trinn 5 - ungdomstrinn

Report
Trinn 5
Å gi rammer som støtte for elevenes
skriving
Vi arbeider med prinsipp 4



Les Å gi rammer som støtte for elevenes skriving
Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket
mens du leser
Del med gruppa di/partneren din
Rammer for skriving




På ungdomstrinnet møter elevene større faglige krav og
større krav til skriveferdighet. Eksplisitt skriveopplæring
er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag.
Å motivere for skriving handler om å målrette
skriveoppgavene, gi gode rammer for skrivinga og bruke
skriving i faglig relevante sammenhenger.
Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerlig
prosess som fortsetter etter at den første
skriveopplæringen er avsluttet
Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaser for å
støtte elevenes skriveutvikling
Rammer for skriving kan være bruk av
modelltekster

Bruk av modelltekster der samtalen rundt tekstene er
sentralt
Bruk av elevtekst for å modellere hvordan
tematiske koblinger brukes for å skape
sammenheng i tekst:
http://youtu.be/9sZbl7N6-4o
Modelltekster





En modelltekst er en tekst man bruker som
utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og
typiske kjennetegn ved teksten med elevene.
Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal
utvikle et metaspråk om tekst og skriving.
Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik
motivere for egen skriving
Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster
fordi de relevante å strekke seg etter
Mangler man gode modelltekster, kan læreren
konstruere modelltekster for det enkelte skriveformål
Rammer for skriving kan være å modellere
skriveprosessen

Modellering er viktig for å støtte elevene i skrivearbeidet
og for å synliggjøre hva vi gjør når vi skriver
Lærer modellerer ulike måter å innlede en
artikkel: http://youtu.be/AZ1HkjmB5as
Modellering



Modellering vil si at læreren modellerer skriving for
elevene sine
Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli
Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å
skrive handler om å foreta en rekke valg
Rammer for skriving kan være å bruke
konkrete støttestillas


Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiv er
eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i
skrivinga.
Skriverammer er fleksible verktøy eleven kan bruke for
å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av
skriveprosessen.
Hvorfor bruke skriverammer?





Rammene gjør det lettere å komme i gang med
skrivinga
Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan
teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten
Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke
innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning
Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere
tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå
Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng
i tekst på.
Eksempel på skriverammer
Skriveramme for strukturering av innhold (tematiske
avsnitt)
Brosjyre
- Kjent sjanger
- Lett å tilpasse til ulike fag
- Mulighet for å utfolde seg
kreativt
- Reelle mottaker
- Trening i å trekke ut viktig
informasjon
- Kortfattet, men
sammenhengende
The ball
Why choose
handball as a
hobby?
My hobby
Handball
Handball gives you a lot of
exercise meanwhile you are
having fun with your friends.
You learn to work as a team
which is a skill you need in all
parts of your life.
This is the type of handball my team uses
The handball is smaller than a
football and it`s small enough for
you to hold in one hand.
Refereces
Picture, page 1:
http://ndla.no/sites/default/files/images/H
errehandball.jpg
Picture, page 2:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Pre
stigio_Krim.jpg
Picture, page 3:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Handballf
eld.svg
Picture page 5:
http://torshovsport.no/upload/2012/11/13/
select-solera-handball-blue-lightgreen11002146000-165.jpg
The size of the ball depends on
the age of the players:
Size 0: 7 – 9 years
Size 1: 10 – 12 years
Size 2: 13 - >
5
6
1
What is handball?
A description of the
game
Professional handball matches is
The rules of the game
played for two periods of 30
minutes each. The main focus of
the game is to put the ball into the
opposing teams goal. The team
that score the most goals, wins.
Bilde/figur (slett
boksen før du setter
inn bilde).
The playing field of handball is 40
times 20 meters big and in each
end of the court there is a goal on
each side.
Handball is usually playyed indoors:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elda_Prestigio_
Krim.jpg
Introduction
Like any games, there`s rules to
follow in handball as well. The
rules helps us to regulate the
behavior on the field, and with
no rules, there`s no fun .
The most common penalty in
hand ball is the free throw. The
free throws are equivalent to
the free-kicks in football. The
free throw restarts the game
after a foul is comitted by one of
the players.
Summary of rules
Handball is a team sport. Two
teams of seven players each
pass a ball between themselves
and tries to throw the ball into
the goal of the other team.
My hobby is to play handball
and in this brochure you will
learn more about the game.
2
The handball court seen from above
3
• After receiving the ball, players can pass, keep
possession, or shoot the ball.
• If possessing the ball, players must dribble or
can take up to three steps for up to three
seconds at a time without.
• No attacking or defending players other than
the defending goalkeeper are allowed to touch
the floor of the goal area (within 6 metres of
the goal). A shot or pass in the goal area is valid
if completed before touching the floor.
Goalkeepers are allowed outside the goal area,
but are not allowed to possess the ball across
the goal area boundary.
• The ball may not be passed back to the
goalkeeper when he is positioned in the goal
area.
(wikipedia)
4
Vurderingskriterier brosjyre
Når kan vi bruke skriverammer?





Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever
med å se for seg hele teksten
Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i
planleggingsfasen
Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske
innfyllingsoppgaver
All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og
elevene bør veiledes i bruken av dem
Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene
ikke har behov for dem lenger
Oppgave til refleksjonssamling
Her kan prosjektgruppa skrive inn arbeidsoppgaver
til refleksjonssamlingene. Se forslag til oppgaver i
instruksjonsdokument trinn 5.

similar documents