Ladda ner Sten Berghedens presentation (PP)

Report
Sten Bergheden (M)
Q3 – Forum för hållbara transporter Stockholm 22 mars
Trafikutskottet, ordf utredningsgruppen om åkerinäringen
[email protected]
Trafikutkottets referensgrupp
• En ledamot från varje riksdagsparti
• Specialstuderat Danmark, Tyskland, Polen och
Finland, och utvalda län: Västra Götaland, Skåne,
Stockholm och Norrbotten
• Färdig 1 mars 2012
Vad har vi tittat på?
•
•
•
•
•
•
•
•
Cabotagetransporter
Kör- och vilotider
Lastsäkring
Överlast
Böter
Hastigheter
Beställaransvar
Belysa chaufförers
arbetsvillkor
Problem som framkommit I
• Åklagare:
- bristfälligt underlag från polis
- begränsat samarbete med övriga EU (men bra i
Skandinavien)
- lågt straffvärde, prioriteringsfråga
- nytt projekt 2012, samla kompetens
• Fraktköpare och upphandlare:
- dåligt insatta i sitt beställaransvar, frakter
överlämnas nedåt i kedjan –> avställda bilar
Problem som framkommit II
• Polisen
- saknar verktyg som klampning och böter på plats
- inte en prioriterad fråga, låg status
- svårt med utbildad personal, rekrytering
- poängjakt, trasiga lampor mm
- svårt kommunicera med utländska förare
- många lastbilar, liten risk att ertappas (t ex 500
bilar/färja)
- svårt kontrollera cabotage, papper saknas i många bilar
- dålig kommunikation mellan länen inom Polisen
- risken att bli kontrollerad och bötfälld har varit liten
Problem som framkommit III
• Åkerinäringen:
- inga cabotagekontroller (stannar kvar i landet,
svårkontrollerat)
- inhyrda chaufförer/egen företagare – låg lön, beskattas inte i
Sverige
- utländska förare betalar inte Eurovinjettavgift
- dåliga däck, ev vinterdäckskrav utreds
- inget trafiktillstånd som kan dras tillbaka
- Transportstyrelsen ingen företagskontroll av utländska åkare
- dålig diesel, droger, alkohol, prostitution, dieselstölder mm -
Arbetsgruppens slutsatser I
• Övergripande slutsats: myndigheternas tillsyn av
lastbilstransporter måste förbättras omgående
• Kompetenshöjning hos polis och åklagare,
Transportstyrelsen
• Ge polisen möjlighet att klampa fordon vid väg och ta ut
böter vid vägen. Mål och regeltillämpning bland
länspolisenheterna förbättras
• Straff och bötesnivåer bör harmoniseras inom EU, se
över i samråd med branschen
• Kontroll av överlast bör effektiviseras
Arbetsgruppens slutsatser II
• Brott mot yrkestrafikreglerna måste prioriteras och
avsätta resurser. Bättre samordning, tydlig styrning och
mer dialog vad gäller myndigheternas tillsyn och
kontroller. Transportstyrelsen bör ta fram tillsynsstrategi
• Följa utvecklingen av beställaransvaret, är det införda
tillräckligt eller inte?
• Utredning om ev införande av vinterdäck för tunga
fordon pågår
• Problemen med underbetald arbetskraft bör följas upp
vidare så att alla kan ha justa villkor
Arbetsgruppens slutsatser III
• Åkerinäringen bör arbeta vidare med att försöka
certifiera sig: kvalitetssäkra sina transporter
• Regeringsbeslut 8 mars: skärpt tillsyn och kontroller
Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen
• Dags för en kraftsamling från myndigheternas
sida med kompetensuppbyggnad, dialog,
prioritering och en ordentlig kontrollfunktion
Beställaransvar
• Ingen rättspraxis inom cabotage
• I december 2011 införde regeringen regler där
beställaren av olagliga cabotagetransporter kan
dömas till böter under vissa förutsättningar
• Flera fall under utredning i Göteborg
• Uppföljning av beställaransvaret viktigt enligt
utredningsgruppen
• Hur är det i Finland?
Åkerinäringens arbete
• Olika insatser görs inom åkeribranschen för att
stimulera hög efterlevnad av regler som t ex
information och utbildning
• Positivt att Sveriges Åkeriföretag erbjuder
medlemmar att bli kvalitetscertificerade
• Certifiering underlättar vid upphandling och för
privata beställare, motverkar oseriös
åkeriverksamhet
Vad händer den närmaste tiden?
• Politisk beredning för förändring och
beslut. Flera utskott berörs
• En trave till, Förarlösa lastbilar Scania,
eltrådlastbilar
• Inom EU:
- Nya färdskrivare med fjärrövervakning på gång?
- Skatteväxling på sikt – gå i takt med resten av Europa
- Galileo: GPS-system via satellit som kan användas för att
sen ta betalt för varje lastbils körningar i olika länder –
under utveckling
Tack!
Hör gärna av dig vid ytterligare frågor:
[email protected]

similar documents