Leseguide for foreldre på 1. trinn

Report
Velkommen til 1. klasse-foreldrene
Foreldrekurs for 1. klasse-foreldrene
 Skolens ledelse:
 Hvordan blir ditt barn en god leser?
 Aktivitetsskolen ved Rustad skole
 Foreldrene arbeidsutvalg / FAU
 Velkommen som forelder ved Rustad skole
 Klassens lærere
 klasseforeldremøte
Lesetips for foreldre på 1. trinn
Å lese betyr ikke bare det å kunne leseleksen hver dag, men å
forstå teksten i matematikkstykket, rutetabellen til ferge og buss,
bruksanvisningen til den nye PC-en, teksten i den nye
historieboken osv.
Leseopplæring er derfor ikke noe man bare har i
norskopplæringen på 1.-2. trinn, men gjennom hele skoleløpet
tilpasset de ulike trinn og i alle fag.
Du som forelder er den viktigste
ressursen for ditt barns leseutvikling og
en viktig samarbeidspartner for skolen
Forskning viser en stor grad av sammenheng mellom foreldre som har
en positiv holdning til lesing og som har leseaktiviteter i hjemmet og
til eleven sine holdninger til lesing og leseferdighet.
Gruppedialog
Film
Gruppedialog
Summeoppgave:
Hvordan formidle positive holdninger til lesing til barnet ditt?
Hva vil dere ta med dere fra filmen:
”Foreldrestøtten i hjemmet?”
TALE
Snakk om bokstavene, lyden og formen på dem.
BRUK ALLTID LYDNAVNET PÅ BOKSTAVENE! ( Si T - ikke ”TE"! )
Snakk om ordene sin betydning.
La barnet ditt gjenfortelle fra skolen, en film dere har sett, søndagstur,
barne-tv, eller en bok dere nettopp har lest
Repeter ting dere har opplevd. Husker du når vi var i byen…? Hva var
det som skjedde da…?
LYTTE
Lytt til det barnet forteller.
Fortell historier til barnet.
Dikt historier sammen.
Lytt til lydbøker sammen.
Lytt til lyder. Finn enkeltlyder. Eks: Mmmm i melk, ssss i sol.
Lytt til ordene i rim og regler. Lag rare ord og tullevers sammen.
Lytt til sanger og snakk om innholdet.
LESE
Les med barnet ditt hver dag. La lesestunden bli en kosestund.
Høytlesing hjelper barnet med å forstå innholdet og utvider ordforrådet.
La barnet ditt lese høyt for deg, ”uten” å rette. Bruk bokstavlydene.
Bytt på å lese. Ved lesing får barnet bedre grunnlag for å skrive fordi
bøkene er skrivemodeller, og de lærer setningsoppbygging, tegnsetting
osv.
Les selv. Da er du god rollemodell.
LEK OG SPILL
Bokstavlek - "Mitt skip er lastet med”
- forme bokstaver i plastelina
- finne bokstaver i naturen
Memory spill
Kryssord
Internett/ pc
BØKER
Ha alltid bøker tilgjengelig.
La barnet få lånekort til biblioteket.
Skolens bibliotek
Snakk om bokens forside og bildene før dere leser.
Samtalen leder barnet inn i historien og letter forståelsen.
Lydbøker
Tegneserier
Leseopplæringsplan Rustad skole
Elevene leser i alle fag
Alle lærerne er leselærere
Progresjon i læringsstrategier
1. trinn: brainstorming
tankekart
Tankekart
SKOLESTART
Hva forbinder du med skolestart?
Lesetrapp
(Jørgen Frost)
 Å lære å lese er som å gå opp ei trapp. I trappa vil
hvert trinn inneholde aktiviteter det er viktig å trene
på før man går videre til neste trinn. Hvert barn må
få gå i sitt eget tempo. Noen trinn er vanskeligere å
komme opp på og krever mye trening.
1. klassingen skal knekke lesekoden
= å være leseklar
 Barnet ser at bokstavene danner et ord. Det klarer å lese
ordet og deretter hele setningen samtidig som de får med
seg betydningen av det de har lest. ”Den første
leseopplæringen”.
