I praktik - Social og Sundhedsskolen Fyn

Report
Pædagogisk assistent
in-dag for praktikvejledere
in
- formation
- spiration
- novation
Februar 2013
Program for dagen:
Kl. 8.45-10:
Gensidig information, inspiration og erfaringsudveksling
Kl. 10-10.20:
Pause
Kl. 10.20- 12:
Eleverne viser rundt på skolen og man samles i klasser
Præsentation
Information om skoleforløb hidtil
Arbejde med mål for praktik udarbejdet af PASS
(Fagligt udvalg for den Pædagogiske Assistentuddannelse
og Social- og Sundhedsuddannelsen)
Kl. 12- 12.30:
Frokost i kantinen
Kl. 12.30 – 14.30: Foredrag v. Søren Østergård om Ungdomskultur
Ungdoms- og erhvervsuddannelsens
formål:
Eleven opnår viden og færdigheder
inden for følgende kompetenceområder:
1. Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende opgaver
2. Kulturelle og aktiverende opgaver
3. Fysisk udviklende aktiviteter
4. Sundhedsfremmende og forebyggende indsats
5. Omsorgsrelaterede opgaver
6. Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver
Grundlæggende
generalist-uddannelse
med afsæt i praksis
Adgang og optagelse
• Kommune/region og vejleder fra skole optager eleverne i fællesskab
• Eleverne skal enten have:
• 9. kl. + mindst 1 års uddannelse eller arbejdserfaring
eller
• 9. kl. + bestået grundforløb fra indgangen ”sundhed, omsorg og pædagogik”
• Eleverne får en uddannelsesaftale (ansættelseskontrakt),
når de er optaget på uddannelsen. De er ansat i 37 timer af kommunen.
l
• Eleverne får elevløn under uddannelsen (ca. 9.700 kr. før skat)
og har mødepligt i skoleperioder og i praktik.
Elevens muligheder efterfølgende:
• Uddannelsen er kompetencegivende til
pædagogseminariet
• Og med supplering til følgende
professionsbacheloruddannelser:
– Socialrådgiver – supplering: naturfag C og engelsk D
– Katastrofe- og risikomanager – supplering: naturfag C eller kemi C og
Matematik C og engelsk D
– Psykomotorisk terapeut – supplering: enten bioteknologi A eller
biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
Trine Outzen Paulsen - underviser PAU 2012
Pædagogisk assistent:
Pædagog:
(eksempel på mål for praktik)
(eksempel for mål for praktik)
A: Planlægge, fagligt begrunde,
gennemføre samt formidle
praktisk pædagogisk arbejde
A: Beherske den pædagogiske
praksis og bidrage til
udvikling og fornyelse af den
pædagogiske profession
G: Deltage i og bidrage til
dialogen omkring det enkelte
barns, unges eller voksnes
udvikling,
såvel som tilbuddets udvikling
generelt
B: Yde en målrettet indsats i
forhold til en valgt målgruppes
behov
H: Indgå i samarbejdet med
forældre, pårørende, kolleger
og andre professionelle
Introducerende litteratur
om centrale begreber
C: Redegøre for, hvordan
teoretisk og praktisk viden om
en målgruppe kan kvalificere
grundlaget for pædagogisk
virksomhed generelt
Dybdegående litteratur om
centrale begreber
Uddannelsens fag:
Områdefag:
Grundfag:
Pædagogik
Samfundsfag (C-niveau)
Kultur og aktivitetsfag
Dansk (C-niveau)
Sprog, kommunikation og psykologi
Engelsk (E-D niveau)
Sundhedsfag
Bevægelse og idræt
Specialefag (2x1 uge):
Valgfag:
Socialpædagogik
Specialpædagogik
Folkesundhed og sundhedsfremme
Kost og bevægelse
Børn og natur
Æstetiske udtryksformer
Pædagogiske aktiviteter
2 uger
Hold 520-21 (feb. 2012)
54 uger skole og 52 uger praktik
1.2.12
1.Skole
1.Praktik 2. Skole
2.Praktik 3. Skole
3.Praktik 4. Skole
9 uger
+ 2 dage
d. 5.4.12
26.8.12
25.2.13
4.8.13
9.12.13
13.4.14
23 uger +
1 dag
Almindelige
dagtilbud
17 uger +
1 dag
Behov for
særlig støtte
4 uger +
1 dag
”valgfri”
(hvis muligt)
Progression i opnåelse af mål:
Begynder
Fra aktiv deltagelse
rutineret
avanceret
selvstændighed og overblik
15.5.14
Fra begynder til rutineret-niveau:
Begynder:
”Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation
eller ud fra en kendt problemstilling
eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i
uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder
og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring.
På begynderniveau grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.
Rutineret:
Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet
eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse,
alene og i samarbejde med andre.
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence
til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger
og til at kommunikere med andre om løsningen heraf.
Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.”
