Bevissikring - Forum rettsinformatikk

Report
Krenkelseshandlingen
Gud skapte
jorda
Fred og
ingen fare
Bevissikring
Håndhevelsesstadiet/
hovedforhandling
Bevistilgang
§ 28-1. Bevissikring
Ved bevissikring utenfor rettssak
kan det foretas rettslig avhør av parter og
vitner og gis tilgang til og foretas
undersøkelse av realbevis
Krenkelseshandlingen
Gud skapte
jorda
Fred og
ingen fare
Håndhevelsesstadiet/
hovedforhandling
Bevissikring
Bevistilgang
Behov for regler
om sikring og
tilgang til bevis
Faktiske og rettslige
grenser for privat bevissanking
• Altibox-kjennelsen, Rt.2010 side 774
• Tvist: Rettighetshaver – ISP
• Krav: sikring/tilgang abonnentopplysninger
knyttet til IP-adresse
Anonym
tilrettelegger/
IP-adresse
bruker
ISP
Elektroniske
spor
Bruker
HUB
Bruker
Normarc, Rt.2006 side 626
Tvist: Normarc – konkurrerende bedrift MSN
Krav: tilgang til elektronisk lagret materiale
$
$
$
Normarc
MSN as
§ 28-2. Vilkårene for bevissikring
Bevissikring kan begjæres når beviset kan få
betydning i en tvist
hvor den som setter fram begjæringen, vil kunne bli
part eller partshjelper, og det
enten er en nærliggende risiko for at beviset vil
gå tapt eller bli vesentlig svekket, eller av
andre grunner er særlig viktig å få tilgang til
beviset før sak er reist.
§ 1-3. Søksmålsgjenstand, partstilknytning
og søksmålssituasjon
(1) Det kan reises sak for domstolene om
rettskrav.
(2) Den som reiser saken, må påvise et reelt
behov for å få kravet avgjort i forhold til
saksøkte. Dette avgjøres ut fra en samlet
vurdering av kravets aktualitet og
partenes tilknytning til det.
Formål:
 å gjøre rettighetshaver kjent med hvem
motparten er
 å sikre spor for omfanget av krenkelse,
 å gi mulighet for å vurdere å bringe
rettskravet inn for domstolene,
 å ha tilstrekkelige bevis for å få medhold
i kravet på erstatning
 å komme i en god forhandlingsposisjon,
 å gi et bedre grunnlag for å inngå forlik.
Sannsynlighetskravet:
Pretensjon eller bevisføring
Rettsvirkning: tilgang til bevis
Vilkår:
Kan få betydning
i en tvist
Anførsler
om faktum:
Vil kunne bli part Bevisforspillelsesfare
eller partshjelper eller
bevistilgangsbehov
anførsel
anførsel
anførsel
SPESIFIKASJONSKRAVET
• Normarc-kjennelsen, Rt.2006 side 626
Høyesterett i obiter dictum:
• Konkret vurdering
• Sondre mellom kravene på
sikrings- og innsynsstadiet
Oppsummeringsvis:
• For at retten i det hele tatt skal ha mulighet til å fatte en avgjørelse
som kan fullbyrdes, og å vurdere de motstridende interesser, må
begjærende part i det minste angi:
hos hvilken person/arbeidstaker man kan forvente å finne
relevante lagringsmedier,
hvilke lagringsmedier man kan forvente å finne bevisene,
altså datamaskiner, servere, DVD’er/CD’er, og dette må i så fall
spesifiseres ved geografisk lokalisasjon.
Hvilke øvrige krav som skal stilles må retten fastsette ved
en konkret vurdering av de motstridende hensyn i det enkelte
tilfellet.
• Lovbestemte begrensninger
• EMK artikkel 10, ytringsfrihet
• EMK artikkel 8:
Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv 1
1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv 2 og
familieliv, sitt hjem 3 og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig
myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når
dette er i samsvar med (1) loven og er (3)nødvendig
i et demokratisk samfunn av (2) hensyn til den
nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets
økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller
kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for
å beskytte andres rettigheter og friheter.
Saksomkostninger
 § 28-5. Kostnader ved bevissikring
 (1) Den part som begjærer bevissikring,
plikter å dekke de kostnader som
påløper for motparter etter § 28-3
annet ledd, og kostnadene ved at det
oppnevnes representant etter § 28-3
tredje ledd.

similar documents