prezentacja - BIP m. st. Warszawy

Report
Analiza lokalizacji na terenie m. st.
Warszawy parkingów „Parkuj i Jedź”
przewidzianych do realizacji
w latach 2014 – 2018”
Prezentacja opracowania
Zamawiający:
m.st. Warszawa
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Wykonawca:
Sener sp. z o.o.
Zawartość opracowania
TOM I
Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”
TOM II
Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu
TOM III
Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP
TOM IV
Program budowy na lata 2014-2018 i oszacowanie kosztów
2
I
Charakterystyka planowanego, docelowego systemu parkingów „Parkuj i Jedź”
II
III
IV
3
Historia systemu Park and Ride
I
II
- Stany Zjednoczone
- Kolonia
- Hamburg
- Paryż
- Praga
- Helsinki
-…
III
IV
Komunikacja
indywidualna
- dyspozycyjność
- wygoda
- elastyczność
+
Komunikacja
zbiorowa
- wysoka efektywność wykorzystania
deficytowej przestrzeni ruchu
- ekologiczność
4
I
II
Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
1. Uchwała nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki
transportowej dla m.st. Warszawy.
STREFA I – Centralna
STREFA II – Obszary o intensywnej zabudowie
STREFA III – Pozostałe obszary
III
IV
2. Uchwała nr XVI/145/99 w sprawie ustaleń wiążących gminy
warszawskie przy sporządzaniu mpzp w zakresie ustaleń dla systemu
parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” dla samochodów osobowych i
parkingów dla samochodów ciężarowych.
27 obiektów, 7 zostanie wykonane w I etapie
- Wilanowska, Marymont, Połczyńska, Annopol, Kabaty, Al. Krakowska, Metro Młociny
5
I
Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
Inne dokumenty
II
III
Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy
(uchwała nr XXXVIII/492/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2001 r.)
Zasady zagospodarowania, organizacji i zarządzania parkingami typu „Parkuj
i Jedź” w Warszawie, październik 2001 r.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku, załącznik do
uchwały nr LXII/1789/2005
IV
Uchwała Rady m. st. Warszawy nr LXXXII/2746/2006, zmieniona uchwałą
nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. przyjęte zostało Studium
Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 10 października 2006 r.
6
SUiKZP
1
3
2
5
4
I
15
WYBUDOWANE I NIE OBJĘTE SUiKZP
6
17
WYBUDOWANE I OBJĘTE SUiKZP
16
7
II
8
18
9
19
III
23
21
10
11
12
20
24
IV
22
27
13
30
14
25
31
28
26
29
7
I
Analiza dokumentów związanych z budową parkingów P+R
Inne dokumenty
II
Uchwała nr LVIII/1749/2009 wraz z załącznikiem Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne,
9 lipca 2009 r.
III
Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze m.st. Warszawy do roku
2035, październik 2009 r.
IV
8
I
II
Etapy budowy parkingów P+R w Warszawie
I etap budowy
III
II etap budowy
IV
Metro Marymont
Metro Wilanowska
Metro Młociny
Połczyńska
Metro Ursynów
Anin
Stokłosy
Al. Krakowska
Rembertów
Kabaty
Wawer
Ursus Niedźwiadek
Falenica
Jeziorki
Wybudowano
Wybudowano
Zaplanowano
9
Usytuowanie parkingów
„Parkuj i Jedź”
wybudowanych w
I i II etapie
Parkingi „Parkuj i Jedź”
- wybudowane w I etapie
- wybudowane w II etapie
Metro Młociny
I
Metro Marymont
II
Połczyńska
Anin
III
Metro Wilanowska
Metro Ursynów
IV
Metro Stokłosy
10
I
II
Identyfikacja dotychczasowych działań podjętych w trakcie I i II etapu
III
IV
11
P+R Anin
Charakteryzacja parkingu II etapu budowy
Rejon skrzyżowania ul. Szpotańskiego i ul. VIII Poprzecznej
I
Przy stacji PKP Warszawa Anin
II
III
IV
Charakterystyka parkingów:
Przykład
- Położenie
- Liczba miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych i rowerów
12
Przykładowy parking
P+R Anin
I
„Anin”
Nazwa parkingu P+R
Data otwarcia
16 listopad 2009 r.
