Załatwianie spraw w urzędach

Report
Załatwianie spraw w urzędach
administracji państwowej i samorządowej
w Polsce
Administracja – zarządzanie, kierowanie czymś,
np. państwem lub jakąś instytucją
Administracja publiczna - zespół organów i urzędów
realizujących zadania publiczne i zarządzających państwem,
- jest częścią władzy wykonawczej
- ma strukturę zhierarchizowaną,
- dzieli się na administrację rządową i samorządową
Naczelny organ administracji państwowej
Terenowe organy administracji rządowej
Jaka sprawa – w jakim urzędzie?
Cechy urzędnika państwowego
Urzędników w Polsce obowiązuje kodeks etyczny
Podanie
Wniosek o odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego
Skarga
Sposoby udostępniania informacji publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej - informator u
rzędowy dostępny na stronie: www.bip.gov.pl, zawiera linki do stron
internetowych różnych instytucji i organów,
• Wniosek o uzyskanie informacji niezawartych w BIP
• Obwieszczenie - zapis informacji publicznej wywieszony w miejscu
ogólnodostępnym
Załatwianie sprawy poprzez ePUAP
 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 www.epuap.gov.pl
 Temat str. 47 w podręczniku
mgr B. Sikora

similar documents