
Kwalifikacja na podstawie wyniku LEKu i LDEKu (maks.
200 punktów)
 Dodatkowe punkty za doktorat, pracę w jednostce
akredytowanej, publikacje naukowe – tylko w trybie
pozarezydenckim
 Dwie sesje w roku – jesień (termin zgłoszeń do 30
września) i wiosna (zgłoszenia do 28 lutego)
 Wnioski elektroniczne – wors.cmkp.edu.pl

62
 Ministerstwo
Zdrowia
www.mz.gov.pl
 Centrum
Egzaminów Medycznych (CEM)
www.cem.edu.pl
 Centrum
Medycznego Kształcenia
Podyplomowego (CMKP) www.cmkp.edu.pl
63
 Naczelna
Izba Lekarska
www.nil.org.pl
 Wielkopolska
Izba Lekarska
www.wil.org.pl
64
 Wielkopolska
Izba Lekarska
61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51
(skrzyżowanie z al. Niepodległości)
 Delegatury:





Kalisz
Konin
Leszno
Piła
Ostrów Wlkp.
 Tel.
061 852 58 60
 www.wil.org.pl
65
PRZEWODNIK STAŻYSTY
facebook
Portal Młody Lekarz
www.mlodylekarz.pl
66
Dziękuję za uwagę
Pytania?
67

similar documents