Ordningsregler Stenkulaskolan 2014-2015

Report
Ordningsregler
Delaktighet – Ansvar – Respekt - Trygghet
Stenkulaskolan
Rättigheter
Skyldigheter
Jag har rätt att bli respekterad av alla.
Jag respekterar alla både under och efter skoltiden.
Jag har rätt att känna trygghet och säkerhet.
Jag lämnar inte skolans område utan vuxnas tillåtelse.
Obehöriga elever får inte vistas på skolan. Saker som kan
vara farliga tar jag inte till skolan.
Jag ska inte utsättas för diskriminering, psykiska eller
fysiska kränkningar (inklusive på nätet).
Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk och utsätter
därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning. Jag
använder sociala medier på ett korrekt sätt utan att kränka
andra.
Jag har rätt till undervisning och kunskaper.
Jag går på varje lektion i tid, har med mig rätt arbetsmaterial
och använder tiden till lärande.
Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö.
Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig. Jag tar av mig
ytterkläder i undervisningslokaler och matsalen
Jag har rätt till god hälsa.
Jag äter och dricker enbart mat som serveras i skolan. Jag
lämnar min plats ren och städad efter mig.
Jag har rätt till studiero och en lugn läromiljö.
Jag är lugn på lektionerna och följer lärarens instruktioner.
På uppmaning av lärare stänger jag av elektronisk utrustning
eller lämnar till lärare.
Jag ansvarar för min studieplats, mitt skåp, mina värdesaker
och läromedel. Jag respekterar skolans och andras saker.
Jag har tillgång till en studieplats.
Jag har rätt till en drogfri miljö.
Jag använder inte tobak eller andra droger inom skolans
område.
Disciplinära åtgärder
Stenkulaskolan
(Skollagen 5 kap.)
Tillsägelse
Eleven ska följa skolans ordningsregler och ska rätta sig efter lärarens tillsägelse.
Utvisning och kvarsittning
Om en elev uppträder olämpligt eller stör undervisningen får läraren utvisa eleven för resten
av lektionen. Kvarsittning kan även bli aktuellt.
Utredning om varför eleven stör
Om en elev vid upprepade tillfällen stör ordningen ska rektor se till att ärendet utreds och sätta
in nödvändiga insatser.
Skriftlig varning
Vid upprepat störande beteende kan skolan ge eleven en skriftlig varning.
Tillfällig omplacering
Rektor kan besluta om tillfällig omplacering till annan klass eller undervisningsgrupp inom
skolenheten.
Tillfällig omplacering på annan skolenhet
Om den tillfälliga omplaceringen på den egna enheten inte har effekt kan rektor fatta beslut
om tillfällig omplacering på annan skolenhet.
Avstängning
Rektor kan stänga av en elev och information om avstängningen ska lämnas till skolans
huvudman och Socialnämnden.
Omhändertagande av föremål
Rektor och övrig personal får ta ifrån en elev ett föremål om det stör undervisningen eller
riskerar att skada någon i skolan. Föremålet ska lämnas tillbaka senast då eleven slutar för
dagen.

similar documents