Personlige kompetencer:
Eleven skal gennem skoleuddannelsen og praktikuddannelsen udvikle følgende
personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen:
1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at
kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde
og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer
2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og
professionel måde
3. forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en
professionel praksis
4. evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at
indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning
5. indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og
udviklingspotentialer
6. nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at
lære og til at indgå i forandringsprocesser samt til at håndtere og agere i en
social og kulturel mangfoldighed
7. færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt til at
kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer
8. evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen
lærings- og udviklingsproces
Inspiration:
”Den gode praktikant”
Erhvervsuddannelse: ”mesterlære”
Inspiration:
”Den gode modtagelse af ny praktikant”
De 4 parter i elevens uddannelse:
Eleven:
Uddannelsesansvarlig:
*Ansætte eleven
*Overholde
overenskomst
*Holde øje med
fremmøde på
hele uddannelsen
*Holde øje med
at mål for
uddannelsen nås
*Evt. opsige
*Uddannelsesplan
*Mødepligt
*Nå mål for praktik
*Udvise engagement
og ansvarlighed
*Udvikle sig fagligt
og personligt
Kontaktlærer:
*Uddannelsesplan
*Støtte den faglige og
personlige læring
*Fravær i skoleperiode
*Formidle kontakt til
hjælp
*Samarbejde med
udd. ansvarlige ved
problemer i skole
*Skolevejledning
Praktikvejleder:
*Modtage eleven og
støtte den faglige og
personlige læring
*Sikre tid til vejledning
*Have fokus på elevens
måde at lære på
*Vælge opgaver med
stigende sværhedsgrad
*Sammen med eleven
revidere, følge op på og
evaluere mål for
praktikken
*Samarbejde med
udd.ansvarlig og
kontaktlærer ved
problemer
*Udfylde og sende
PASS-skema til skole og
udd. ansvarlig
Desuden…
• Praktikstedet er ansvarlig for at udarbejde en
beskrivelse af praktikstedet og udarbejde en
beskrivelse af indhold/arbejdsopgaver i relation
til praktikperiodens mål og i henhold til elevens
uddannelsesniveau.
• Beskrivelserne udleveres til eleven og anvendes i
forbindelse med uddannelsessamtaler elev og
praktikvejleder imellem. Beskrivelserne inddrages
i forbindelse med udarbejdelsen af elevens
faglige og personlige læringsmål.
Praktikforberedelse
Eleven beskriver
sammen med kontaktlærer/holdkoordinator
3 personlige og 3 faglige mål
som han / hun særligt ønsker
at arbejde med i den kommende praktik
Disse koordineres/tilrettes /konkretiseres
efterfølgende sammen
med praktikvejleder i praktikken
Uddannelsessamtale i praktik
OBS! OBS! OBS!
Kontaktlæreren besøger nu eleven i
praktik, hvis det skønnes nødvendigt.
Eleverne har indkaldsdag på skolen d. 27.05.13
Ideer til vejledningssamtaler:
Aktuelle
emner
Gennemgang
Elevens
personlige
udfordringer
og mål
Status for
opnåelse af
mål for
praktik
Stedets
kultur og
pædagogik
af
elevens
skolevejledning
Planlægning af
og feedback på
aktiviteter
Drøftelse af
relevant
teoretisk
materiale
Stedets
opgaver og
funktion i
samfundet
Gensidige
forventninger
Drøftelse
af
hverdagssituationer
(logbog)
Inspiration:
”Den gode vejledning”
Den gode vejleder:
(Hold 42’s refleksioner på indkaldsdag i 3. praktik)
• Giver sig tid til at lære os at kende og hjælper os med vores læringsmål
• Giver sig tid til at præsentere praktikstedet grundigt
• Kender til uddannelsen og mål for praktikken
• Har samme arbejdstider som os, især den første måned
• Planlægger faste vejledningstider, som overholdes - helst en fast dag
• Går foran som et godt eksempel og giver sig tid til os i hverdagen
• Inddrager os i det pædagogiske arbejde
• Tænker at vi er i en læreproces og gerne vil lære af vores fejl
• Lader os komme med til møder
• Kan give praksiseksempler, så vi forstår det
• Tror på os og uddannelsen
• Brænder for at være praktikvejleder
www.sosufyn.dk
Innovative ideer:
Trine:
Helle:
• Praktikken vurderes godkendt/ ikke godkendt
• Ikke bestået: Begrundelse
• Bestået:
Udtalelse og beskrivelse af, hvad eleven
med fordel kan arbejde videre med
OBS: Så snart der er betænkeligheder i forhold til
eleven, rettes henvendelse til uddannelsesansvarlig
og kontaktlærer i god tid.
Underskrevet PASS-erklæring (original) sendes til skole
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Vestre Stationsvej 8-10
5000 Odense C
og kopi gives/sendes til elev og uddannelsesansvarlige
Inspiration:
”praktikerklæring og -udtalelser”
Mere inspiration…
”I praktik”
Pædagogisk assistent
T. Gath og J. Larsen
Forlaget Munksgaard
in-novation
Ideer til
videre udvikling af praktiksamarbejde
tilbagemelding på
IN-dag for praktikvejledere
in-novation
mailes til:
Charlotte Schultz
Trine Paulsen
[email protected]
praktikkoordinator
for
Nordfyn
Kerteminde
Nyborg
Svendborg
Odense
Region
[email protected]
praktikkoordinator
for
Middelfart
Assens
Fåborg-Midtfyn
Langeland, Ærø
Odense
Region
Louise Kruse Karlsen
[email protected]
sekretær
for
hele
uddannelsen
PAU ’er to the people.
Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people.
Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt.
Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven:
-Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs)
Vi bli'r skønne, vi bli'r go'e: Det' da bare livets salt
Det' den første dag i dag; ja, der bli'r PAU ‘er to the people.
Vi vil snakke, diskutere, stikke næsen ned i alt.
Prøve alting af i praksis, vove pelsen uden tøven:
-Hilse venligt på hinanden...(Bare hils løs)
-Læse tykke tunge bøger...
-Hoppe rundt i hulahopring…
-Række fingeren i vejret…
-Klø os tænksomt op' i håret …
Vi bli'r skønne, vi bli'r go'e: Det' da bare livets salt
Jakob Freud-Magnus

similar documents