Informations- og litteratursøgning for Dansk 7. Oktober 2013

Report
Underviser: Jan Bendixen, Susanne Willaing og Jesper Mørch





Præsentation
Hvorfor – litteratursøgning
Hvordan – findes materialerne
Hvor – findes materialerne
Dokumentation
Referencehåndteringsværktøjer
2
1. Kondensere
2. Kommentere
3. Kontrastere
4. Komplementere
5. Kreditere
Kilde: Dahler-Larsen, Peter et. al. (red.): Opgaveskrivning. Råd og vink til studerende.
Syddansk Universitetsforlag 2011.
4
5
LÅNER I REX
6
7
8

Monografi

Bidrag til antologi

Tidsskriftartikel
12
13
Monografi:
Skyum-Nielsen, Erik (2000): Engle i sneen, Lyrik og
prosa i 90’erne. Kbh.: Gyldendal.
Bidrag til antologi:
Stein Larsen, Peter (2013): ”Troper”. I: Kjældgaard,
Lasse Horne et. al. (red.): Litteratur, introduktion til
teori og analyse, Aarhus Universitetsforlag, s. 95-106.
Tidsskriftartikel:
Lundgreen-Nielsen, Flemming (2007): ”Grundtvig og
censur”. I Reception nr. 62, s. 31-38.
14
EKSEMPEL
15
16
Dansk: OG – ELLER – IKKE
Engelsk: AND – OR – NOT
Koncentrationslejre
Anden
Verdenskrig
KZ-lejr
ELLER
IKKE OG

Søg kun på forfatterens efternavn og
centrale ord fra titlen

Brug evt. trunkering og/eller
maskering(*/?)

Brug afgrænsningsfacetterne i
venstremenuen

Søg på centrale emneord

Brug trunkering og/eller maskering (*/?)

Brug booleske operatorer (AND, OR og NOT)

Brug klassifikationskoder (SK2 0g Dewey)
Bevidst tilfældig
Søgning i kæder
Systematisk søgning
•Medieomtale
•Den gode artikel/bog
•Bibliografier
•Anmeldelse
•En central forfatter
•Klassifikationssystemer
•Græsse på hylderne
•En relevant institution
-Periode
•Følge emneord /
nøgleord
•Surfe på nettet
•Netværk
-Geografisk område
-Emne/fag
1.
Afdæk centrale ord i din problemstilling eller
for dit emne
2.
Tænk over mulige synonymer og/eller
antonymer
3.
Oversæt ordene til relevante fremmedsprog
Styreformer
Folkestyre
Demokrati
Parlamentarisme
Demokratisering
Diktatur
Emneord eller frase
Synonym/antonym
Oversættelse til relevant(e)
fremmedsprog
23
Trykte bøger
Trykte tidsskrifter
Referencematerialer
Arkiver
Bibliotekskatalogerne
E-bøger
Ereferencer
E-ressourcer
Etidsskrifter
Resten af nettet. Nogle
relevante ikke-akademiske
materialer og enorme
mængder af crap
Akademiske
kvalitetswebsider
Bibliografiske
databaser
Kilde: Grix, Jonathan: Information Skills, Finding and Using the Right Resources, Palgrave MacMillan 2010.
25
Informations- og Litteratursøgning
30
Informations- og Litteratursøgning
31
Indhold:
Kildekritik
Om citationer
Litteratursøgning
One oddity of the tap on Lord´s phone, illustrating the absurdity of the whole
program, involved his wife, Bette Bao Lord, who was born in China and later
became a best-selling novelist. Every morning she would speak to her mother,
often using phrases from her regional dialect. She was a gourmet cook, and they
would swap intricate recipes. The FBI had to hire language specialists to decipher
them and even called in code-breaking experts to see if there was some hidden
meaning to all the ingredients. The tap stayed on for nine months, to the benefit of
free-lance translators if not the taxpayer. (Isaacson s. 223, linje 32-40 )
Lord var gift med den kinesiskfødte forfatter Bette Bao Lord, som tilfældigvis også
er interesseret i madlavning. Når hun talte i telefon med sin mor, udvekslede de
opskrifter, men på en lokal kinesisk dialekt, som FBI´s tolke ikke kunne forstå. FBI
måtte derfor hyre specialoversættere. Når det var overstået, hyrede de andre til at
bryde de koder, som de frygtede, var indarbejdet i opskrifterne på delikatesserne.
Det skabte job, kostede skatteyderne en mindre formue. (Esmann, s. 137, linje 1319)
36
Informa
tionsog
Litterat
ursøgnin
g
Litteraturhenvisninger i løbende tekst
Referencen skal indeholde flg. oplysninger:
 Forfatterens / redaktørens efternavn
 Udgivelsesår
 Sidetal (eller anden præcis lokalisering)
38
Eksempler:
Citat med reference i den løbende tekst:

