velkommen til foreldremøte for vg1

Report
VELKOMMEN TIL
FORELDREMØTE FOR VG1
PERSBRÅTEN VGS 21.08.2013
Vår hensikt med velkomstmøtet







Presentere oss
Presentere skolen
Presentere våre mål for den enkelte elev og for skolen
Fokus på skole/hjem-samarbeid
Skissere skoleåret for dere
Informere om et trygt og godt skolemiljø
Bli kjent med dere
Hvilke førsteklassinger har vi fått?





Vi har fått flotte elever som har forventninger
Vi har fått elever som trenger å bli sett og
respektert
Vi har fått elever som trenger retning
Vi har fått elever som setter pris på at vi setter
grenser og gjør det med et smil
VI HAR FÅTT GULL!!!!!
Skolen og elevenes trivsel
Elevene trives i
skolebygget og
sier det er et
flott bygg å
lære i
Elevene trives
svært godt på
skolen
Det er lite
mobbing på
skolen
Målsetting for skolen
Øke andelen fullføre og bestå
Hver enkelt elev skal føle seg
hjemme på Persbråten
Hver enkelt elev skal gå ut av
skolen og vite at han/hun fått
brukt sine evner og anlegg
maksimalt
Ta utgangspunkt i de
grunnleggende ferdighetene og
øke karaktersnittet for skolen
Øke søkningen til skolen og
bli den naturlige nærskolen
Hva vil det si å lykkes ?




Å kunne ta ut sitt potensiale og vite at jeg har gjort
så godt jeg har kunnet
Få et positivt ”kick” ved å sett seg små mål som det
er mulig å nå. (Møte presis, være forberedt)
Tett oppfølging hjemme og på skolen –
mottakssamtalen
IQ eller Selvdisiplin?
Hattie – de viktigste faktorene for elevenes
læring





Egenvurdering
Lærers struktur og formidling av forventninger
Elevene vet hva de skal lære og forstår
kompetansekravene
Tilbakemeldinger og veiledning
Lærer-elev - relasjon
Vår oppfølging av elevene






Mottaksamtale
Kartleggingsprøver (lesing, engelsk, matte og digital
kompetanse)
Differensiering og fordypning
Fagdager
Tett oppfølging av fravær
Systematisk oppfølging av klassemiljø og elevens faglige
utvikling
Mottakssamtalen


Alle elevene inviteres til mottakssamtale med sine foreldre/foresatte
Samtalen skal:






skape trygghet, åpenhet og tillit mellom elev, elevens foresatte og lærere
avklare gjensidige forventninger
bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer
bidra til at den enkelte elev setter seg konkrete karaktermål å jobbe mot
gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge tiltak som støtter
opp om elevens motivasjon og videre arbeid
gi skolen bedre muligheter til å tilrettelegge opplæringen for den enkelte
elev og elevgruppa
Skole/hjem-samarbeidet



Tilstedeværelse- en forutsetning for å kunne
gjennomføre
Hvordan følger vi opp fravær og
forsentkomming
 SMS/e-post-melding
 Grønt kort – ordningen
Foreldrekontakt
Hvordan kan dere følge opp





Vær bevisst oppfølging av fravær
Bevisstgjør selvdisiplin – små steg
Følg opp faglig målsetting – og etterspør hjemmearbeid
Alle kan ikke matte, men det går an å hjelpe til med struktur,
avtaler om arbeid, sende på leksehjelp, oppmuntre etc
Vær den støttende voksne. Still realistiske krav/forventninger
Presiseringer vedr. fravær




Ved fravær sender kontaktlærer SMS til foresatte
For elever under 18 år sendes melding signert av
foresatte til kontaktlærer innen påfølgende onsdag
For elever over 18 år sendes melding fra elev til
kontaktlærer innen påfølgende onsdag. (kontaktlærer
oppfordrer elevene til å signere på samtykkeerklæring)
Ved mer enn 3 dager eller 6 timer udokumentert fravær
sendes melding om fare for nedsatt atferdkarakter.
Baseregler






Vær på plass og ha med det du trenger når timen starter
Lytt og vær rolig når andre snakker
Ingen skal forlate klasserommet i undervisningstimen
PC skal bare brukes når lærer ber om det
Mobiltelefoner skal være avslått og ligge i vesken
Det er ikke tillatt å spise og drikke i undervisningstiden.
August 2013
Et trygt og godt skolemiljø

Mottaksuka

Skolemiljøgruppa

Rådgivertjenesten og PPT

Miljøterapeut, spesialpedagog

Kjentmannsordning

Skolehelsetjenesten og Salto-koordinator

Lærersamvær med elever i lunsjen

Tett og godt samarbeid med Politiet
Leksehjelp






To dager hver uke, mandag tirsdag, fra 16:00 til 18:00
Hjelp fra både faglærere og elever med god oversikt over fagene, noe som gir
flere perspektiver
Annonserte fagkurs i enkelttemaer, hvor man får muligheter og tid til å legge vekt
på andre momenter enn i undervisningen
Det serveres en enklere middag fra 15:30
Påmelding til både leksehjelpen og fagkursene gjøres under Leksehjelp på skolens
hjemmeside
Leksehjelpen starter i uke 37
Hvilke fag har elevene i år?
(Avsluttende fag er framhevet)
ST
ID

Norsk

Norsk

Engelsk

Engelsk

Matematikk P/T

Matematikk P/T

Naturfag

Naturfag

2. fremmedspråk

2.fremmedspråk

Geografi

Treningslære

Samfunnsfag

Aktivitetslære

Kroppsøving

Topp-/breddeidrett
Kort gjennomgang av skoleåret VG1 ST og ID







Mottakssamtale
Kartleggingsprøver
Foreldremøte 29.10.
Halvårsvurdering (jan)
Start 2.termin 16.1.
Foreldremøte 28.1.
Eksamen i mai-juni



Nordmarkatur uke 37 (ID)
Hafjell i uke 6 (ID)
2 elevsamtaler hvorav
foresatte har rett til å være
med på den på høsten
Kontaktlærere

1STA: Lars Erik Kide, Pamela Mazuelos

1STB: Øyvind Guldal, Marte Solvang

1STC: Yngve Jystad, Annalisa Miccoli

1STD: Svein Borgen, Gunnar Renslo

1STE: Magnus Husøy, Hanne Sogge

1STF: Per Dagstad, Knut Petersen-Øverleir

1IDG: Jørund Skadberg, Jon Per Nygaard

1IDH: Pål Konradsen, Bente Drivdal

Lærernes mailadresse ligger på hjemmesiden
Hvor henter dere informasjon?



http://www.persbraten.vgs.no/index.shtml
Fronter
Ta kontakt med kontaktlærer eller faglærer på mail
Velkommen til et godt samarbeid!

similar documents