PPT Boverket om Byggproduktförordningen - Sveriges Bygg

Report
CE-märkning av byggprodukter
Sara Elfving
2013-10-29
Byggproduktförordningen – CPR
• Nytt område för CE-märkning i Sverige
• Anger villkor för hur byggprodukters tekniska
egenskaper ska beskrivas för att man ska få
sälja dem
• Information från tillverkare till användare
• Förkortningen CPR kommer av engelska titeln
Construction Products Regulation
Vad innebär detta?
Nytt för hela Europa
• Byggprodukten ska förses med en prestandadeklaration
som beskriver produktens tekniska egenskaper på ett
standardiserat sätt. Annars får den inte säljas.
Nytt för Sverige
• CE-märkning har blivit obligatoriskt för byggprodukter,
har gällt i många europeiska länder länge
Förordningen gäller i 28 EU-länder samt Island,
Lichtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet
Syftet med förordningen
Fri rörlighet på den inre marknaden
 En byggprodukt ska beskrivas på ett enda sätt när
den säljs
• Tillverkaren behöver inte (prova och) beskriva på
nya sätt för varje land som produkten säljs i
• Användaren kan enklare jämföra olika produkter, de
ska vara beskrivna på samma sätt oavsett var de
har tillverkats
Många produkter – men inte alla
• Kravet gäller bara för de produkter som omfattas
av en harmoniserad standard
• Idag finns 432 harmoniserade standarder, det ska
bli cirka 600 när systemet är klart
Prestandadeklaration, DoP,
tillverkarens beskrivning av produkten
Punkt 1-4 identifierar produkten (spårbarhet)
• Beskriver produkten och vad den ska användas till
Punkt 5 identifierar tillverkaren
• Vem har tillverkat produkten och var finns tillverkaren
Punkt 6-8 berättar om kontroll av produkten
• I hur stor grad är tillverkningen kontrollerad av
tillverkaren och i hur stor grad av tredje part, och i så
fall vem och vad har de gjort?
Prestandadeklaration, DoP,
tillverkarens beskrivning av produkten
Punkt 9 beskriver produktens prestanda, exempel:
Egenskap
Prestanda
Harmoniserad standard
Vattentäthet
Klass 7B
SS-EN 14351-1:2006
Ljudreduktion
37 dB (eller NPD)
SS-EN 14351-1:2006
U-värde
1,2
SS-EN 14351-1:2006
Punkt 10 Underskrift
Prestandadeklaration måste också göras för
byggprodukter som redan idag är CE-märkta
Hur ska användaren få del
av prestandadeklarationen?
• ett exemplar ska följa varje byggprodukt
(eller parti, om det går till en enda
användare) elektroniskt eller på papper
• på papper om mottagaren begär det
 Det kommer troligen att bli okej att bara
lägga prestandadeklarationer på webben, men
än så länge så ska de följa med produkten.
@ går bra!
Kemikalieinformation tillsammans
med prestandadeklarationen
• Information enligt EU:s kemikalieförordning
Reach ska ges tillsammans med
prestandadeklarationen
• För ämnen och beredningar, t.ex. lim, är det ett
säkerhetsdatablad
• För varor, t.ex. fönster, gäller det särskilt farliga
ämnen som finns med på den s.k.
kandidatförteckningen i Reach
• Mer information: www.kemi.se
CE-märkning
intygar deklarerad prestanda
Måste sättas på produkten av
tillverkaren när det har upprättats en
prestandadeklaration
Tillverkaren tar ansvar för de prestanda
som har deklarerats.
CE markerar inte ett godkännande!
CPR ansvar för olika aktörer
• Tillverkaren prestandadeklaration och CEmärkning, bevara tekniska dokumentationen i
tio år, hålla reda på vart produkterna sålts
• Distributören (inom Europa) dessutom
• transport och lagerhållning,
• informationsöverföring från tillverkare till användare,
• hålla reda på var produkterna kommit ifrån och vart
de sålts,
• dokumentation på rätt språk
• Importören (från tredje land) dessutom
tillverkarens tillverkningskontroll
Vad har användaren för ansvar?
Byggproduktförordningen specificerar hur
produktinformation ska levereras från tillverkare
via distributör till användare
Plan- och bygglagen anger att en byggprodukt
får ingå i ett byggnadsverk endast om den är
lämplig för den avsedda användningen
Och Boverkets byggregler specificerar att
”byggprodukters egenskaper ska vara bedömda
genom CE-märkning om det går
Övergång
•
Produkter som redan är CE-märkta fortsätter vara
det, men måste ha en prestandadeklaration
•
Omärkta produkter som innan 1 juli redan lämnat
tillverkaren för försäljningsledet får säljas slut
•
Prestandadeklarationen ska vara på svenska i
Sverige
•
CE-märkningen bör också vara på svenska
Marknadskontroll
Fri inre marknad, vi har inga myndigheter som
kontrollerar varor som rör sig över gränserna.
Varje medlemsland har ansvar för
marknadskontroll (gäller flera produktområden)
• Boverket är den svenska myndigheten för
marknadskontroll av byggprodukter
• Felaktiga eller felaktigt märkta produkter,
anmäls till Boverkets marknadskontroll
Hitta mer information på
www.boverket.se
• Steg-för-steg guider till att prestandadeklarera
och CE-märka produkter
• Vem ska göra vad, information till olika aktörer
• Artiklar, seminarier mm
• Frågor och svar
• Broschyrer
• Filmer
Sammanfattning
• Många byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta från den 1 juli
• Prestandadeklarationen överför information om
produktens egenskaper från tillverkare till
användare
• CE-märkningen är ingen godkäntstämpel
• Hitta mer information på www.boverket.se
• Skicka frågor till [email protected]

similar documents