2013 - Stockholm.se

Report
2013- 03-12
SIDAN 1
Miljöanalys
Vattenförvaltning Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten
Myndigheter och kommuner är
enligt 5 kap. 8 § miljöbalken
skyldiga att inom sina
ansvarsområden vidta de
åtgärder som behövs enligt
ett fastställt åtgärdsprogram.
Nytt Åtgärdsprogram 2015-2021
 Konsekvenser för Stockholms stad
 Miljöförvaltningens arbete med lokal vattenförvaltning
2013- 03-12
SIDAN 2 av
10 ytvattenförekomster blir 24
Sjöar
Mälaren-Görväln
Mälaren-Stockholm
Drevviken
Magelungen
Vattendrag
Bällstaån
Norrström
Tyresån-Forsån
Övergångsvatten
Brunnsviken
Lilla Värtan
Strömmen
Mälaren Görväln
Fiskarfjärden
Riddarfjärden
Rödstensfjärden
Ulvsundasjön
Årstaviken
Flaten
Judarn
Kyrksjön
Långsjön
Råcksta Träsk
Sicklasjön
Trekanten
Ältasjön
Igelbäcken
Hursarviken
2013- 03-12
SIDAN 3
Övervakning ekologisk status
Startade 2012
• 8 sjöar
• 3 vattendrag
• 3 övergångsvatten
Kiselalger: vattendragen
Nätprovfiske: Årstaviken, Judarn,
Laduviken och Kyrksjön
Vattenkemi: komplettering av SV provtagning
2013
Bottenfauna, plankton och vattenkemi
+ Övervakningsprogram i MHN
Fler vattenförekomster
Fler provlokaler?
2013- 03-12
SIDAN 4
Övervakning kemisk status

Idag undersöks miljögifter i vatten och fisk i fyra lokaler

Fler vattenförekomster
Fler provlokaler?
• Vi har hittills studerat sju
ämnesgrupper.
• Fler ämnen föreslagna till
vattendirektivets lista över
prioriterade ämnen (tot 48 st).
Förbjudna och utfasade ämnen
ersätts med nya.
Studera fler ämnen?
Foto: Sten Fogelström
2013- 03-12
SIDAN 5
Sedimentundersökningar
Uppströms Stockholm
Nedströms Stockholm
2013- 03-12
SIDAN 6
Bällstaån
Undersökning av prioriterade ämnen 2012
RESULTAT
Prioriterade ämnen
• PAH
• Fluoranten
• DEHP
MKN överskrids
= Ej god kemisk status
Passiv provtagning
Föreslås bli prioriterat ämne
• PFOS - överskrider föreslaget gränsvärde
Är det möjligt att uppnå god vattenstatus?
Traditionell vattenprovtagning
2013- 03-12
SIDAN 7
Nya vattenförvaltningen
10 åtgärdsområden
MÄLAREN
•
•
•
•
•
•
•
Görväln-Närområde
Rödstensfjärden-Närområde
Skarven-Närområde
Fiskarfjärden-Närområde
Riddarfjärden-Närområde
Ulvsundasjön-Närområde
Årstaviken-Närområde
KUSTVATTEN
•
•
•
Igelbäcken, Edsviken och
Brunnsviken
Tyresån och Kalvfjärden
Stockholms inre skärgård
Brunnsviken
Mälarens VVF
Svealands KVVF
Tyresåns VVF
2013- 03-12
SIDAN 8
Vattenprogrammet
Handlingsplan för god vattenstatus 2021
Handlingsplanen ska:

Tydliggöra vad som behövs för att Stockholms sjöar,
vattendrag, Mälarvikar och Saltsjövikar ska kunna
uppnå en god ekologisk och kemisk status

Vara ett underlag i den fysiska planeringen, i tillsynen
och för planering av åtgärder

Koordineras med vattenmyndighetens
Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram
Fokus på vattenkvalitet och åtgärder!
2013- 03-12
SIDAN 9
Förutsättningar för ett effektivt
åtgärdsarbete!
Ansvarsförhållandena för dagvattenhantering,
vattenvård, och sjörestaurering i staden
måste bli tydliga.
Bra samverkan inom staden och med berörda
grannkommuner och vattenvårdssamarbeten.
2013- 03-12
SIDAN 10
Övervakning Biologisk mångfald
Arter
Naturtyper
Livsmiljönätverk
2013- 03-12
SIDAN 11
Övervakning Biologisk mångfald
2013
Förslag till:
Program för miljöövervakning av
biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 Strategiskt urval av parametrar
 Strukturerad övervakning
 Kostnadseffektiv
I syfte att:
 Tydligt underlag fysisk planering
 Planering av kompensationsåtgärder
 Långsiktig miljöövervakning
2013- 03-12
SIDAN 12
Miljödatabas
- Intern portal
Natur
Biotopkarta
1998
Punkter
Ytor
2009
Arter
Vatten
Grundvatten
1997
Metaller och miljögifter
2003
2012
Mark
Samlar miljöförvaltningens mätdata
på ett och samma ställe.
Datum
Namn:
Värtahamnen
Värde:
Klorid(mg/l): 410
Buller
Tillsynsobjekt
2013- 03-12
SIDAN 13
Exempel elektroniska
tjänster:
Miljödatabas
 Biotopkarta
- Externa mottagare
 Bullerkarta
Tillsynsobjekt
Förvaltning och utveckling
efter projektavslut 2013?
 Uppdatering mätdata
 Publicering av tjänster
 Utveckling av funktionalitet
Elektroniska tjänster
Mottagare:
(WMS, WFS, REST-API)
 Övriga förvaltningar/bolag
 Myndigheter
 Externa utförare
 Allmänhet
 Utvecklare
2013- 03-12
SIDAN 14
Kemikalieplan för Stockholm-omfattning
och utmaningar
MILJÖÖVERVAKNING
UPPHANDLING
BYGGMATERIAL
TILLSYN
INFORMATION
2013- 03-12
SIDAN 15
Kemikalieplanen - genomförande
Genomförande av kemikalieplanen
Kemikaliecentrum?
2013- 03-12
SIDAN 16
Enheten för Miljöanalys - Sammanfattning
Vattenförvaltning
Fler vattenförekomster
Vattenprogrammet
Fler provlokaler? Studera fler ämnen?
Handlingsplan för god vattenstatus 2021
Biologisk mångfald
Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Hantering av miljödata
Förvaltning och utveckling efter projektavslut 2013?
Kemikalieplan
Genomförande av kemikalieplanen
Kemikaliecentrum?
2013- 03-12
SIDAN 17

similar documents