Lokalizacja parkingu
Anin
Typ parkingu
Parking naziemny, jednopoziomowy
samochody osobowe
Ilość miejsc
parkingowych
samochody osób
niepełnosprawnych
rowery
II
Strefa warunków obsługi komunikacyjnej
i parkowania pojazdów
III
Powiązania
z transportem
zbiorowym
83
3
60
III
autobus
Dogodne dojazdy i przesiadki do dzielnic:
Praga Południe i Śródmieście
szybka kolej miejska
Dogodne dojazdy i przesiadki do dzielnic:
Śródmieście, Ochota
Dojazd transportem indywidualnym
Dojazd ul. VIII Poprzeczna dochodzącą do ul.
Wydawniczej
Powiązania z ciągami pieszymi
Na północnej głowicy peronu znajduje się
przejście naziemne po torach. Można nim
wejść na peron od ul. Patriotów (na wysokości
ul. Lucerny) z jednej strony torów oraz od ul.
Wydawniczej po drugiej stronie torów.
Koszt budowy
2 000 000 PLN
IV
13
P+R Anin
I
Ocena funkcjonowania parkingów
Możliwość przesiadki na:
- kolej (SKM)
- autobus
II
Parking P+R „Anin” w trakcie budowy
III
Poj./dzień
IV
Autobusy obecnie zatrzymujące się na przystanku:
Średnie napełnienie parkingu P+R „Anin”
•01 – ul. Szpotańskiego, w kierunku Międzylesia:
119, 521, N22;
•02 – ul. Widoczna, w kierunku Śródmieścia: 521,
N22;
•03 – ul. Lucerny, w kierunku Traktu Lubelskiego:
119, 213;
•05 – u. Mrówcza, w kierunku Piechurowa: 213.
14
I
II
III
Analiza lokalizacyjna i programowa parkingów przedstawionych w SUiKZP
IV
15
I
Parkingi
wyznaczone w SUiKZP nie
objęte I i II etapem budowy
II
Analiza zasadności
realizacji parkingu P+R
III
IV
Dodatkowe
lokalizacje
Analiza możliwości
lokalizacji parkingu
Analiza
programowa
Rekomendacje dot. wyboru
danego typu parkingu
16
I
Analiza zasadności realizacji
parkingu P+R
II
III
IV
- Przeanalizowana zasadność budowy parkingów
określonych w SUiKZP i innych propozycji lokalizacji,
- Określono korzystność lokalizacji parkingów
17
I
II
Opis terenu
Analiza
Układ drogowy
możliwości
lokalizacji
III
parkingu
Powiązania z transportem zbiorowym
IV
Uwarunkowania realizacji
18
I
Opis terenu
Analiza
II
możliwości
lokalizacji
III
IV
parkingu
- Strefa warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów,
- Grunt działek (klasa bonitacyjna),
- Powierzchnia działek,
- Właściciel i władający działką,
- Sieci uzbrojenia.
19
I
Układ drogowy
Analiza
II
możliwości
lokalizacji
III
parkingu
IV
- Określenie możliwości dojazdu do parkingu,
- Charakterystyka dróg przyległych do parkingu,
- Opisanie funkcji i klasy dróg.
20
I
II
III
Powiązania z transportem zbiorowym
- Opis powiązań
z transportem zbiorowym
(obecnie i w przyszłości),
- Opis dostępnych
przystanków autobusowych,
tramwajowych i kolejowych,
- Opis możliwych relacji.
