Helse og livsstil2

Report
HELSE OG LIVSSTIL
Hva er helse?
 WHO (verdens helseorganisasjon) definisjon:
 «Helse er ikke bare fravær av sykdom eller lyte, men en
tilstand av fullstendig fysisk, psykisk, og sosialt velvære»
Andre definisjoner:
 «God helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav»
 «Helse har den som er i stand til å elske og arbeide»
 «Å ha god helse innebærer å ha evne og vilje til å møte
hverdagens utfordringer og motgang uten å bli syk og
utilpass, og å kunne oppleve glede»
 Hva forbinder dere med ordet HELSE?
 Hva forbinder dere med god helse?
 Hva forbinder dere med dårlig helse?
God helse:
 God helse er mer enn ikke å være syk eller ha smerter, det
handler også om å trives, ha overskudd og pågangsmot til å
meste ulike påkjenninger i livet.
 Helse handler om å få dekket viktige menneskelige behov.
God helse/dårlig helse
 Se i blader og klipp ut bilder du forbinder med helse. Lim det
på den plakaten du mener det passer best.
Livsstil:
 Hva forbinder dere med ordet livsstil?
Definisjon fra Wikipedia:
 Livsstil refererer til måten et menneske ut fra egne valg
forholder seg til eget levesett, gjennom sosialt levesett,
kosthold, fysisk aktivitet, inaktivitet og forhold til
stimulerende midler, som nikotin, alkohol og andre
rusmidler. Livsstilen er også avhengig av døgnrytme,
tilstrekkelig søvn og stresskontroll. Livsstil blir ofte knyttet
til helse og livskvalitet, som begge kan sies å bli forringet
dersom personen ikke har et balansert forhold til disse
variablene.
Livsstilsfaktorer:
 Faktorer vi kan gjøre noe med selv, og som påvirker helsen,
kalles ofte for livsstilsfaktorer. Bevisste valg med hensyn til
livsstilsfaktorer kan sikre god helse.
Ulike syn på sykdom:
 Alle opplever en eller flere ganger gjennom livet å være syk.
Kanskje tenker vi ikke så mye på hvorfor vi blir syke.
 Opp gjennom tidene har det vært forskjellige måter å
forklare årsakene til sykdom på.
Her presenteres tre ulike
årsaksforklaringer:
 Sykdom som straff fra Gud
 Maskinfeilmodellen
 Helhetsmodellen
Straff fra Gud
 Ifølge dette synet skyldes sykdom at man har syndet, og
derfor skal straffes fra Gud.
 «dette har jeg ikke fortjent»
 Hvorfor skal han straffes på denne måten»
(bønner blir for noen den viktigste delen av behandlingen)
Maskinfeilmodellen:
 Denne forståelsen innebærer at mans er på kroppen som en
maskin som kan gå i stykker.
 En kroppsdel er syk, og man blir frisk når den er reparert.
 Man ser ikke på mennesket som en helhet, men forholder seg
til enkeltdelene. (et reduksjonistisk
menneskesyn)
 «han med brukket ben»
 «blodproppen på rom 314»
Helhetsmodellen:
 I følge denne sykdomsoppfatningen er mennesket en helhet;
et menneske består av kropp og sjel i konstant samspill med
omgivelsene.
 Det vil si at mennesket både påvirker og påvirkes av miljøet
rundt.
Helhetlig menneskesyn:
 Mennesket er et individ med en fysisk, psykisk, sosial,
åndelig og kulturell dimensjon, og der disse dimensjonene
påvirker hverandre.
 Utdanninger inne pleie og omsorg arbeider etter et slikt
helhetlig menneskesyn.
Oppgave:
 Gå sammen 2 og 2. Finn bilder i blader og klipp ut.
 Velg en kulturell aktivitet som du selv liker, og presenter den
for klassen ved å holde et lite foredrag. Bruk bilder eller
andre illustrasjoner. Få frem hvorfor aktiviteten er viktig for
helsen din.

similar documents