"Å vokse opp med funksjonshemming i Norge" (ppt)

Report
Å vokse opp med funksjonshemming
Jan Tøssebro
NTNU samfunnsforskning
Oversikt
Formål:
 et bakteppe – hva ligner, hva er forskjellig, hvor må
en regne med utfordringer
 Fokus på tema der minoritetsfamilier trolig er «at risk»
To historiske utviklingslinjer:
 «ny» arbeidsdeling mellom familien og det offentlige
• En vanlig familie?
• Møtene med hjelpeapparatet
 Inkludering/ integrering
• Økt risiko for segregering?
• Foreldrenes valg
Å vokse opp med funksjonshemming,
1997-2012
Barn født 1993-95
Fysisk funksjonsh., lærehemming, sammensatte
funksjonsvansker
Spørreskjema til 600 familier
Intervju 30 familier
Fem faser:
 barnehage, tidlig barneskole, mellomtrinn,
ungdomsskole, videregående skole
Vanlig familie?
Litt lavere skilsmisserate
Mor jobber nesten like ofte som i andre familier




Men ikke før barna er i skolealder
Og hun jobber klart oftere deltid hele oppveksten
Hvorvidt mor jobber, handler om hennes utdanning
Hvor mye, handler om grad av funksjonshemming
Far jobber mindre overtid
De har like mange søsken som i andre familier
Søsken forteller: «vi er som alle andre»
Skille lag?
Mor i jobb?
«Kampen med hjelpeapparatet»
«Det tyngste er ikke å ha en funksjonshemmet unge, det
tyngste er den kampen en må ha med hjelpeapparatet. Det
er det veldig mange som sier» far, førskolebarn
Første bilde: rimelig fornøyd med tilbudet man
har
Andre bilde: sterkt kritisk til hva en må igjennom
før tilbudet er på plass
Stor forskjell på prosess og resultat
Første møte
Forskjell på det som avdekkes straks og det som
tar tid
Blandete erfaringer, men
 Vente og se (bli tatt på alvor)
 Ivaretakelse (formidling av diagnosen)
 Informasjon (hva og når, gitt og mottatt)
 Etterlatt i et ingenmannsland
«Da sa legen at han kom til å bli ganske psykisk og fysisk
funksjonshemmet, og så ble vi sendt hjem. Rett og slett»
Mor, fireåring med sammensatte vansker
Andre møte
Informasjon («de gjemmer heller reglene»)
Fragmentering – flerhodet troll
Ekstraomganger (nei i første instans)
Vilkårlighet – personavhengighet
Mistenksomhet
 Ny erklæring på Down syndrom
 Å måtte tegne et negativt bilde av barnet
Senere møter
Det er stadig nye milepæler
 Skolen
 Behov endrer seg
 Mange vedtak av kort varighet
Fra novise til ekspert
- eller resignert?
Nye koordineringstiltak: IP
 Så jeg gjør det selv, for å si det sånn (mor, 17-åring)
 11% enig i at IP har medført et mer helhetlig og
koordinert tilbud
Inkludering/integrering
Gi meg en sjanse
 Mistanke om at en lettere tyr til særtiltak («to ting –
det blir for mye for oss»)
Det generelle bildet:




Alder/ klassetrinn
Type og grad av funksjonshemming
Kommunestørrelse (i grunnskolen)
Spesialpedagogen og veien ut av klasserommet
Fokus her: foreldrenes valg
Andelen utenfor vanlig klasse
Foreldres valg?
To teser:
 Foreldrene etterspør spesialenheter
 Det skjer på skolens initiativ
Foreldre forteller:
 Barnehagen: Ikke noe tema, styres av tilbud (og
ledige plasser)
 Lite som tyder på at de er pådyttet noe de ikke ønsker
Foreldre forteller - skolen
 Spørsmålet tematiseres knapt:
• Vanlig skole: fysisk funksj., rurale strøk
• Spesialenhet:
– Integrering anses utopisk, ressurser, «ferdig tilrettelagt»
– Alle fra denne barnehagen går der
 Valgsituasjoner:
• Nærskolen negativ (merk: gjelder adm, ikke ppt: «har ikke
noe tilbud», «kan ikke noe om slike»)/ Ledig plass
• Vurderer ulike vanlige skoler
 Ingen velger segregring, men flere ser det som det
eneste realistiske
 Kan slike prosesser påvirkes av minoritetsstatus?
Konklusjon
Kan ikke sammenligne
Flere av de kritiske prosessene vil etter all
sannsynlighet påvirkes av:




Språk og kommunikasjon
Kunnskap om velferdsordninger
Nettverk og portåpnere
Portvoktere (eks trygd, skole)
der minoritetsfamilier etter alle solemerker er
mer utsatt om det ikke kompenseres

similar documents