PowerPoint-presentasjon

Report
Jannecke Wiers-Jenssen
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i
Norge?
Hovedspørsmål
Hvem er de utenlandske studentene i Norge?
Hvorfor velger de Norge som studieland?
Hvordan vurderer de utdanningstilbudet?
Er det noen forhold de opplever som spesielt utfordrende?
Er de integrert i studiemiljøet?
Hvor mange ønsker å bli i Norge?
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Sterk vekst i antall utenlandske
studenter
21-11-14
Norske studenter i utlandet og utenlandske studenter i Norge
Kilde: Lånekassen og DBH
25000
20000
Norske
studenter i
utlandet
15000
10000
Utenlandske
studenter i
Norge
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Veksten i antall studenter fra de største avsenderlandene
Kilde: DBH
2000
Kina
1800
Tyskland
1600
Russland
1400
Sverige
1200
Frankrike
1000
Danmark
800
Spania
600
Iran
400
Polen
200
USA
Nepal
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Bakgrunn for vekst i antall utenlandske studenter i Norge
Økt vekt på internasjonalisering på ulike nivå
– Internasjonale avtaler og reformer (Bolognaprosessen,
Lisboakonvensjonen)
– Økning i antall engelskspråklige programmer
– «Internasjonalisering hjemme»
Kvalitetsreformen
– Endring i finansieringsmodell
– Økt konkurranse mellom norske læresteder
Fravær av studieavgifter
Stipendordninger (Kvote-, nordområde-, ERASMUS-stipend etc.)
Arbeidsinnvandring
Teknologisk utvikling (nettstudier)
PhD-utdanning: Lønn under arbeid
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Typer studenter
Hovedtyper
Helgradsstudenter
Delgradstudenter (delstudenter, utvekslingsstudenter)
Kvotestudenter (fra U-land og Balkan)
Andre programstudenter (NORDPLUS osv.)
«Free movers»
Fjernstudenter/nettstudenter
Studenter som er bosatt i Norge fra før
(arbeidsinnvandrere, flyktninger, familiegjenforente m.m.)
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
NIFU rapport 34/2014
Utenlandske studenters syn på å
studere i Norge
21-11-14
Spørreundersøkelse til utenlandske studenter 2014
Innsamlingstidspunkt: April 2014
Målgruppe: utenlandske statsborgere som startet sin
utdanning i Norge i 2013 eller vinteren 2014, og som
fremdeles var studenter i Norge på
undersøkelsestidspunktet
Type undersøkelse: Elektronisk spørreskjema distribuert på
e-post
Oppslutning: 3216 respondenter = 40 prosent svar.
Svarprosent varierer med landbakgrunn
Innsamlet av SIU
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Hvor kommer helgradstudentene fra?
Norden; 12
Afrika, 15
Vest-Europa
utenom
Norden, 20
Asia, 26
Øst-Europa og
Russland, 19
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Mellom- og
Nord-Amerika Sør-Amerika, 4
og Oseania, 5
21-11-14
Hvor kommer delgradstudentene fra?
Norden, 6
Afrika; 2
Asia, 10
Mellom- og
Sør-Amerika; 4
Nord-Amerika
og Oseania, 6
Vest-Europa
utenom
Norden, 55
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Øst-Europa og
Russland, 18
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Hvorfor studere i Norge?
21-11-14
Til Norge for å studere eller av andre årsaker?
100
90
80
86
74
70
60
50
40
27
30
20
15
10
0
Kom til Norge for å studere
Helgrad
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Kom av andre årsaker
Delgrad
21-11-14
Viktigste årsaker, helgrad
Ingen studieavgifter
Engelskspråklige programmer og kurs
Fredelig og trygt samfunn
Forbedre karrieremulighetene i Norge
Forbedre karrieremuligheter i hjemlandet
Forbedre karrieremuligheter i andre land
Teknologisk avansert samfunn
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Viktigste årsaker, delgrad
Engelskspråklige programmer og kurs
Forbedre karrieremuligheter i hjemlandet
Uberørt natur
Fredelig og trygt samfunn
Forbedrede karrieremulighetene i andre land
Teknologisk avansert samfunn
Undervisningens rennommé
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Valg av lærested, viktigste årsaker
HELGRAD
Program/kurs som tilbys
Lokalisering av lærested
Institusjonens fasiliteter
Undervisningens
rennommé
Institusjonsprofil slik den
framstår på internett
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
DELGRAD
Hjemmeinstitusjon har
utvekslingsavtale med
lærestedet
Engelskspråklige
programmer
Program/kurs som tilbys
Lokalisering av lærestedet
Internasjonal campus
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Vurdering av utdanningen
21-11-14
Vurdering av undervisning og veiledning
Skala 1(misfornøyd) – 5(svært fornøyd)
Faglærernes evne til å gjøre
undervisningen engasjerende
3.8
Faglærernes evne til å gjøre vanskelig
stoff forståelig
3.8
Hvordan undervisningen dekkes
studieprogrammet lærestoff (pensum)