Analiza
możliwości
lokalizacji
parkingu
IV
21
I
II
III
Uwarunkowania realizacji
Opis uwarunkowań:
- realizacji inwestycji,
- formalno-prawnych,
- zapisanych w MPZP,
- wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Analiza
możliwości
lokalizacji
parkingu
IV
22
I
Analiza programowa
II
III
Określenie potrzebnej liczby miejsc parkingowych:
- samochody osobowe,
IV
- rowery.
23
Określenie potrzebnej ilości
miejsc parkingowych
Sam. osobowe
1. Podział na rejony komunikacyjne
2. Określenie potencjalnych podróży
3. Podział zadań przewozowych –
model kosztu uogólnionego
4. Koszty
5. Wydzielenie podróży P+R z
podróży odbywanych wyłącznie
komunikacją indywidualną
6. Wydzielenie podróży P+R z
podróży odbywanych wyłącznie
komunikacją zbiorową
7. Określenie udziałów podróży
odbywanych transportem
indywidualnym, zbiorowym
i w systemie P+R
8. Określenie pojemności parkingów
24
Określenie potrzebnej ilości
miejsc parkingowych
Rowery
1. Dokument „Standardy projektowe
i wykonawcze dla systemu
rowerowego w m.st. Warszawie”,
Biuro Projektowo-Konsultingowe
TransEko,
2. Kryteria atrakcyjności i dostępności
parkingów P+R dla ruchu
rowerowego
Kryterium 1– duża/średnia liczba
ścieżek rowerowych w pobliżu
parkingu (stan istniejący) - 0,5
Kryterium 2 – największe natężenia
ruchu rowerowego (powyżej 1 500
rowerów/dzień) - 2
Kryterium 3 – niska lub średnia
dostępność transportu publicznego
w dojeździe do parkingu - 1,5
Kryterium 4– atrakcyjność parkingu
P+R - 1,0
Kryterium 5 – potencjalne
zwiększenie ruchu rowerowego
po wybudowaniu parkingu P+R - 3,5
Dzielnica
Parking
Duża lub Największe Niska lub
średnia
natężenia
średnia
ilość
ruchu
dostępność
ścieżek rowerowego transportu
rowerowych > 1500
publicznego
w pobliżu
rowerów
w dojeździe
parkingu
/dzień
do parkingu
Kryterium 1 Kryterium 2
Mory
Nowe Bemowo
Oś. Górczewska
Annopol
Płochocińska
Białołęka Płudy
Winnica
Żerań
Czerniaków
Mokotów
Służewiec
Ochota
Al. Jerozolimskie
Bemowo
Praga Płd.
Gocław
Głębocka
Targówek Kondratowicza
Targówek Fabr.
Dawidy
Ursynów Jeziorki
Kabaty
Falenica
Wawer
Miedzeszyn
Międzylesie
Wilanów Wilanów
Włochy
Raków
Atrakcyjność
parkingu
P+R
Kryterium 3 Kryterium 4
+
+
Potencjalne
zwiększenie Liczba miejsc
parkingowych
ruchu
dla
rowerowego
samochodów
po
na P+R
wybudowaniu
parkingu P+R
Kryterium 5
≤ 100
+
+
+
+
+
+
+
94
+
+
+
+
+
+
471
193
416
736
438
+
385
593
310
+
+
+
+
+
+
+
+
> 100
149
251
381
669
235
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Wytyczne:
1 miejsce dla
Sugerowana
rowerów na Suma
liczba
30 miejsc dla wsp. miejsc dla
samochodów
rowerów
osobowych
74
81
97
397
162
112
109
622
371
5
8
13
22
8
3
16
6
14
25
15
5,0
2,5
2,0
1,0
1,5
5,0
1,5
2,5
2,0
1,0
2,5
25
21
25
22
12
16
24
16
28
25
36
13
20
10
2
3
3
13
5
4
4
21
12
2,5
1,5
1,0
5,0
5,0
5,0
3,5
5,0
5,0
5,5
1,0
1,5
32
30
10
12
14
16
46
27
19
20
21
19
25
I
Rekomendacja dot. wyboru danego
typu parkingu
II
III
IV
Określono dla każdej z lokalizacji parkingów, najkorzystniejszy
typ parkingu proponowanego do wybudowania.
