Resmål och resvägar

Report
Resmål och resvägar
Hållbar turism
Hållbar utveckling
”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan at
äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.”
Hållbar utveckling
• Ekologisk hållbarhet
• Social hållbarhet
• Ekonomisk hållbarhet
Hållbar utveckling
• De tre delarna samspelar med varandra
• Ekonomisk tillväxt får till exempel inte ske till priset av
en förstörd miljö
• Det är människan som ansvarar för att miljön inte
förstörs
• Utvecklingen måste ske långsiktigt så att
naturresurserna räcker till och att miljön bevaras för
framtida generationer
• Därför måste vi ändra våra livsstilar och attityder
• Det måste också bli en utjämning mellan rika och
fattiga länder så att alla människors basbehov täcks
Hållbar turismutveckling
Hållbar turismutveckling
Hållbar turismutveckling
• Turismen är en av de snabbaste växande näringarna i
världen
• Detta innebär stora påfrestningar på miljön samtidigt som
miljön är en viktig del i turismen
• För att turismen över huvud taget ska ha möjlighet att
utvecklas i framtiden, krävs att miljöfrågorna sätts i
centrum
• Hållbar turism handlar om att minimera skadlig inverkan
och maximera positiv påverkan
• Inverkan på miljön och det kulturella arvet ska bli så liten
som möjligt
• Följderna på den lokala befolkningen ska bli så bra som
möjligt
Hållbar turismutveckling
• World Tourism Organization (UNWTO) är en organisation
inom FN som ansvarar för turismfrågor
• Organisationen arbetar även för en ansvarsfull och hållbar
turism
• Framför allt fokuserar man på utvecklingsländernas
intressen
• UNWTO har satt upp fyra teman för global hållbar turism:
• Effektiv hållbarhetsplanering
• Maximering av social och ekonomisk nytta för
lokalsamhället
• Stöttande av det kulturhistoriska arvet
• Minskning av negativa effekter på miljön
Ansvarsfull turism
”Resandet skall bidra till en förbättring av sociala och
ekonomiska förhållanden på en destination, men också värna
om miljö, natur- och kulturvärden, samt tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning.”
• Hållbar turism och ansvarsfull turism har samma innebörd
• Man ska ta hänsyn till miljön och hur lokalbefolkningen
påverkas socialt och ekonomiskt
• Skillnaden ligger i att ansvarsfullt turism betonar att det är
den enskilde turismarrangören och den enskilde turisten
som själv ska ta på sig ansvaret
Ekoturism
”Ekoturism innebär ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet
av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande.
Ekoturism är inte en produkt, utan ett förhållningssätt.”
• De grundläggande principerna för ekoturismen är att:
• Resandet sker på naturens villkor med hänsyn till flora och
fauna
• Så mycket pengar som möjligt ska gå tillbaka till den lokala
miljövården
• Den ekonomiska behållningen tillfaller lokalbefolkningen
• Den lokala marknadsföringen ska stödjas
Airboating – Everglades, Florida
Elefantsafari - Indien
Valsafari - Island
Hundspannsafari - Lappland
STF Kolarbyn - Skärsjön

similar documents