3.8
Kvaliteten på tilbakemelding på eget
arbeid
3.6
Den individuelle oppfølgingen av
studentene
3.5
Lærerens evne til å undervise på
engelsk
4.1
1.0
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
21-11-14
5.0
Vurdering av studie- og læringsmiljø
Skala 1(misfornøyd) – 5(svært fornøyd)
Det sosiale miljøet blant studentene på
studieprogrammet
3.7
Det faglige miljøet blant studentene på
studieprogrammet
3.8
Lokaler for undervisning og øvrig
studiearbeid
4.2
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen
4.2
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer,
internett og PC-tilgang)
4.2
Bibliotekstjenester
4.2
Introduksjonsarrangementer for
internasjonale studenter
3.9
1.0
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
21-11-14
5.0
Vurdering av utdanningen - mønstre
Studenter fra Afrika, Øst-Europa og Russland er mer
fornøyd enn andre
Studenter fra Nord-Amerika er mindre fornøyd enn andre,
særlig når det gjelder tilbakemelding og veiledning
Små forskjeller mellom helgrad- og delgradstudenter
Små forskjeller mellom lærestedstyper, men studenter på
private læresteder er litt mindre fornøyde
Samfunnsfagstudenter generelt litt mindre fornøyd enn
andre
Utenlandske studenter mer fornøyd enn norske studenter
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Utfordringer og integrasjon
21-11-14
Utfordringer ved å studer i Norge
Mestre faglige krav
8
Ha et aktivt sosialt liv
22
13
24
Bli kjent med nordmenn
26
Håndtere levekostnader
28
Håndtere klimaet
0
32
10
5 Mye vanskeligere enn forventet
3
30
2
40
50
11
14
10
21
19
23
60
9
28
35
20
4
24
28
19
8
20
30
18
10
19
28
14
Tilpasse seg norsk livvsstil/kultur
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
41
70
5
14
80
90
1 Mye enklere enn forventet
21-11-14
100
Omgang med nordmenn på lærestedet
Norden
51
Vest-Europa utenom Norden
20
27
Øst-Europa og Russland
33
33
Nord-Amerika og Oseania
28
Asia
22
Afrika
24
Alle
16
Daglig/nesten daglig
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
10
29
16
40
30
Hver uke
27
17
21
30
40
17
12
32
20
25
12
33
30
0
25
31
28
18
15
40
Mellom- og Sør-Amerika
10
15
50
Hver måned
60
26
70
80
90
Sjelden/aldri
21-11-14
100
Omgang med nordmenn på fritiden
Norden
48
Vest-Europa utenom Norden
24
24
Øst-Europa og Russland
31
28
Nord-Amerika og Oseania
26
38
Mellom- og Sør-Amerika
22
12
Afrika
13
Alle
19
Daglig/nesten daglig
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
10%
17
29
Hver uke
30%
40%
18
39
41
17
51
27
20%
16
22
24
0%
28
21
26
17
18
28
18
Asia
12
18
50%
Hver måned
60%
31
70%
80%
90%
Sjelden/aldri
21-11-14
100%
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Framtid i Norge?
21-11-14
Andel som vurderer å bli i Norge
86
Norden
44
68
Vest-Europa utenom Norden
37
80
Øst-Europa og Russland
60
69
Nord-Amerika og Oseania
32
77
Mellom- og Sør-Amerika
33
69
Asia
44
48
Afrika
37
70
Alle
42
0
10
20
Helgrad
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
30
40
50
60
70
80
90
Delgrad
21-11-14
100
Hva vil de gjøre om de blir i Norge?
70
60
Helgrad
Delgrad
50
40
30
20
10
0
Jeg vil fortsette
som student
Jeg ønsker å finne Jeg har alt funnet
jobb Norge
jobb i Norge
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Annet
21-11-14
Hvorfor arbeide i Norge?
50
45
Helgrad
Delgrad
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Gode
Høyt lønnsnivå Vanskelig å finne
Har familie,
karrieremuligheter
jobb i hjemlandet venner og/eller
i Norge
partner i Norge
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Annet
21-11-14
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
Avslutning
21-11-14
Oppsummering
Helgradstudentene kommer fra hele verden,
delgradstudentene hovedsakelig fra Europa
Viktigste årsaker til å studere i Norge er engelskspråklige
programmer, fravær av studieavgifter og trekk ved natur og
samfunn
Utvekslingsavtaler avgjørende for valg av lærested
Undervisnings- og læringsmiljø vurderes positivt
Levekostnader og å bli kjent med nordmenn er utfordrende
Begrenset kontakt mellom utenlandske og norske studenter
Et flertall av gradstudentene vurderer å bli i Norge
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
Implikasjoner/punkter til refleksjon
Lite kontakt mellom utenlandske og norske studenter
– Begrenser utbyttet for utenlandske og norske studenter
– Ikke tråd med målene for internasjonaliseringspolitikken
– Hvorfor er det slik, og hva kan gjøres?
Mange ønsker å bli i Norge
– Hvordan kan man tilrettelegge for at flere blir?
– Hvilke implikasjoner har i så fall dette?
Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?
21-11-14
[email protected]
www.nifu.no

similar documents