 De skal videre lære å reflektere over tekst. De skal bli i
stand til å lese mange ulike typer tekster, og de skal lære at
tekst kan leses på ulike måter.
Lekser
 Mesteparten av skolearbeidet foregår
i skoletiden og skolen gir leksehjelp.
 Lekser er foresattes ansvar.
 Mange foreldre føler de ikke strekker til faglig og kvier seg dermed
for å hjelpe barna med skolearbeidet. Forskning viser at det er
interessen og engasjementet som er viktigst for barnas utvikling.
Viser man som foreldre interesse for barnas skole, vil det ha positiv
innvirkning både på den sosiale og den faglige utviklingen.
Gruppedialog
Hvilke utfordringer ser du ved
leksesituasjon?
Gode lesetips for 1. trinn
Skolen vil at hjemmet bidrar med å motivere barnet i
leseopplæringen.
1. Velg riktig tidspunkt. La ikke aktiviteten drøye for lenge.Ta pauser. Gi
belønninger. Barnet kan være trøtt, så det er lurt å velge en tid der barnet
og du kan slappe av og kose dere med boken.
2. Medlesing. La barnet peke på hvor dere skal begynne. Det er ikke selvsagt
for et barn hvor vi begynner å lese. For å lære riktig leseretning og skille ut
enkeltord, skal barnet skal bruke fingeren og peke på ordene etter hvert som
du leser. Pekingen vil også hjelpe barnet å lære forskjellen på ord og
setninger. Dersom barnet kjenner igjen bokstaver eller enkeltord, er det fint
om barnet får lese dem. Ord som rimer er det også fint å ha fokus på.
3. Førlesing. Se på forsiden av boka, hva tror barnet denne boken handler
om? Vet barnet noe om dette fra før? Har det noen egne erfaringer knyttet
til temaet?
4. Underveis. Ha gjerne ulikt fokus fra dag til dag.
Bildene er viktige, snakk sammen om bildene. Hva forteller de oss? Kan
bildene fortelle oss noe mer enn det som står skrevet? Har barnet forståelse
for alle ordene som er i teksten? Stopp opp ved ord og uttrykk og be barnet
forklare betydningen av ordene. Hjelp barnet til å tenke og undre seg under
lesingen. Det er fint å le eller fantasere videre omkring det boka forteller.
5.
Når en møter ord i bøkene som leses annerledes enn de skrives, er det bra å gjøre
barnet oppmerksomme på det. Det kan være ord som det, de, meg, seg og jeg og
lignende. Dette gjelder også for konsonantforbindelser, som for eksempel –ng, kjog skj- og for stumme lyder, eksempelvis d i hund, h i hjelp.
6. Etter lesing. Kan barnet gjenfortelle handlingen? Er dette noe som kunne
skjedd i virkeligheten? Hva synes barnet om boka? Hvorfor det? Det er
viktig å trene på og sette ord på egne opplevelse i møte med tekst.
7. Det kan være morsomt og lærerikt å lese bøker om igjen. Snakk gjerne
sammen om hva dere husker fra sist gang. Kanskje oppdager dere noe
nytt i boka?
Barn utvikler seg ulikt
Husk at du er den største eksperten på ditt barn og hvordan ditt barnet lærer!
Noen lærer å lese tidlig, mens andre trenger litt lenger tid.
Ingen blir gode lesere uten å trene. Lese ”muskelen” må trenes opp.
•
•
•
•
Ikke nøl med å kontakte skolen dersom barnet ikke vil gjøre lekser, eller
kvir seg for å gå på skolen.
Snakk med lærer om hjemmeleksene er for vanskelig (Virker barnet usikker, leser
sent og stopper opp ved mange ord?)
Gjør lesing lystbetont. Lån bøker om tema barnet er interessert i.
Skolen kan bestille lydbok-eksemplar av aktuelle lærebøker
Tiltak på skolen kan være: Lesekurs, mestringsgrupper, bruk av pc, samarbeid med
PPT og logoped

similar documents