Wyróżnia się trzy możliwe typy parkingów do budowy:
naziemny (jednopoziomowy, nadziemny lub podziemny
(kubaturowy).
26
Nazwa parkingu P+R
Lokalizacja
parkingu
Os. Górczewska
Dzielnica
Bemowo
Obszar MSI
Jelonki Północne
Rejon
sk rzyżowania
Przy skrzyżowaniu ul. Doroszewskiego z ul. Lazurową
Nr obrębu
6-11-09
Nr działki / część działki
3/1
3/2
3/3
4/12
7
7
7
9
9
Własność działki
m.st.
m.st.
m.st.
Warszawa Warszawa Warszawa
m.st.
Warszawa
m.st.
Warszawa
Władający działką
Zarząd
Zarząd
Zarząd
Transportu Transportu Transportu
Miejskiego Miejskiego Miejskiego
użytkownik
wieczysty:
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"Górczewska"
użytkownik
wieczysty:
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"Górczewska"
Nr jed. rej.
I
Podsumowanie
IV
Proponowana powierzchnia
pod budowę parkingu [ha]
samochody
Szacunkowa
liczba miejsc osobowe
parkingowych rowery
II
III
Oznaczenie użytku
Tabelaryczne
zestawienie
wszystkich
najważniejszych
danych
dr
dr
Ba
Bi
Bi
0,01
0,005
0,3
0,05
0,08
381
25
Uzbrojenie terenu
Sieci kanalizacyjne, sieci elektroenergetyczne
Strefa warunków obsługi
komunikacyjnej i parkowania
pojazdów
II
Metro
Kolej
Tramwaj
Istniejące
powiązania
z transportem
publicznym
4/14
W odległości ok. 70 m od projektowanego parkingu znajduje się pętla
tramwajowa. Obsługiwane linie tramwajowe: 10, 26
W bezpośrednim sąsiedztwie od projektowanego parkingu znajduje
się zespół przystanków autobusowych i pętla autobusowa:
Linie zwyk łe: 122, 125, 149, 189, 190
Autobus
Linia przyspieszona ok resowa: 401
Linie przyspieszone: 501, 506
Linie strefowe: 712, 714, 719, 729
Linie nocne: N42, N95
Planowane
inwestycje
w obrębie
parkingu
związane
z transportem
publicznym
Metro
Budowa II linii metra, odcinka pomiędzy stacją "Rondo
Daszyńskiego" i stacją "Mory" zostanie rozpoczęta w 2017 roku.
