Service og samferdsel - Lier videregående skole

Report
SERVICE OG SAMFERDSEL
UTDANNINGSVALG 10.KLASSE
Stikkord og dato
På Lier videregående skole gis det opplæring i:
›
1 gruppe Vg1 Service og samferdsel
›
1 gruppe Vg1 4-årig dobbelkompetanse Salg, service og sikkerhet
›
1 gruppe Vg2 Salg, service og sikkerhet
›
1 gruppe Vg2 4-årig dobbelkompetanse Salg, service og sikkerhet
›
1 gruppe Vg2 Transport og logistikk
Dine mål og muligheter
›
I utdanningsprogrammet service og samferdsel utvikler du ferdigheter
i å etablere og drive egen virksomhet
›
Utvikle forretningsideer, bli markedsorientert, styre økonomien og
vareflyten.
›
Du forbereder deg for jobber i butikk, på kontor, innenfor
reiselivsnæringen, resepsjonsarbeid, som vekter, yrkessjåfør og andre
logistikkyrker. Disse yrkene er alle betydningsfulle yrker som utgjør en
stor og ikke minst viktig del av norsk næringsliv. Alle yrkene er
serviceyrker som skal tilfredsstille kundenes ønsker, krav behov og
forventninger.
Opplæringsløp
›
Alle løpene i programområdet fører fram til yrkeskompetanse
med fagbrev.
›
Det er mulig å oppnå studiekompetanse enten
ved å ta allmennfaglig påbygging etter Vg2 etter å ha tatt fagbrev
eller 4-årig dobbelkompetanse hvor du får både fagbrev og
studiekompetanse
Viktig å tenke på
›
Som framtidig ansatt i serviceyrker er det viktig at du er
utadvendt og positiv til å jobbe sammen med andre mennesker.
Du må også tenke på at egne holdninger og atferd er svært viktig
for å skape gode relasjoner til dine framtidige kunder. For å
oppnå dette må du bli flink til å kommunisere, ta initiativ og
ansvar, like utfordringer, være kreativ og ha respekt for andre.
›
Trykk på linkene nedenfor og du vil finne mer informasjon om
utdanningsprogrammet service og samferdsel.
›
www.vil.bli.no
›
www.serviceogsamferdsel
›
www.ndla.no
Tema du får jobbe med på praksisdagen
Markedsføring og salg
›
Vi vil her ha fokus på bruk av kommunikasjon og reklame. Vi tar
tak i produkter som de fleste kjenner til og utarbeider forslag til
reklame ift til disse. Ulike typer reklame, plassering og det å lage
en reklame er fokus. Dere vil bli delt inn i grupper og får til
disposisjon pc og skrivesaker.
Kompetansemål salg og markedsføring
›
Tilpasse salg og markedsføring til kjøper- og selgerrollen i
forbruker-, bedrifts- og institusjonsmarkedet.
›
Vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og
tilpasse produkt og tjenesteleveranser etter dem.
›
Bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i
samhandling med kunden
Tema du får jobbe med på praksisdagen
Transport og logistikk
›
Kompetansemål transport og logistikk
›
beskrive næringens krav til ansatte og bedrifter og hvilke etiske
normer næringen arbeider etter
›
forklare bruksområder for påbygg
›
bruke ulike teknikker for sikker lasting og lossing av
transportenheter på lastebiler og busser
›
sikre last etter gjeldende forskrifter
›
håndtere gods og betjene personer på en terminal
›
Kompetansemål bransjeteknikk
›
håndtere og transportere varer med truck i henhold til gjeldende
forskrifter
›
bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler
Tema du får jobbe med på praksisdagen
Transport og logistikk
›
Demonstrasjon av truck og truckkjøring
›
Demonstrasjon av lastebil
›
Stropping og sikring av last
›
Informasjon om faget – filmfremvisning
Tema du får jobbe med på praksisdagen
›
Sikkerhet
Vi vil her ha fokus på brannsikkerhet og sikkerhetsfaget. Først vil
det bli en kort innføring i sikkerhetsfaget før vi går videre til
brannteori.
›
Kompetansemål sikkerhet
* Identifisere mulige brannårsaker, lage og følge en branninstruks
og slukke mindre branntilløp
* Vurdere utviklingen i trusselbildet som grunnlag for anskaffelse
og utvikling av produkter og tje nester som reduserer risiko.

similar documents