Loge1 - Kolmårdsvind

Report
Vindkraft i Norrköpings kommun
Vindkraft på Näsudden, Gotland
Det finns idag bara ett enda litet vindkraftverk i
Norrköpings kommun, ett gårdsverk på 45 kW.
En hel del projekt planeras och kommunen har
gjort en vindkraftplan. Flera av de bäst lämpade
områdena har dock inte tagits med.
Vindkraftverk
Rotor
diameter
svepyta
Torn
stål
betong
stål+betong
totalhöjd
navhöjd
Rotorn fångar
vinden och börjar
snurra. Den driver
en generator som
producerar el, som
matas in på
elnätet.
Ett vindkraftverk
med 3 MW effekt
producerar ca 9
miljoner kWh/år.
Ett hushåll (utan
elvärme) förbrukar
ca 5000 kWh/år.
Ett verk i denna
storlek räcker till
1800 hushåll.
Stora eller små
vindkraftverk?
Stora vindkraftverk är betydligt mer
kostnadseffektiva (lönsamma) än små
Klimat- och energipolitik
• Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka och har nu
passerat 400 ppm.
• För att hejda klimatförändringen, som kan få katastrofala
följder för framtida generationer, måste vi skapa ett hållbart
energisystem i Sverige och resten av världen, nu!
• Vi kan inte vänta på att politiker eller
kraftbolag ska göra det.
Vi måste göra det själva!!!
Vem äger
vindkraft i
Sverige?
Denna omställning har redan
börjat med vindkraften, och nu
kommer solcellerna också.
När det gäller vindkraft ägs 76%
av privata bolag och kooperativ
(se figur 1).
Kommunala energibolag som äger
vindkraft ökar, medan de stora
kraftbolagens andel av
vindkraften har minskat till 11
procent (se figur 2). Vattenfall
äger bara 4 procent.
Figur 1. Oberoende vindkraftägare
Figur 2. Kraftbolagens (rött) och
kommunala energibolags (grönt)
ägarandelar av vindkraften i Sverige
Bidra till energiomställningen:
Bli delägare i vindkraft
Installera egna solceller!
Vindkooperativet Kolmårdsvind har
tillsammans med bolaget ReWind
Offshore AB, kommunala
hyresbostäder och HSB börjat
projektera en vindpark utanför
Marviken.
Kolmårdsvind projekterar också
flera vindparker på Vikbolandet. Alla
som vill kan sedan bli delägare
genom att köpa andelar i
Kolmårdsvind.
Vindpark Marviken – på öar och skär
Marviken Vind planerar en anläggning med ca 8-12 vindkraftverk, med en effekt
på 3-6 MW, totalt mellan 24 och 72 MW. Denna skiss visar en utformning med 12
vindkraftverk. Den slutliga utformningen kommer att styras av de synpunkter och
önskemål som framkommer under samrådsprocessen.
Skenäs
Projektområden:
• Jonsberg
• Bråxvik
• Skenäs
• Gottenvik
Förutsättningar:
• Elanslutning för 500 MW
• Bra vägar och industrihamn
• Markavtal redan tecknade
• 3-6 vindkraftverk på 3-4,5
MW bör få plats inom
respektive område
Planering
Norrköping kommuns
Vindkraftsplan beräknas antas
under 2013/14.
Vindkraft
på Vikbolandet
Bråxvik
Jonsberg
Gottenvik
Vindkraft och fåglar
ReWind Offshore har
genomfört omfattande
undersökningar. Häckande
örnar och flyttfåglar har
inventerats, förekomst av
fladdermöss undersökts och
örnarnas flygrörelser
kartlagts, både genom
observationer och med
radar.
Resultaten visar att det går att
bygga vindparker utan påtaglig
skada på naturvärden, om
antalet verk och deras placering
anpassas till dessa
förutsättningar. Det finns teknisk
utrustning som varnar fåglar när
de kommer riskabelt nära
vindkraftverken, som i stort sett
eliminerar risken för kollisioner.
Marvikens kraftverk har lagts
ned. Den outnyttjade
kraftledningen från Marviken
gör detta område på
Vikbolandet till det lämpligaste
för vindkraft i Norrköpings
kommun.

similar documents