”Det var dens [fabelens] væsen at fremstille almindelige moralske sandheder i konkrete billeder”
(Fafner 1982, s. 147).
Citat med reference i fodnote:

”Det var dens [fabelens] væsen at fremstille almindelige moralske sandheder i konkrete billeder”.
1)
Referat med reference i den løbende tekst:

Fabelens funktion var at fremstille alment anerkendte moralske sandheder i konkrete billeder
(Fafner 1982, s. 147).
Referat med reference i fodnote:

Fabelens funktion var at fremstille alment anerkendte moralske sandheder i konkrete billeder. 2)
1) Fafner (1982), s. 147.
2) Fafner (1982), s. 147.
39
NOTER:
Noter med forklarende indhold, mere fyldige noter med flere kildeangivelser
samt diskuterende noter skrives altid som fodnoter, fx med formuleringer
som:

”Eksemplet er en bearbejdning af eksempel i ØB’s skrivebog [2005], s.
49.”

”Jf Borups kommentar hertil i …”

”Ovenstående bygger på … og …”

”For en anden opfattelse se …”
40
Der findes vældig mange stilarter, som alle kan bruges ved
udformningen af referencer i en liste over anvendt litteratur /
bibliografi.
Overordnet kan de inddeles i to hovedgrupper, afhængigt af hvor i
referencen udgivelsesåret placeres. Den nyeste stil, der anvendes fx af
APA (American Psychological Association) og Harvard University,
trækker årstallet frem efter forfatternavnet, mens traditionelle
stilarter, anvendt af fx Chicago University og MLA (Modern Language
Association), sætter udgivelsesåret til sidst.
Publikationens titel skrives altid i kursiv, mens titel på artikel eller
bidrag til antologi sættes i anførselstegn. Tegnsætningen optræder for
begge gruppers vedkommende i mange varianter.
Hovedsagen er, at man har de påkrævede oplysninger med, og at
man er konsekvent.
41
LITTERATURLISTEN
MONOGRAFI
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Behrendt, Poul (2006): Dobbeltkontrakten. København: Gyldendal
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Behrendt, Poul: Dobbeltkontrakten. København: Gyldendal, 2006
42
LITTERATURLISTEN
BIDRAG TIL ANTOLOGI
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Hertel, Hans (1998): ”Den frosne spottefugl. Voltaire og hans arv i
dansk åndsliv 1740-1870” i Alenius, M. et al. (red.): Digternes
Paryk. Studier i 1700-tallet. København: Museum Tusculanum,
s. 335-361.
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Hertel, Hans: ”Den frosne spottefugl. Voltaire og hans arv i
dansk åndsliv 1740-1870”. I: M. Alenius m.fl. (red.): Digternes
Paryk. Studier i 1700-tallet. København 1998, s. 335-361.
43
LITTERATURLISTEN
TIDSSKRIFTARTIKEL
”NY” STIL (APA, Harvard …):
Nielsen, Erik A. (1991/1992): ”Sorgens symmetri” i Spring 1, s. 20-31.
TRADITIONEL STIL (Chicago, MLA, Rhetorica Scandinavica …):
Nielsen, Erik A.: ”Sorgens symmetri”, i: Spring 1, 1991/1992, s. 20-31.
WEBSITE
Mai, Anne Marie: ”Nye litteraturhistoriske strategier”,
i: Dansk noter 2010, nr. 2, s. 8-13.Tilgængelig fra:
http://mit.dansklf.dk/Tidsskrifter/Dansk_Noter/2010.aspx
[Hentet 19. november 2012].
44
45
Firefox udvidelse
Selvstændigt program
Udviklet af Center for History and New
Media, George Mason University
 Referencehåndteringsprogram
Indsamle litteratur
Organisere litteratur
Lave fodnoter og bibliografier
47






www.kb.dk
Hum.kb.dk
rex.kb.dk
www.ubtesten.dk
www.stopplagiat.nu
www.zotero.org
48

similar documents