Ung i Vestfold 2013

Report
UNG I VESTFOLD
Levekårsundersøkelse om
ungdom
Ungdata 2013
Marte Kvernland
Folkehelserådgiver
[email protected]
Tlf: 915 20 384
Agenda
• Om prosjektet Ung i Vestfold
• Resultater fra Horten vgs
• Forskningsrapport med
analyser av
påvirkningsfaktorer
• Oppfølging og veien videre
Prosjekt
UNG I VESTFOLD 2013
•
Felles gjennomføring av levekårsundersøkelse om
ungdom i 13 kommuner (Tønsberg gjennomført i
2012)
•
Omfang: ungdomsskolen og videregående VG1,
Vestfold er 100 % dekket av Ungdata i 2013
•
Felles forskningsrapport
•
Regional konferanse 25-26 november 2013
•
Systematisk arbeid: Samarbeid og erfaringsdeling i
kompetanse- og tverrfaglignettverk, spredning av
resultater, prioritering, forankring i planer,
implementering og evaluering
•
Ny undersøkelse om 3, eller 5 år?
Bakgrunn: Folkehelselovens
krav til oversikt fra 2012
Temaområder i Ungdata
UNG I VESTFOLD 2013
• Unikt omfang: 8700 elever
har svart
• Unikt kunnskapsgrunnlag:
Telemarksforskings rapport
http://www.vfk.no/Documents/vfk.no-dok/Folkehelse/Ungdata/Endelig%20Ungdata%20Vestfold%20151113.pd
f
• Unik mobilisering på
konferanse http://www.vfk.no/Tema-ogtjenester/Folkehelse/Ung-i-Vestfold-konferansen
•
Mål om unik implementering og gjennomføring..
Media
Nøkkeltall på VGS i Vestfold
sammenlignet med Norge
Tendenser
– De fleste har en fortrolig venn og er fornøyd med foreldre, venner og
nærmiljø (likt landssnittet)
– Unge i Vestfold er noe mindre aktive i fritidsorganisasjoner, leser mindre
bøker, men spiller dataspill, shopper og oppgir at de trener mer enn
landssnittet
– Færre er fornøyd med utseende, flere er plaget av ensomhet og høyere
grad av nedstemthet. Det mobbes i liten grad mer i Vestfold enn på
landsbasis
– Unge i Vestfold bruker betydelig mindre tid på lekser og skulker mer, men
de trives på skolen.
– Litt flere unge i Vestfold tror de vil bli arbeidsledige, og litt flere tror de vil ta
høyere utdanning
– Unge i Vestfold nasker, sloss, røyker, snuser, drikker mindre, men flere
oppgir at de kan skaffe hasj/marihuana.
Ungdata-undersøkelsen i
Horten 2013
FAKTA OM UNDERSØKELSEN:
•
Tidspunkt: Uke 17 – 23
•
Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1
•
Antall: 799 (US) / 286 (VGS)
•
Svarprosent: 77 (US) / 63 (VGS)
Standardrapport kjønn
(videregående skole)
SKOLE OG FRAMTID
DEFINISJONER:
•
50
Lekser (minst 30 min.)
49
44
Skulking
47
Tror de vil ta høyere utdanning:
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at
du vil komme til å ta utdanning på universitet
eller høgskole?
•
95
Skulking:
Andel som svarer «minst én gang» på
spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året?
•
95
Trives på skolen
Lekser (minst 30 min.):
Andel som svarer «1/2 – 1 time» eller mer på
spørsmålet: Hvor lang tid bruker du
gjennomsnittlig per dag på lekser og annet
skolearbeid (utenom skoletiden)?
•
Horten
Trives på skolen:
Andel som svarer «trives svært godt» eller
«trives nokså godt» på spørsmålet: Trives du på
skolen?
•
Vestvold
67
Tror de vil ta høyere
utdanning
65
Tror de vil bli arbeidsledig:
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at
du noen gang vil bli arbeidsledig?
13
Tror de vil bli
arbeidsledig
14
0
25
50
75
100
F.2.1 Læringsmiljø og akademisk selvbilde:
Her kommer noen påstander om skolen og hvordan det er å gå på skolen. Hvordan
stemmer disse utsagnene med hva du selv mener? (Andel ”stemmer svært/ganske godt”)
90
91
Jeg trives på skolen
60
64
Jeg kjeder meg på skolen
Når jeg vet noe i timen, prøver jeg å være blant de første til
å rekke opp handa
48
42
45
Lærerne burde vært strengere mot elever som bråker
52
48
48
Mye av tida på skolen er bortkasta
35
Det er alt for mye bråk og uro i timene
45
53
54
Jeg får ofte skryt og oppmuntring av mine lærere
Jeg blir ofte snakket til i timene fordi jeg forstyrrer
undervisningen
12
6
13
16
Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen
Jeg tror jeg kommer til å få store problemer med å skaffe
meg arbeid, selv om jeg tar utdanning
Gutter
17
Jenter
23
0
25
50
75
100
F.3 Foreldrenes involvering i skole og utdanning:
Hvor godt stemmer disse utsagnene? (Andel ”stemmer svært godt/ganske godt”)
85
84
Mine foreldre oppmuntrer meg til å satse på skolen
84
Mine foreldre synes det er viktig at jeg tar høyere utdanning
80
79
Mine foreldre er svært interessert i skolearbeidet mitt
74
71
Mine foreldre roser meg ofte for skolearbeidet mitt
75
56
55
Mine foreldre hjelper meg ofte med skolearbeidet
29
Mine foreldre kontrollerer at jeg gjør leksene mine
19
Mine foreldre synes det er viktig at jeg får en jobb så raskt
som mulig slik at jeg kan tjene penger
66
50
21
20
Mine foreldre snakker sjelden med meg om skolen
Gutter
8
Mine foreldre synes det er bortkastet å ta lang utdannelse
Jenter
4
0
25
50
75
100
HELSE OG TRIVSEL
DEFINISJONER:
•
•
•
•
•
•
Vestvold
Horten
Fornøyd med helsa:
Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du
med helsa di?
