finns jordade uttag

Report
Elsäkerhet
I kursplanen
• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i
elektriska kretsar och hur de används i vardagliga
sammanhang.
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och
människors levnadsvillkor.
• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till
exempel lysdioder och enkla förstärkare.
• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till
exempel lysdioder och enkla förstärkare.
Detta ska du kunna
• Beskriva vilka arbeten du får och inte får utföra med el.
• Förklara och veta hur en jordfelsbrytare fungerar.
• Förklara hur skyddsjordning fungera och ge exempel på
vart den kan användas.
• Skillnaden mellan jordat och ojordade uttag.
• Vad innebär hög och lågspänning och vart det
förekommer.
• Förklara/ redogöra några av de vanligaste riskerna med
el i ett hem och hur man kan undvika dessa.
• Känna till och beskriva de vanligaste märkningarna som
finns på elapparater.
Är propparna ordentligt
iskruvade?
Se till att propparna
inte sitter löst. Dåligt
iskruvade proppar kan
bli överhettade och
orsaka brand. Propparna
betecknas efter märkströmmen
med ampère
(A). Vanliga märkströmmar
på propparna är
6 A, 10 A och 16 A.
Är någon av
propparna heta?
I så fall bör du minska
antalet apparater som
är anslutna.
Är propparna fortfarande
heta efter någon
timme – kontakta en
fackman.
ELCENTRAL MED
PROPPSÄKRINGAR
Om det blir överbelastning eller uppstår ett
elektriskt fel löser proppen ut.
1. Skruva ut propphuven
med den
trasiga proppen ur
elcentralen.
VARNING!
Sätt i den nya proppen i propphuven
och inte
i proppskåpet. Skruva därefter
tillbaka propphuven
med den nya proppen.
2. Ta ur den
trasiga proppen
ur propphuven
och sätt dit en
ny propp med
samma märkström.
3. Skruva tillbaka
propphuven med
den nya proppen i
elcentralen.
Snabbsäkringar
Om det blir överbelastning eller uppstår ett
elektriskt fel slås automatsäkringen ifrån.
Återställ genom att fälla tillbaka vippknappen
Jordfelsbrytare
• En jordfelsbrytare är en billig
livförsäkring
• Bra komplement till andra nödvändiga
åtgärder i en elinstallation
• Bryter strömmen snabbt om en
apparats hölje skulle bli
spänningsförande.
• En jordfelsbrytare för personsäkerhet
ska vara märkt med 0,03 A eller 30 mA.
En jordfelsbrytare känner av om strömmen till en
apparat inte är lika stor som strömmen från
apparaten. Den bryter då strömmen direkt. Man
säger att jordfelsbrytaren löser ut. Det är bara att slå
på den igen när felet åtgärdats. Den skyddar
personer från att få ström genom kroppen, men den
skyddar också mot bränder, eftersom den känner
om strömmen går en otillåten väg.
Jordade och ojordade uttag
• I de flesta svenska hem finns jordade uttag i kök, badrum, källare, garage och
utomhus., dvs där det kan vara fuktigt.
• Ett jordat uttag känns igen på de två metallblecken!
• Att ha jordade uttag innebär större säkerhet än ojordade.
• Om det blir ett fel i en apparat som är skyddsjordad och kopplad till ett jordat
uttag, leds strömmen bort genom skyddsjorden.
• Proppen går oftast, som man brukar säga. Mer korrekt är att en säkring löser ut!
I vardagsrum, hallar och sovrum är det oftast ojordat.
Jordad kontakt
Ojordad kontakt
Vad får man göra själv?
Kontrollera!
Slutligen är det viktigt att ibland kontrollera
elektriska apparater och elektrisk utrustning.
• Sitter ledningar och uttag ordenligt fast?
• Är alla strömbrytare hela?
• Är sladdar och anslutningar till alla apparater
hela?
• Är alla uttag i kök, källare, garage och utomhus
jordade?
• Finns jordade och ojordade uttag i samma rum?
• Finns det något i mitt hem, som bryter mot
gällande bestämmelser?
Produkters märkning
På många elektriska apparater finns en märkning som ger
information till konsumenten. Här är några vanliga.
• CE-märket
intygar tillverkaren att apparaten uppfyller de europeiska säkerhetsreglerna.
• S-märket
Många tillverkare typprovar sina produkter för att få en opartisk bedömning.
Här i Sverige är det SEMKO (Svenska elektriska materielkontrollanstalten) som
kontrollerar och godkänner.
• Skyddsjordning
Apparat med skyddsjordning är märkta med denna symbol.
• Droppskyddat (stänkskyddat)
Ett uttag i t ex källare och badrum ska vara droppskyddat. Utomhus under tak
räcker också detta fuktskydd.
Högspänning
• Spänningen vid kraftledningar, tågledningar och
vid transformatorstationer är högre än hemma.
• Det gör att sådana ställen är mycket farliga. Man
behöver inte ens röra vid en sladd med hög
spänning, det räcker med att komma nära för att
det ska vara farligt.
Olyckor har hänt och det är livsfarligt
• gå nära en nedfallen kraftledning
• klättra upp på ett tåg tak
• leka med drakar nära kraftledningar
• segelbåtar seglat på eller nära en
kraftledning.

similar documents