være sammen - MinBarnehage.no

Report
PERSONALMØTE 2
Relasjonsbygging og grensesetting
Film 3
Voksenstil
AUTORITÆR
• Tante Sofie- ”Hvis bare alle var som meg. Hun
tar ikke andre sitt perspektiv. Er tydelig,
konsekvent, har kontroll, lytter ikke til barna,
lite følsom, barnet er bare slik, kjefter, streng
ETTERGIVENDE
• Politi Mester Bastian –
det er en uheldig dag å
arrestere noen på.
Varme, nærhet, koselig.
• Fraskriver seg ansvar.
• Vi skal ha det gildt.
• Lave forventninger
til barna. Lite krav.
Lite struktur. ”Barna blir
verdensmester.”
FORSØMENDE VOKSNE
• Lite varme og grenser
• Lite elska, kald, omsorgsvikt,
• Barna kan bli aggressive, sårbare, tar de
voksne sitt ansvar,
AUTORITATIV
• Anne Cath Vestly- Mørkredd, det skal vi trene på.
Hente ved i mørkna - støttende voksen.
• Lærer i sammen. Høy grad av varme og relasjon.
AUTORITATIVE VOKSENSTIL
Teorien handler om hvordan den voksne
arbeider med relasjon og
grensesetting/krav i forhold til barna.
• Hefte 1 s.17- 27.
• Hefte 4 s.23-28
• Hva har jeg i sekken min?
Kontrollakse
Mye
Autoritativ
Autoritær
mye varme og nærhet
Fjern og kald
Relasjonsakse
Forsømmende
Ettergivende
Lite
Figur 1. Voksenrollen etter Baumrins modell, 1991
Hvor er jeg i krysset?
• Hva gjorde mine foreldre?
• Hva gjør jeg?
• Oppgjør med indre spøkelser.
To akser (s25)
• Relasjonsbygging og tydelig grensesetting.
• Kombinasjonen mellom disse to aksene er
avgjørende for hvordan barnets tilpassing blir
• De voksne må veksle mellom de to aksene ut
fra den situasjonen du er i med barna.
• Vi må komme i positiv posisjon til barnet.
Denne positive posisjonen vil påvirke selve
grensesettingen, som da blir utført av en
voksen barnet har et tillitsforhold til.
Autoritativ
• Varm og nær relasjonsbygging til barnet og
tydelig voksenrolle når det gjelder å sette krav
og grenser.
• En slik rolle dreier seg om å balansere den
voksnes innlevelse i barnet sammen med krav
og forventninger til barnet.
• Det vil fremme positiv atferd og hemme
negativ atferd hos barnet.
Relasjonsakse
• Nærhetsakse har med
speiling, varme gode
voksne og kvalitet i
relasjonen.
•
•
•
•
-perspektivtaking
-småprat
-lek
-aktiviteter
Hvordan bygge gode relasjoner?
•
•
•
•
•
•
Være varm og nær.
Gode samtaler mellom den voksne og barnet
Interesse fra den voksne overfor barnet
Forståelse for barnets behov
Samhandling mellom barnet og den voksne
Initiativ og deltakelse i ulike aktiviteter
sammen med barnet.
Relasjonsbygging
(hefte 1 s. 17)
• Voksne som bryr seg, aktiv bevissthet og
interesse fra den voksne.
• Småprat om situasjoner i alle situasjoner
• Delta i lekaktiviteter ute og inne
• Gjøre ulike aktiviteter sammen som matlaging,
musikkinnslag eller turgåing
• Finne måter og arenaer hvor den voksne oppnår
god kontakt, og gjennom dette kommuniserer
«varme» og forventning til barnet.
Relasjon
• Forutsetter at den voksne tar initiativ.
• Positiv perspektivtaking (Mead,1934)- handler
om å kunne sette seg inn i barnas tanker slik at vi
på best mulig måte kan imøtekomme deres
behov.
• Den voksne i barnehagen må vise en genuin
interesse for barnet, gjennom for eksempel å
sette seg inn i barnets følelser og prøve å forstå
disse.
• Barnet skal oppleve voksne i barnehagen som
bryr seg.
Barn med utfordrende atferd s.19
• Har ofte større behov når det gjelder
relasjonsbygging fra de voksne.