Stacja metra "Lazurowa" będzie znajdowała się w odległości
ok. 150 m od parkingu P+R
Kolej
Tramwaj
-
Autobus
W zależności od potrzeb mogą zostać uruchomione kolejne linie lub
zwiększona frekwencja autobusów
Typ parkingu
naziemny kubaturowy
JEST
MPZP
NIE MA
Plan w opracowaniu: Uchwała Nr LXXXIII/2772/2006 z dnia 19
października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
27
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Jelonki
I
II
III
IV
Przedstawienie programu budowy parkingów P+R
i oszacowanie kosztów
Analiza wielokryterialna
28
I
II
III
1
2
Określenie
kryteriów zbiorczych
3
Określenie
kryteriów
szczegółowych
w każdej grupie
Kodowanie wartości
według kryteriów
4
5
Ustalenie wag
kryteriów zbiorczych
i szczegółowych
Utworzenie macierzy
oceny dla kryteriów
zbiorczych
i szczegółowych
IV
29
1
I
II
III
4
Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
1.1. Natężenie ruchu
1.2. Odległość P+R od centrum miasta
1.3. Dostępność środków transportu
zbiorowego
1.4. Szacunkowa liczba mieszkańców
w 2015 r. dla dzielnicy
4.1. Inwestycje transportowe
warunkujące powstanie parkingu
4.2. Liczba miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych
4.3. Liczba miejsc parkingowych dla
rowerów
2
5
Kryterium zbiorcze - terenowe
2.1. Dostęp do układu drogowego
2.2. Uzbrojenie terenu
3
IV
Kryterium zbiorcze - ruchowe
Kryterium zbiorcze - planistyczne
5.1. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
m. st. Warszawy
5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Kryterium zbiorcze - czasowe
6
3.1. Czas przygotowania inwestycji
3.2. Czas realizacji inwestycji
Kryterium formalno-prawne
6.1. Pozyskanie terenu
6.2. Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej
30
I
Wartości poszczególnych kryteriów są wyrażone w różnych jednostkach,
sprowadzono je do porównywalności za pomocą kodowania
metodą Pattern
II
III
IV
Podstawy teoretyczne i przykłady
zastosowań w budownictwie
METODY WIELOKRYTERIALNEJ i ANALIZY
PORÓWNAWCZEJ,
Janusz Szwabowski, Joanna Deszcz,
Gliwice 2001 r.
31
Stymulanta
I
 Natężenie ruchu
 Odległość parkingu P+R
od centrum miasta
II
 Dostępność środków transportu
zbiorowego
 Szacunkowa liczba mieszkańców w
III
IV
2015 r. dla dzielnicy
 Dostęp do układu drogowego
Destymulanta
 Czas przygotowania inwestycji
 Czas realizacji inwestycji
 Inwestycje transportowe
warunkujące powstanie parkingu
 Uzbrojenie terenu
 Pozyskanie terenu
 Liczba miejsc postojowych
 Obszar Prawnej Ochrony
dla samochodów osobowych
Konserwatorskiej
 Liczba miejsc postojowych
dla rowerów
 SUiKZP m. st. Warszawy
 MPZP
32
Przyjęte kryteria i ich wagi
Kryterium
1. Kryterium zbiorcze - ruchowe
I
Natężenie ruchu
60
1.2.
Odległość P+R od centrum miasta
10
1.3.
Dostępność środków transportu zbiorowego
20
1.4.
Szacunkowa liczba mieszkańców w 2015 r. dla dzielnicy
10
IV
10
2.1.
Dostęp do układu drogowego
80
2.2.
Uzbrojenie terenu
20
3. Kryterium zbiorcze - czasowe
III
30
1.1.
2. Kryterium zbiorcze - terenowe
II
Waga (%)
10
3.1.
Czas przygotowania inwestycji
60
3.2.
Czas realizacji inwestycji
40
4. Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
35
4.1.
Inwestycje transportowe warunkujące powstanie parkingu
60
4.2.
Liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
30
4.3.
Liczba miejsc parkingowych dla rowerów
10
5. Kryterium zbiorcze - planistyczne
5
5.1.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m. st. Warszawy
20
5.2.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
80
6. Kryterium zbiorcze - formalno-prawne
10
6.1.
Pozyskanie terenu
80
6.2.
Obszar Prawnej Ochrony Konserwatorskiej
20
Przyjęta punktacja
Przyjęta punktacja
Kryteria
1. Kryterium zbiorcze - ruchowe
1.1. Natężenie ruchu
poj./dobę
1.2. Odległość P+R od centrum miasta liczba km od centrum miasta
Dostępność środków transportu
1.3.
zbiorowego
1.4.
kolej i metro - 3 pkt
tramwaj - 2 pkt
autobus - 1 pkt
Szacunkowa liczba mieszkańców
liczba ludności
w 2015 r. dla dzielnicy
2. Kryterium zbiorcze - terenowe
7 - bardzo dobry
2.1. Dostęp do układu drogowego
3 - dobry
1 - niedostateczny
2.2. Uzbrojenie terenu
liczba sieci uzbrojenia na działkach
3. Kryterium zbiorcze - czasowe
Własność/władający: Skarb Państwa/miasto - 1 pkt
Skarb Państwa/inny władający - 2-3 pkt.
