konferencja-27-11-2014-prezentacja-ewojewoda

Report
Projekt Wojewody Opolskiego
Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną
w województwie opolskim
Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość:
6,3 mln zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5,2 mln zł
Okres realizacji: 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:
Główne kryterium wyboru:
System dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, umożliwiający
kompleksowe załatwianie i rozstrzyganie spraw, w tym z zakresu postępowania
administracyjnego.
Pozostałe korzyści:
• Transparentność działania urzędów i urzędników - osiągana poprzez
odzwierciedlenie wszystkich czynności wykonywanych przez urzędników w trakcie
załatwiania spraw (łącznie z rejestrowaniem kolejnych wersji dokumentów).
• Realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie
w postaci elektronicznej poprzez EZD zintegrowanym z ePUAP.
• Uruchomienie korespondencji wewnętrznej w urzędach wyłącznie w postaci
elektronicznej.
• Interoperacyjność - na poziomie operacyjnym poprzez automatyczną komunikację
pomiędzy urzędami terenowymi oraz centralnymi via ePUAP.
• Możliwość zbierania statystyk funkcjonowania EZD w skali kraju - dzięki
jednolitości systemu EZD .
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:
Korespondencja wychodząca z Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego (w tysiącach)
Korespondencja wpływająca do Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego (w tysiącach)
93
65
86
80
78
55
54
73
44
38
35
29
18
12
7
0
0
2010 r.
2011 r.
2
2012 r.
Korespondencja elektroniczna
0
2013 r.
2014 r.
Korespondencja tradycyjna
0
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Korespondencja elektroniczna
2013 r.
2014 r.
Korespondencja tradycyjna
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją:
Sprawy prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w latach 2012-2014
52.80%
47.24%
47.20%
52.76%
70.19%
29.81%
2012 r.
2013 r.
elektroniczne
tradycyjne
2014 r.
Schemat obiegu dokumentacji w EZD
WYSŁANIE ODPOWIEDZI DO KLIENTA
ZŁOŻENIE PISMA DO URZĘDU
(RÓŻNE DROGI)
ePUAP
SKŁAD
CHRONOLOGICZNY
POCZTA
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI
PISMA
ODPOWIEDŹ DO KLIENTA
ELEKTRONICZNY
REJESTR PRZESYŁEK
DEKRETACJA PISMA
REALIZACJA ELEKTRONICZNA
OSOBIŚCIE
REJESTRACJA SPRAWY
OBIEG PISMA (SPAWY) W
JEDNOSTCE
ORGANIZACYJNEJ
Rejestracja korespondencji w systemie EZD
Cele projektu:
Pełna informatyzacja
wewnętrznych procesów 13
urzędów administracji
rządowej z terenu
województwa opolskiego
Udostępnienie
e-usług
Zapewnienie elektronicznej
komunikacji pomiędzy 13
jednostkami oraz pomiędzy
mieszkańcami
a tymi jednostkami
Partnerzy projektu:
• Inspekcja Sanitarna
• Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych
• Kuratorium Oświaty
• Opolski Urząd Wojewódzki
• Inspekcja Ochrony Środowiska
• Inspekcja Nadzoru Budowlanego
• Inspekcja Handlowa
• Inspekcja Transportu Drogowego
• Inspekcja Ochrony Roślin i
Nasiennictwa
• Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska
• Państwowa Straż Rybacka
• Urząd Ochrony Zabytków
• Inspekcja Farmaceutyczna
Schemat funkcjonowania Opolskiej Platformy Cyfrowy Urząd
EZD
...
EZD
SERWEROWNIA
BIP
RRDF
ePUAP
OPCU
PLATFORMA
KLIENT
Uzyskane efekty:
• skrócenie czasu załatwiania
spraw,
• oszczędność kosztów,
• lepsza jakość usług,
• poprawa kompetencji
cyfrowych
Zakres rzeczowy:
Sprzęt i oprogramowanie do
serwerowni centralnej
Szkolenia dotyczące
informatyzacji
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz
wyposażenie do wdrożenia EZD
Elektroniczne Zarządzanie
Dokumentacją
Łącza telekomunikacyjne
Opolska Platforma Cyfrowy Urząd oraz Biuletyny
Informacji Publicznej
Funkcjonalności Opolskiej Platformy Cyfrowy Urząd
ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE
USŁUGI
DLA INSTYTUCJI,
URZĘDÓW
FORMULARZE
ELEKTRONICZNE
OFERTY
PRACY
E - USŁUGI
USŁUGI
DLA OBYWATELI
OPCU
STAN SPRAWY
E - PŁATNOŚCI
USŁUGI
DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
BIP – ujednolicony dla wszystkich jednostek projektu
Ujednolicony wygląd i
prezentacja treści
Elementy wspólne:
- usługi
- zamówienia publiczne
- praca
- stan sprawy
Aplikacja mobilna
Sprawy z wykorzystaniem e-formularzy interaktywnych w podziale na
poszczególne grupy odbiorców w ujęciu rocznym
wszyscy
1583
osoby fizyczne
3620
instytucje
publiczne
2355
przedsiębiorcy
1136
Liczba formularzy dla:
- przedsiębiorców
- os. fizycznych
- instytucji publicznych
- wszystkich
3
20
11
48
W ramach projektu opracowano 81 formularzy
umożliwiających załatwienie sprawy on-line.
Procentowy udział „spraw interaktywnych” w ogólnej liczbie spraw
z wykorzystaniem e-formularzy
pozostałe
sprawy
54%
Liczba spraw ogółem
w tym:
- sprawy interaktywne
- pozostałe sprawy
sprawy
interaktywne
46%
18.755
8.694
10.061
Szkolenia związane z EZD
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla
nowych
użytkowników
wdrażanego
systemu
Elektronicznego Zarzadzania Dokumentami –
pozwalające pracownikom umiejętnie posługiwać się
wdrożonymi aplikacjami informatycznymi.
Przeprowadzone szkolenia obejmowały zagadnienia
związane z:
• instrukcją kancelaryjną i obiegiem dokumentów,
• dostępem do informacji publicznej,
• obsługą pakietów biurowych w kontekście
integracji z systemem EZD.
Instrukcja, 36
Word, 465
Excel, 465
EZD, 570
KLIENT
Proces wypełniania e-formularza
URZĄD
SYSTEM EZD
WYPEŁNIENIE
FORMULARZA NA
PLATFORMIE
POBIERANIE SPRAW
PDF
WYSYŁANIE Z DANYCH DO ePUAP
ePUAP
PODPIS KLIENTA
Dziękujemy za uwagę

similar documents