PowerPoint-presentasjon

Report
Kriminalitetsforebygging og velforeningenes rolle
Innlegg på Landskonferanse Vellenes Fellesorg. 9. mars 2013
Yngve Carlsson, KS
Egen erfaring
• Sittet mange år i styret i Lassebakken velforening i Drammen
• Var Norges første nærmiljøkonsulent.
– Arbeidet bl.a. med å etablere velforeninger i Drammen og
gi bølgedalsstøtte til andre
• Forsket på velforeninger og andre lokale
mobiliseringsorganisasjoner
– «Det kompliserte nærmiljøarbeidet»
– «Lokale utvalg og deltakerdemokratiet»
• De siste 15 årene forsket og jobbet mest med
kriminalitetsforebygging - med fokus på kommunens rolle og
samspillet kommune/politi
• Jeg skal si noen ord om velforeningenes rolle både når det gjelder
kriminalitetsforebygging og trygghet.
• Først noen ord om trygghet – i relasjon til kriminalitet (security)
– Trygghet er et subjektiv begrep og referer til hvordan vi opplever en
situasjon. Samme situasjon kan oppleves som svært ulikt.
• Et viktig element i opplevelsen av trygghet er allikevel den faktiske risikoen
for å bli utsatt for kriminalitet.
• Dette har også konsekvenser for handling. Skal vi øke folks trygghet, må vi
også redusere risikoen for å bli utsatt for vold og annen utrygghetsskapende
kriminalitet (eks. grove boliginnbrudd).
– Og vi må særlig rette tiltak mot de situasjoner, områder og målgrupper
hvor risikoen er størst.
• Undersøkelser (Svendsen 2007) viser at nordmenn i dag mener at
samfunnet i dag er mer utrygt enn før . Spørsmålet er: Der det faktisk det –
evt. hvor mye mer utrygt har det blitt?
• Hvordan opplever dere det? Har Norge faktisk sett blitt et mer voldelig og
kriminelt samfunn sammenlignet med for en generasjon siden – evt, i hvor
stor grad? Dvs. 25-30 år?
Anmeldte lovbrudd, av dette vinningskriminalitet. 2004-2010
500000
450000
437250
400000
394137
350000
332771
300000
I alt
250000
234235
200000
Vinning/økonomisk kriminalitet
197061
184948
150000
100000
50000
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Tyveri anmeldt 1994-2010
30000
25000
25493
24330
22595
20000
19436
17329
18054
Sykkeltyveri
15000
14787
Grovt tyveri fra bolig og hytte
10858
10000
7284
5000
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Brukstyveri av motorkjøretøy
6. Vold og seksualkriminalitet 1994-2010
30000
25920
25000
Seksualkriminalitet
20000
16865
Voldskriminalitet
15000
Av dette: Mishandling i
familieforhold
10000
Voldtekt
5000
4271
2406
2102
0
450
342
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
944
2008
938
2010
8. Vold og trusler. Frykt og reell utsatthet
14
12
10
8
12.2
6
4
7.9
8
7.6
5.1
4.9
2
7.1
5.7
3.8
2.7
0
Bostedsstrøk i alt
Under 2000 innbyggere
Utsatt for vold eller trusler
Opp til 20 000 innbyggere
Byer med 20 000-99 999
innbyggere
Frykt for vold eller trusler
Byer med over 100 000
innbyggere
Drap 1991 - 2010
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010
57
41
36
39
38
36
44
30
32
Norway
6,0 per million of pop. Drapsraten halvert 1990-2010
Sweden
8,9
Denmark
10,1
Canada
18,1
USA
50,0
Estonia
71,5
Russia
150,0
El Salvador 710,0
8
29
Norge – verdens tryggeste land
• Halvering av grove tyverier 2002-2011
• Halvering drap 1985-2012
• Voldsnivået ellers synes uendret (Levekårsund. Fra 1983 og utover)
– Selv om en rekke forhold tilsier økning
• Mer alkolbruk
• «Lysløyper» overalt
• Aggressivitetsfremmende narkotiske stoffer
• Innvandring og marginalisering
– Også fra Ø-Europa med en aggresjonsfremmende ruskultur
• Urbanisering
– Økt registrert vold i nære relasjoner
• men neppe noen faktisk økning. Økt fokus og prioritering fra
politiets side gir flere anmeldelser
Fremtiden ser lys ut
• Tre ungdomsforskere fra NOVA: Kronikk: Aftenposten
onsdag 6/3
• Ungdomsskoleelever. Selvrapportert.
– Halvering av hærverk fra 1992-2010
– Halvering av innbrudd 1992 -2010
– Færre drikker – og færre drikker mye
• 1999: 50% 15/16-åringer hadde drukket sist
måned. 2010: 33%
– Halvering av cannabisbruk
Utfordring for velforeningene?
• Vold i nære relasjoner:
– Den mest alvorlige volden
• Gjentagende, invalidiserende
– Anmelde til barnevern, lokalt politi
• Vanskelig å ta opp pga. naborelasjonen. Kan gjøres
anonymt – og bør gjøres.
– Fint om en er bevisst dette i velforeningen – og at en har en
kontaktperson i lokalt politi.
• Vold i det offentlige rom
– Knyttet til skjenkesteder og trengselssituasjoner
• Vold i nærmiljøet
– Sjeldent. Tilfeldig. Vanskelig å mobilisere ift. til det.
– Kan være forårsaket av psykisk sykdom
• Enkelte plasseres ut i nærmiljøene som
«behandlingsresistente». En utfordring som noen
kommuner og noen nærmiljøer kan ha.
• Jeg er like usikker som dere hvordan en kan/bør forholde
seg til det.
• Aggressiv råning (ikke ondsinnet, men kan få alvorlige
konsekvenser)
– Ta en samtale med de det gjelder. Kan hjelpe
– Hvis ille: Sosial kontroll gjennom natteravning
• Grove tyverier og evt. ran
– Hvis dette er et følt problem (eks. nærmiljøer plaget av
omreisende kriminelle):
• «Vaktgåing». Synlighet
– Melde mistenkeligheter til politi.
• Nabolagssamarbeid
– Tømme post, klippe plen, lage spor i snøen i ferier
etc.
– Enklere å få til hvis en tar det opp i velforeningen,
sår idéen og evt. setter det i system
• I mange tilfeller så sjeldent og tilfeldig med vold, aggressiv rus
og grove tyverier at en kanskje ikke trenger å mobilisere rundt
dette:
– Kan skape frykt: Jøss er det så ille at en må mobilisere.
– Jf. nærpolitisatsingen i Helsingør
Velforeningenes indirekte
kriminalitetsforebyggende funksjon
• Møteplass mellom mennesker som bor i samme
område
• Skaper relasjoner mellom folk
• Bygger tillit
• En organisasjon som kan mobilisere hvis nødvendig
Budskapet
• Om en skal gjøre noe spesielt for å skape større
trygghet og forebygge kriminalitet
– Avhenger av «trusselsituasjonen»/bildet
• Uavhengig av «trusselbilde»
– Kan ta et medlemsmøte og invitere lensmann eller
forebyggende politi for å drøfte lokale utfordringer
og hva en bør gjøre i tilfelle noe skjer – og særlig
ift. vold i nære relasjoner (en vanskelig sak å ta opp
i tette bomiljøer)
• Den viktigste krim.forebyggende funksjon: Skape
relasjoner og tillit mellom folk

similar documents