3.1. Czas przygotowania inwestycji
Prywatny możliwy do wykupienia lub grunt Skarbu Państwa/miasta
z utrudnieniami uzyskania - 4-5 pkt
Prywatny i bardzo trudny do wykupienia - 8 pkt
nadziemny/podziemny - duży 5 pkt
3.2. Czas realizacji inwestycji
nadziemny/podziemny - średni 3 pkt
naziemny - 1 pkt
4. Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
34
Własność/władający: Skarb Państwa/miasto - 1 pkt
Przyjęta
punktacja
3.1. Czas przygotowania inwestycji
Prywatny możliwy do wykupienia lub grunt Skarbu Państwa/miasta
Skarb Państwa/inny władający - 2-3 pkt.
z utrudnieniami uzyskania - 4-5 pkt
Prywatny i bardzo trudny do wykupienia - 8 pkt
nadziemny/podziemny - duży 5 pkt
3.2. Czas realizacji inwestycji
Kryteria
nadziemny/podziemny - średni 3 pkt
naziemny - 1 pkt
Przyjęta punktacja
5. Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
planistyczne
4.
Studium Uwarunkowań i Kierunków
5.1. Zagospodarowania Przestrzennego
m.st. Warszawy
Inwestycje transportowe
4.1.
warunkujące powstanie parkingu
5.2.
SUiKZP: wybudowane w latach:
Inwestycje
jest - 3 pkt
nie ma - 1 pkt
do 2013 - 0,5
2014 - 2016 - 1
MPZP:
2016
- 2018 - 3
jest - 6 pkt
Miejscowy Plan Zagospodarowania 2019 i dalej - 8
w opracowaniu - 2 pkt
Przestrzennego
W
nieprzypadku
ma - 1 pkt niepewnej daty zakończenia inwestycji - średnia
arytmetyczna
jest, jednak nie ma wzmianki o budowie P+R - 1 pkt
Liczba miejsc
parkingowych
6.4.2.
Kryterium
zbiorcze
- formalno-dla
samochodów
osobowych
prawne
4.3.
Liczba miejsc parkingowych dla
rowerów Kryteria
liczba miejsc parkingowych
liczba miejsc parkingowych
Przyjęta punktacja
5. Kryterium zbiorcze - planistyczne
Studium Uwarunkowań i Kierunków SUiKZP:
5.1. Zagospodarowania Przestrzennego jest - 3 pkt
m.st. Warszawy
nie ma - 1 pkt
6.1. Pozyskanie terenu
MPZP:
jest - 6 pkt
Miejscowy Plan Zagospodarowania
5.2.
w opracowaniu - 2 pkt
Przestrzennego
nie ma - 1 pkt
S - Skarb Państwa
jest, jednak nie ma wzmianki
budowie
P+R - 1 pkt
Mo- m.st.
Warszawa
P - teren prywatny
6. Kryterium zbiorcze - formalnoprawne
Strefa ochrony otoczenia:
6.2.
Obszar Prawnej Ochrony
Konserwatorskiej
3 - tak
35
Przyjęta punktacja
Kryteria
5. Kryterium zbiorcze - planistyczne
Przyjęta punktacja
Studium Uwarunkowań i Kierunków SUiKZP:
5.1. Zagospodarowania Przestrzennego jest - 3 pkt
m.st. Warszawy
nie ma - 1 pkt
MPZP:
jest - 6 pkt
Miejscowy Plan Zagospodarowania
5.2.
w opracowaniu - 2 pkt
Przestrzennego
nie ma - 1 pkt
jest, jednak nie ma wzmianki o budowie P+R - 1 pkt
6. Kryterium zbiorcze - formalnoprawne
6.1. Pozyskanie terenu
S - Skarb Państwa
M - m.st. Warszawa
P - teren prywatny
Strefa ochrony otoczenia:
Obszar Prawnej Ochrony
6.2.
