PowerPoint: Pårørendeundervisning 1

Report
Pårørendeundervisning 1
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Oversigt over emner
Første aften:
Anden aften:
• Hvad er bipolar lidelse?
Fakta og myter
• Stress og sårbarhed
• Symptomer
• Behandling
• Samarbejdet med familien
• Forebyggelse
• Hvad har mennesker med
bipolar lidelse brug for?
• Hvor kan man selv få støtte
• Hvilke forventninger har I?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Aftenens Program
• Velkommen
• Hvad er bipolar lidelse?
Fakta og myter
• Stress og sårbarhed
• Symptomer og diagnose
• Behandling
• Hvordan har sessionen været?
• Pause når det passer
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Myter om bipolar lidelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det er noget lægerne finder på
Det er noget der kun eksisterer i vestlige lande
Det er en sygdom der er opstået i dette århundrede
Det er kun svage mennesker der får den
Det smitter
Man kommer sig aldrig fra sygdommen
Det er en gave /straf fra GUD
Jeg er selv skyld i det
Det er en lammende/invaliderende sygdom
• Kender I til flere?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Fakta om bipolar lidelse
Bipolar lidelse er resultatet af forandringer i de mekanismer,
der regulerer humøret.
• Afgrænsede episoder med ændret stemningsleje og
aktivitetsniveau
• 1 manisk episode, eller flere maniske og depressive episoder
Forløb kan være meget forskellige fra person til person
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Flere fakta
• Den officielle prævalens er 1-2%, nyere studier tyder på op til 4%
• Optræder lige hyppigt hos mænd og kvinder
• Debuterer i alle aldre oftest i 15 til 25 års alderen
• Skal behandles som en kronisk, medicinsk sygdom, hvor man med
den rette behandling kan opnå kontrol over sygdommen og en god
livskvalitet
• Det er hverken mere eller mindre alvorligt, end at have en anden
kronisk sygdom som astma eller diabetes.
• For størstedelen kan lidelsen blive holdt under kontrol ved at følge
behandlingen og ved at passe på sig selv
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Hvorfor opstår det?
Arv
Sårbarhed
Tidlige oplevelser
Biologisk og psykologisk sårbarhed
Stress
Udløsende begivenhed
Biologiske
faktorer
Psykologiske
faktorer
Sociale
faktorer
Aktivering af
stresssystemer,
der påvirker
hjernens
signalstoffer
Negative følelser
ved tab og nederlag
Negative tanker
Håbløshed
Inaktivitet
Konflikter
Mgl. social støtte
Manglende evne til
at opfylde
rolleforpligtelser
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
E. Hougaard
Stress og sårbarhed
maximum
tærskel
stress
syg
rask
minimum
lav
sårbarhed
UDVIKLET AF ZUBIN OG SPRING 1977
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
høj
Hypomani - symptomer
A. Løftet eller irritabelt stemningsleje i 4 dage eller mere
(hypomani)
B. 1. Øget aktivitet eller rastløshed
2. Øget taletrang
3. Koncentrationsbesvær, letafledelighed
4. Nedsat søvnbehov
5. Øget seksuel energi
6. Købetrang, overmodig adfærd
7. Øget selskabelighed, overfamiliaritet
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
9
Mani - symptomer
A. Opstemthed, eksaltation, vredagtighed i en uge eller mere, eller
indlæggelse nødvendig
B. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hyperaktivitet, rastløshed, uro
Talepres
Tankeflugt /hurtigtkørende tanker
Hæmningsløs adfærd
Nedsat søvnbehov
Øget selvfølelse, grandiositet
Distraktibilitet eller usamlethed
Hensynsløs, uansvarlig adfærd
Øget sex-drift
Irritabilitet
Brug af alkohol
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
10
Depression – symptomer
Nedsat stemningsleje
– Nogle af symptomerne skal forekomme i mindst 2 uger.
Kernesymptomer:
1. Nedtrykt stemningsleje
2. Nedsat lyst eller interesse
3. Nedsat energi eller øget trætbarhed
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
11
Depression – symptomer
Depressive ledsagesymptomer:
•
•
•
•
•
•
•
nedsat selvtillid og selvfølelse
selvbebrejdelse eller skyldfølelse
tanker om død eller selvmord
tænke- og koncentrationsbesvær
agitation eller hæmning
søvnforstyrrelser
appetit- eller vægtændring
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
12
Andre symptomer
• Psykosesymptomer:
 Vrangforestillinger (fx storhedsideer)
 Hallucinationer (stemmer, syner)
• Akut delir
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
13
Forskellige forløb
MANI
3
2
1
TID
-l
-2
-3
DEPRESSION
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Forskellige forløb
MANI
3
2
1
TID
-l
-2
-3
DEPRESSION
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Forskellige forløb
MANI
3
2
1
TID
-l
-2
-3
DEPRESSION
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Spørgsmål eller tanker, som dette har givet anledning til?
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Behandling
Medicinsk behandling
Medicin/psykofarmaka kan være:
• Stemningsstabiliserende
• Antipsykotisk
• Antidepressiv
• Beroligende medicin
ECT *
* Uddybes i kommende slides
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Behandling
• Psykoedukation *
• Psykoterapeutisk behandling *
• Stress-reducerende
• F.eks. mindfullness
• Indlæggelse
 Skærmning
* Uddybes i kommende slides
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
ECT
• Ved meget svær depression eller mani , hvor medicinen ikke virker
• ECT = Elektro Convulsive Therapy
• Virker ved at alle neuroner stimuleres samtidigt
• Foregår under kortvarig, overfladisk bedøvelse.
• Der gives en lille strømmængde i 3 sekunder. EEG viser den øgede
neuron-aktivitet, som skal vare ca. 30 sek.
• I gennemsnit 10-12 behandlinger
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
20
Uddybning
Psykoedukation
• Viden om sygdommen og opmærksomhed på advarselssignaler
mv.
Psykoterapi
• Kognitiv terapi – fokus på adfærd og tankemønstre
• Andre former for psykoterapi og støttende samtaler
• Individuel eller i gruppe
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Rammer
Ambulant behandling
• Forebyggende, let til moderat grad af sygdommen
Indlæggelse
• Under sygdomsepisoder, når der er





Selvmordsrisiko
Psykose
Ingen væske/føde
Ikke tage vare på sig selv
Behov for skærmning
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
22
Samtykke og undtagelser
• Undersøgelse og behandling må som udgangspunkt kun
sættes i gang med pateintens tilladelse
• Der kan dog være undtagelser. Disse er reguleret i Lov om
tvang i psykiatrien
• Tvang er, når man anvender foranstaltninger, som der ikke er
givet informeret samtykke til
• Rettigheder som patient i psykiatrien (pjece)
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
23
Spørgsmål til behandling?
[Evt. kan en patient og/eller pårørende fortælle om deres
erfaringer med forløb og behandling]
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Udfyld venligst evalueringsskema]
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
BILAG
Psykoedukation for pårørende til patienter med bipolar
affektiv sindslidelse
Regler for anvendelse af tvang
• Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og
sygehuse
• Tvang må først anvendes når det er gjort alt hvad der er muligt
for at få patienten til at medvirke frivilligt
• Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få
vejledning om mulighederne for at klage
• Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen
af tvang
• Patienten får beskikket en patientrådgiver
[Udlevering af pjecen Dine Rettigheder som patient i Psykiatrien]
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
27
Betingelser for tvangsindlæggelse
Betingelser:
1. Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles
hermed
2. Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten
for at give behandling
Det er tilfældet, når:
1. Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af
tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet
2. Patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv lidelse
28

similar documents