• Pianta bruker begrepet banking time. Dette
henspeiler på den voksnes kvalitetstid i
samvær med det enkelte barnet.
• Fordel om en voksen blir frigjort til kvalitetstid
med tanke på relasjonsbygging til barnet.
(Primærkontakt)
Løveloven
• Alle barn har rett til å være trygge og til å
være sett.
Kontrollakse (s.21)
• Sette stander for atferd gjennom
grensesetting. Barna må lære grenser.
• Være en tydelig voksen
• Forutsigbarhet og gode rutiner som
gjennomføres av de ansatte er en god basis for
grensesettingen
• Med økende alder og modenhet vil barnets
medbestemmelse i stadig grad bli en del av
samhandlingen mellom barnet og de voksne.
Grensesetting
• Vi skal forklare grensene og begrunne dem for
barnet, og ha et fokus på barnets læring og
modning, også i grensesettingen.
• Det handler om å være en varm og tydelig
voksen, en som gir klare beskjeder og stiller
krav til god atferd. (27/4)
Kombinasjon av relasjon og grenser.
• Det er kombinasjonen av relasjonsbygging og
grenser eller krav som gir den gode effekten.
• Hver enkelt må finne balansen mellom
relasjonsbygging og grensesetting.
• Dette kreve refleksjon, veiledning og
praksisfortellinger i fellesskap for å bli betre.
(s. 27/4)
Grensesetting/relasjon
• Det er utfordrende å forstå og leve i
spenningen mellom de to aksene, relasjon og
kontroll, for eksempel i forhold til
grensesetting. Det er i dette spenningsfeltet at
den voksne skal modnes som menneske og
pedagog, ut fra sine personlige forutsetninger
og i tett samspill med andre.
• Det vil gi resultat på sikt.
Autoritativ voksenstil
• Dømmekraften blir betre i forhold til det
enkelte barn.
• Det blir også lettere å tolke både sine egne og
barnas reaksjoner i krevende situasjoner og
finne forskjellige alternativer for handling.
DVD 7
• VARME OG GRENSESETTENDE VOKSNE
Praksis
•
•
•
•
•
Positiv forsterkning- det er så godt å se deg!
Øke selvfølelsen hos barna.
Vi viser respekt og anerkjennelse
Vi tar hensyn til barnas utviklingstrinn
Tydelige voksne som har kontroll og er i
forkant, er bestemt, varm og trygg.
• Gode rollemodeller
• Aksepterer at barn vil være selvstendige
Praksis
• Hvordan organisere dagen for å være
autoritativ?
• 4 barn i garderoben på en gang?
• Lytter til barna, tar barnas ideer på alvor.
• Trene på å ta gode beslutninger
• Hjelpe barna å reflektere
• Våge å være tydelig
Diskusjon i grupper
• HVOR ER DU I AKSEN?
• Hva er jeg god på?
• Ha kan jeg bli bete på?
• Hvordan tenker dere forholdet mellom
relasjonsbygging og grensesetting?
• Hva legger dere i begrepet ”varm grensesetter”?
Hvordan sette grenser i din avdeling?
Definer Grenser
• Hvorfor setter vi grenser?
• Trenger alle barn like mange grenser?
• Hvordan er stemmen, ansikt, bevegelser når vi
setter grenser? Sett grenser med varme.
• Relasjonen må vere i bunnen før vi setter
grenser
• Sikkerhet, normer, standard på atferd,
• Lag eit sett med rutiner for regler og sikkerhet
Grenser
•
•
•
•
Hvorfor valgte du å sette et barn på en stol?
Jeg kan sitte i sammen med deg.
Hei eg ser deg, men eg liker ikke det du gjør.
Tar du parti med barnet eller den voksne?
• Et barn slår et anna barn. Hva skjer med deg i
denne situasjonen? Hvordan møter jeg denne
situasjonen?
Kontrollakse
Forklar modellen
til sidemannen
Mye
Autoritativ
Autoritær
mye varme og nærhet
Fjern og kald
Relasjonsakse
Forsømmende
Ettergivende
Lite
Figur 1. Voksenrollen etter Baumrins modell, 1991

similar documents