Konserwatorskiej
3 - tak
1 - nie
36
Kryterium zbiorcze - ruchowe
I
0,050
0,045
II
0,040
0,035
0,030
0,025
III
0,020
0,015
0,010
0,005
IV
0,000
37
Kryterium zbiorcze - terenowe
I
0,06
0,05
II
0,04
0,03
III
0,02
0,01
IV
0
38
Kryterium zbiorcze - czasowe
I
0,08
0,07
II
0,06
0,05
0,04
III
0,03
0,02
0,01
IV
0
39
Kryterium zbiorcze - funkcjonalne
I
0,07
0,06
II
0,05
0,04
0,03
III
0,02
0,01
IV
0
40
Kryterium zbiorcze - planistyczne
I
0,08
0,07
II
0,06
0,05
0,04
III
0,03
0,02
0,01
IV
0
41
Kryterium formalno-prawne
I
0,07
0,06
II
0,05
0,04
0,03
III
0,02
0,01
IV
0
42
Wyniki analizy wielokryterialnej
I
0,045
0,04
II
0,035
0,03
0,025
0,02
III
0,015
0,01
0,005
0
IV
43
I
II
III
IV
Przedstawienie programu budowy parkingów P+R
i oszacowanie kosztów
Oszacowanie kosztów
44
Program budowy parkingów
I
Scenariusz optymistyczny
Wynikający z potrzeb
II
2014
2015
2016
2017
2018
Kabaty
III
Winnica
+
Jeziorki
Falenica (1)
+
Żerań
Górczewska (1)
+
Dawidy
Aleje
Jerozolimskie
IV
45
Program budowy parkingów
I
II
III
Scenariusz realny
Określony na podstawie dotychczasowego budżetu
2014
2015
2016
2017
2018
Winnica
Kabaty
Żerań
Górczewska (1)
Falenica (1)
+
Jeziorki
IV
46
Program budowy parkingów
I
II
III
Scenariusz pesymistyczny
Związany z trudnościami
pojawiającymi się przy budowie elementów towarzyszących
2014
Winnica
2015
2016
2017
2018
Żerań
Falenica (1)
+
Jeziorki
Dawidy
Aleje
Jerozolimskie
IV
47
Koszty budowy parkingów
Scenariusz
optymistyczny
Rok
budowy
Parking
Całkowity koszt
budowy
[PLN netto]
Scenariusz
realny
Rok
budowy
Parking
Całkowity koszt
budowy
[PLN netto]
Scenariusz
pesymistyczny
Rok
budowy
Parking
Całkowity koszt
budowy
[PLN netto]
2014
Winnica
18 822 844,78
2014
Winnica
18 822 844,78
2014
Winnica
2014
Jeziorki
2 913 377,12
2015
Kabaty
29 831 544,90
2015
Żerań
3 365 609,66
2015
Kabaty
29 831 544,90
2016
Żerań
3 365 609,66
2016
Falenica (1)
3 726 670,62
2016
Falenica (1)
3 726 670,62
2017
Górczewska (1)
15 468 258,46
2016
Jeziorki
2 913 377,12
2016
Żerań
3 365 609,66
2018
Falenica (1)
3 726 670,62
2017
Dawidy
2 162 316,52
2017
Górczewska (1)
15 468 258,46
2018
Jeziorki
2 913 377,12
2018
Aleje Jerozolimskie
2017
Dawidy
2018
Aleje Jerozolimskie
16 494 952,98
Razem:
92 785 575,05
2 162 316,52
Razem:
74 128 305,55
18 822 844,78
Razem:
16 494 952,98
47 485 771,68
48
I
II
Dziękujemy za uwagę
III
IV
49

similar documents