Presentation av Rebecca Stenberg

Report
MER OCH FLER
utlandsfödda i friluftslivet
Workshop 6 mars 2013
Rebecca Stenberg
[email protected]
• FD Psykologi, lektor i företagsekonomi
Linköpings universitet
• Centrum för tvärvetenskaplig forskning om
räddning och respons CARER
• Friluftsliv och friluftssäkerhet
• Kajagare
• Långfärdsskridsko i FF, SSSK
[email protected]
2
Reflektioner kring ett nuläge
• Reflektioner kring ett nuläge
– Från land till stad
– Utlandsfödda i den svenska samhället
– Friluftsliv
• Nuläge för friluftslivet
• Två projekt
• Och sen då?
[email protected]
3
En bakgrund – vi flyttar till staden
• 2007 bodde det för första
gången fler människor i städer
än på landsbygden globalt.
• Mer än 85 % av den svenska
befolkningen trängs på 2 % av
landets yta.
• Befolkningen blir äldre, och
äldre äldre har sämre hälsa än
tidigare.
• Andelen som uppskattar
friluftslivets möjligheter är
högt (95 %)
• Andelen som utövar friluftsliv
åldras och minskar
• Andelen som har kunskaper
om natur och friluftsliv
minskar
[email protected]
4
Utlandsfödda i Sverige
• Mellan 10-16 %* av befolkningen är utlandsfödda
idag.
• År 2050 dubbelt så många immigranter i
Västeuropa enligt WHO. Flertalet från ickeeuropeiska länder.
• Stort behov av policies och verktyg för integration
– dvs ömsesidig anpassning och utveckling.
• Många utomeuropeiska invandrares hälsa
försämras drastiskt i det nya landet
[email protected]
5
Vad vill vi med friluftslivet?
•
•
•
•
•
Hållbart samhälle
Folkhälsa
Rekreation
Demokratiskt fördelade möjligheter till utövande
Politiskt intressant men myndigheternas Svarte
Petter
• Dvs inga pengar
• Aktiva – en bristvara av olika skäl
[email protected]
6
Sammantaget…
• Strukturer och aktiviteter för integration behövs – i Sverige är
föreningsliv en vanlig väg - dvs om man blir insläppt.
• Strukturer och aktiviteter behövs också för att vidmakthålla
fungerande friluftsliv.
• Utlandsfödda måste få tillgång till större delar av Sverige –
Kunskap och vanan vid natur och friluftsliv är en förutsättning
men utlandsfödda är starkt underrepresenterade i friluftslivet.
• Utlandsfödda behöver lockas in i mer hälsofrämjande livsstil
med exempelvis friluftsliv.
• Friluftsliv och utlandsfödda måste presenteras för varandra på
ett bra sätt och utlandsföddas aktiviteter behövs.
[email protected]
7
Invandrares tvekan för friluftsliv
•
•
•
•
•
•
•
Allemansrätten
Vad är natur? Hur långt måste man gå?
Den vilda naturen – domesticerad natur
En annan syn på vad som är värdefull natur
Risker, vilda djur, giftiga växter, överfall
Ovana vid kyla, is, snö
Kultur- och genusmönster
[email protected]
8
Vad är egentligen värdefull
natur/vackert?
[email protected]
9
Green Team – ett sätt att locka
• Svenskt Friluftsliv och studiefrämjandet
• Syfte få barn och ungdomar att prova och bli
intresserade friluftsliv via samarbete fritidsgårdarföreningar.
• Målgrupp utlandsföddas barn
• Föreningar visar upp sina aktiviteter
• Organiskt växande verksamhet
• Krävs omfattande kulturkompetens och förarbete för
att bli bra
– Hur få med flickor
– Utrustning
• Idag 16 kommuner och 600 barn.
[email protected]
10
Samhällsorientering för nyanlända –
myndighetsdrivet systematisk bortval av
friluftsliv
• Lag sedan 2010 att alla nyanlända får 60 tim
• Ges ofta av etablerade utlandsfödda
• Nationella underlag och former för
information
• Etablerade utlandsfödda som inte idkar
friluftsliv cementerar motstånd
• Underlag innehåller marginellt om friluftsliv
men naturbilder till våld, dödsfall, etc.
[email protected]
11
Utlandsfödda och naturen
• Rätten till övriga 98 % av Sverige
• Föreningslivet - sätt att komma i kontakt med
Sverige och svenskar
• Invandrare behövs utanför storstäderna
• Naturen behöver kunniga medborgare
• Människan behöver de olika värden friluftsliv ger
• Klimatförändringar, åldrande, minskande
kunskaper ger nya förutsättningar
[email protected]
12
Slutsats – Det finns mycket goda skäl
att skapa förutsättningar för
utlandsföddas friluftsliv
[email protected]
13
Integration är en process från minst
två håll där en tredje uppstår…
[email protected]
14
Att lära tillsammans och av varandra
för mer och fler i friluftslivet
•
•
•
•
Mycket kunskaper, erfarenheter att ta vara på
Inte uppfinna hjulet varje gång
Komplettera varandra
Skapa framtidens friluftsliv för alla
[email protected]
15
Tack!
[email protected]
16
Att läsa mer i
• Blomqvist, L. (2003) Invandrare i tätortsnära natur — Kvalitativa
intervjuer angående natursyn och nyttjande samt förslag till
åtgärder. Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (betygsarbete).
• Emmerlin, L., Fredmman, P., Lisberg Jenssen, E. & Sandell, K. (2010).
Planera för friluftsliv: Natur, samhälle, upplevelser. Carlssons.
• Gentin, S. (20069 Fem muslimers friluftsliv og natursyn — en
inteviewundersögelse. Köpenhamn, Den kongelige Veterinär- og
Landbohöjskole (betygsarbete).
• Hadders, A. och Rosengren, A. (2006) Får man grilla här? Kulturell
mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad, Regionsmuseet
Kristianstad Rapport från ett pilotprojekt Kristianstad 2006:67.
• Karlsson, S-E (2006) Det är inte bara fråga om snö, det mer
komplext än så — om nysvenskar och skidåkning. Karlstad, Karlstad
University Studies 2006:47.
[email protected]
17

similar documents