59
Fornøyd med helsa
63
Fornøyd med utseendet:
Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på
spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du
med utseendet ditt?
45
Fornøyd med
utseendet
49
Trener ukentlig:
Andel som minst ukentlig deltar i enten idrett og
trening på skolen (utenom skoletida), trener eller
konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio
eller helsestudio, trener eller trimmer på egen
hånd, danser (som trening) eller er på
kampsport eller selvforsvarstrening.
Plaget av ensomhet:
Andel som svarer «ganske mye plaget» eller
«veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært
plaget av ensomhet i løpet av sist uke?
Depressivt stemningsleie:
Andel som har vært «ganske mye plaget» eller
«veldig mye plaget» av følgende ting sist uke:
Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg
ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med
tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og
bekymret deg for mye om ting.
Mobbing:
Andel som svarer «minst hver 14. dag» på
spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
74
Trener ukentlig
77
25
Plaget av ensomhet
25
23
Depressivt
stemningsleie
19
5
Mobbing
5
0
25
50
75
100
Depressivt stemningsleie og ensomhet:
Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke
Bekymret deg for mye om
ting
35
Jenter
Gutter
64
34
Følt at alt er et slit
62
31
Hatt søvnproblemer
45
17
Vært sint og aggressiv
35
25
Følt deg stiv eller anspent
40
Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert
20
42
Følt håpløshet med tanke på
framtida
24
40
18
Følt deg ensom
31
0
25
50
75
100
TOBAKK OG RUS
DEFINISJONER:
•
7
Røyker
7
Snuser:
Andel som svarer at de bruker snus «minst
ukentlig» på spørsmålet: Snuser du?
24
Snuser
•
56
Drukket seg beruset
48
Kan skaffe hasj:
Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du
ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at
du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til
tre dager?
•
18
Drukket seg beruset:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «drukket så mye at de har følt seg
tydelig beruset».
•
Horten
Røyker:
Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig»
på spørsmålet: Røyker du?
•
Vestvold
57
Kan skaffe hasj
44
Brukt hasj/narkotika:
Andel som svarer at de minst én gang siste 12
måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller
«brukt andre narkotiske stoffer».
16
Brukt hasj/narkotika
11
0
25
50
75
100
Jevnaldrende – status:
Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger ”øker statusen litt” eller ”øker
statusen mye” i vennemiljøet.
90
Å være til å stole på
93
43
Å ha et bra utseende
51
43
Å være flink i idrett
36
50
Å være god på skolen
32
36
Å ha moteriktige klær
31
Å være i opposisjon til
voksne
18
12
16
Å være god til å sloss
2
14
Å drikke seg full
19
Å røyke sigaretter
4
4
Å røyke hasj
4
4
0
Jenter
25
50
75
Gutter
100
• Del 1:
Deskriptiv
Skulket skolen det siste året
• Del 1:
Deskriptiv
Kap 5. Helse, Depressivt stemningsleie
• Del 1:
Deskriptiv
Kap. 6: Risikoatferd og rus
• Del 2:
Analyse
Hvilken faktor har størst betydning
for psykisk helse?
• Av alle variablene vi har testet er det læringsmiljøet på skolen
som har størst betydning for ungdommenes psykiske helse.
• Mobbing, familieøkonomi og tillitsforholdet til foreldre har også
betydning, men i langt mindre grad enn læringsmiljø. (s.107)
Læringsmiljø inkluderer spørsmålene: Hvor godt
ungdommene trives på skolen, hvorvidt de gruer
seg til å gå på skolen, opplevelse av uro i
klasserommet, skryt og oppmuntring fra lærerne.
Del 3:
Kommuneprofil
Hovedkonklusjon Vestfold
Ung i Vestfold 2013: Skikkelig, stressa ungdomskull
•
De aller fleste ungdommene i Vestfold trives i hverdagen sin, og lever aktive og
sunne liv.
•
Det store flertallet av ungdommene har et godt forhold til foreldre og venner, de trives
på skolen og i nærmiljøet sitt, og har stor tro på egen fremtid.
•
Kun et lite mindretall av ungdommene ruser seg, og svært få har erfaring med
kriminalitet eller annen risikoatferd.
•
Mange ungdommer, særlig jenter, oppgir at de opplever hverdagen sin som
stressende og at de bekymrer seg mye i det daglige. Resultatene antyder at mange
unge opplever et sterkt press om å lykkes, både på skolen og i fritiden, og at dette går
utover hvordan flere vurderer sin egen mentale helse.
•
Et interessant funn er at læringsmiljøet på skolen har stor betydning for hvordan
ungdommene vurderer sin egen helse. Ungdommene som opplever læringsmiljøet på
skolen som godt, er mindre plaget av både psykiske og fysiske helseplager enn
ungdommene som opplever et dårlig læringsmiljø.
NOEN TIPS TIL VEIEN VIDERE…

similar documents